media

Претрага надлежности

Број надлежности: 593

Надлежност
Врста
Статус
 
Давање сагласности на ловне основе ловишта поверена извршава се
Давање сагласности на мењање школског календара у изузетним случајевима поверена извршава се
Давање сагласности на одлуку о изабраном кандидату за директора образовно-васпитне установе поверена извршава се
Давање сагласности на одлуку о комасацији шума и шумског земљишта изворна извршава се
Давање сагласности на одлуку о промени назива или седишта установе образовања поверена извршава се
Давање сагласности на одлуку о проширењу делатности предшколске установе поверена извршава се
Давање сагласности на одлуку о проширењу делатности установе образовања и васпитања поверена извршава се
Давање сагласности на одлуку о проширењу делатности установе средњег образовања и васпитања поверена извршава се
Давање сагласности на одлуку о проширењу делатности установе у области основног образовања поверена извршава се
Давање сагласности на одлуку органа управљања о промени назива или седишта установе поверена извршава се
Давање сагласности на одлуку органа управљања о промени назива или седишта установе средњег образовања и васпитања поверена извршава се
Давање сагласности на одлуку органа управљања о разрешењу директора поверена извршава се
Давање сагласности на организовања издвојеног одељења установе ван седишта поверена извршава се
Давање сагласности на организовање издвојеног одељења установе средњег образовања и васпитања ван седишта поверена извршава се
Давање сагласности на оснивање заједничке стручне службе за све основне школе на територији општине поверена извршава се
Давање сагласности на оснивање предшколске установе са мањим, односно већим бројем васпитних група изворна извршава се
Давање сагласности на основе газдовања шумама изворна извршава се
Давање сагласности на план заштите шума од пожара изворна извршава се
Давање сагласности на план управљања заштићеним подручјем природе изворна извршава се
Давање сагласности на правилник о унутрашњем реду и чуварској служби, за заштићена подручја природе изворна извршава се
Записи 121 до 140