media

Претрага надлежности

Број надлежности: 593

Надлежност
Врста
Статус
 
Давање одобрења о начину надокнаде пропуштеног рада образовно-васпитне установе поверена извршава се
Давање предлога за утврђивање броја приправника у здравственим установама, које су здравствене установе дужне да приме за обављање приправничког стажа на годишњем нивоу изворна извршава се
Давање предлога за утврђивање Плана мреже здравствених установа изворна извршава се
Давање предлога за утврђивање референтних здравствених установа за поједине области здравствене делатности изворна извршава се
Давање претходне сагласности о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова несељених места на територији јединице локалне самоуправе поверена извршава се
Давање сагласност на Статут и акт о систематизацији послова установе социјалне заштите изворна извршава се
Давање сагласности за коришћење строго заштићених и заштићених врста шумског дрвећа изворна извршава се
Давање сагласности за коришћење у репродукцији квалитетне приплодне стоке и пчела поверена не извршава се
Давање сагласности за остваривање школског програма у основном образовању на језицима националних мањина за мање од 15 ученика поверена извршава се
Давање сагласности за промену намене шума и шумарског земљишта изворна извршава се
Давање сагласности за реализацију наставе и остваривања школског програма за основно образовање на језицима националних мањина за мање од 15 ученика у установама поверена извршава се
Давање сагласности за реализацију наставе и остваривање школског програма за средње образовање на језицима националних мањина за мање од 15 ученика у установама поверена извршава се
Давање сагласности корисницима и сопственицима на Годишњи план газдовања шумама изворна извршава се
Давање сагласности на акт о мрежи основних школа поверена извршава се
Давање сагласности на акт о организацији и систематизацији послова установа ученичког стандарда, у складу са нормативима и стандардима поверена извршава се
Давање сагласности на број ученика за стицање стручне оспособљености, преквалификације, доквалификације и специјализације поверена извршава се
Давање сагласности на годишњи програм ограничавања шума изворна извршава се
Давање сагласности на извођење радова којима се водни режим у шуми мења изворна извршава се
Давање сагласности на именовање вршиоца дужности директора центра за социјални рад изворна извршава се
Давање сагласности на именовање директора центра за социјални рад изворна извршава се
Записи 101 до 120