media

Претрага надлежности

Број надлежности: 593

Надлежност
Врста
Статус
 
Вођење дела Геолошког информационог система Србије поверена извршава се
Вођење дела информационог система за геолошка истраживања и рударство поверена извршава се
Вођење евиденција о установама ученичког стандарда поверена извршава се
Вођење евиденције и чување документације о признавању стране школске исправе у области основног образовања поверена извршава се
Вођење евиденције и чување документације о признавању стране школске исправе у области средњег образовања поверена извршава се
Вођење књиге исправа и евиденције привредних субјеката, којима је издато одобрење за извођење геолошких истраживања и експлоатацију поверена извршава се
Вођење катастра активних и санираних рударских објеката поверена извршава се
Вођење катастра истражних и експлоатационих поља чврстих минералних сировина, нафте и гаса поверена извршава се
Вођење катастра истражних и експлоатационих простора геотермалних ресурса поверена извршава се
Вођење катастра истражних и експлоатационих простора подземих вода поверена извршава се
Вођење катастра лежишта и биланса минералних сировина и геотермалних ресурса поверена извршава се
Вођење катастра напуштених рудника и рударских објеката поверена извршава се
Вођење катастра поља рударског отпада поверена извршава се
Вођење поступка за заштиту права ученика поверена извршава се
Вођење рачуноводства главне књиге трезора АПВ изворна извршава се
Вођење регистра јавних гласила поверена одузето
Вођење регистра задужбина, фондација и фондова поверена одузето
Вођење списка корисника јавних средстава који припадају консолидованом рачуну трезора АП Војводине изворна извршава се
Вођење централизованог обрачун примања запослених, изабраних и ангажованих лица за све директне буџетске кориснике који припадају консолидованом рачуну трезора АПВ изворна извршава се
Вођење централног шифарника програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава АПВ изворна извршава се
Записи 1 до 20