media

Претрага надлежности

Број надлежности: 626

Надлежност
Врста
Статус
 
Давање мишљења приликом одлучивања о додели назива примаријус за докторе денталне медицине, магистре фармације и магисте фармације-медицинске биохемичаре изворна извршава се
Давање мишљења у поступку доношења наставних планова и програма за основно образовање изворна извршава се
Давање мишљења у поступку доношења наставних планова и програма у области средњег образовања изворна извршава се
Давање мишљења у поступку прибављања сагласности на молбу за заснивање радног односа и уговорно ангажовање лица ван радног односа изворна извршава се
Давање мишљење на План развоја кадра у здравству изворна извршава се
Давање овлашћења научно истраживачкој организацији за обављање послова мониторинга шума изворна извршава се
Давање овлашћења научно истраживачкoj организацији за обављање послова националне инвентуре шума изворна извршава се
Давање овлашћења организацији за обављање послова обуке и усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, прописивање начина обављања саветодавних послова, издавање и обнављање лиценци за саветодавце поверена извршава се
Давање овлашћења стручном лицу са лиценцом додељивањем дозначног жига у области шумарства изворна извршава се
Давање односно одбијање претходне сагласности у поступку именовања директора образовно-васпитне установе поверена извршава се
Давање одобрења за промене у апропријацијама у току године, преусмеравањем изворна извршава се
Давање одобрења на који ће начин основна школа надокнадити пропуштен рад у случају да дође до прекида образовно-васпитног рада поверена извршава се
Давање одобрења на који ће начин средња школа надокнадити пропуштен рад у случају да дође до прекида образовно-васпитног рада поверена извршава се
Давање одобрења о начину надокнаде пропуштеног рада школе поверена извршава се
Давање предлога за утврђивање броја приправника у здравственим установама, које су здравствене установе дужне да приме за обављање приправничког стажа на годишњем нивоу изворна извршава се
Давање предлога за утврђивање Плана мреже здравствених установа изворна извршава се
Давање предлога за утврђивање референтних здравствених установа за поједине области здравствене делатности изворна извршава се
Давање претходне сагласноси на одлуку о престанку дужности директора установе чије седиште се налази на територији АП Војводине поверена извршава се
Давање претходне сагласности о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова несељених места на територији јединице локалне самоуправе поверена извршава се
Давање претходне сагласности у поступку доношења одлуке о престанку дужности директора поверена извршава се
Записи 101 до 120