media

Претрага надлежности

Број надлежности: 626

Надлежност
Врста
Статус
 
Давање претходне сагласности у поступку именовања директора установе средњег образовања поверена извршава се
Давање сагласност на Статут и акт о систематизацији послова установе социјалне заштите изворна извршава се
Давање сагласности за коришћење строго заштићених и заштићених врста шумског дрвећа изворна извршава се
Давање сагласности за коришћење у репродукцији квалитетне приплодне стоке и пчела поверена не извршава се
Давање сагласности за промену намене шума и шумарског земљишта изворна извршава се
Давање сагласности за реализацију наставе и остваривања школског програма за основно образовање на језицима националних мањина за мање од 15 ученика у установама поверена извршава се
Давање сагласности за реализацију наставе и остваривање школског програма за средње образовање на језицима националних мањина за мање од 15 ученика у установама поверена извршава се
Давање сагласности корисницима и сопственицима на Годишњи план газдовања шумама изворна извршава се
Давање сагласности на акт о мрежи основних школа поверена извршава се
Давање сагласности на акт о организацији и систематизацији послова установа ученичког стандарда, у складу са нормативима и стандардима поверена извршава се
Давање сагласности на акт о организацији и систематизацијиј послова установа студентског стандарда поверена извршава се
Давање сагласности на број ученика за стицање стручне оспособљености, преквалификације, доквалификације и специјализације поверена извршава се
Давање сагласности на број ученика за стицање стручне оспособљености, преквалификације, доквалификације и специјализације поверена извршава се
Давање сагласности на годишњи програм ограничавања шума изворна извршава се
Давање сагласности на извођење радова којима се водни режим у шуми мења изворна извршава се
Давање сагласности на именовање вршиоца дужности директора центра за социјални рад изворна извршава се
Давање сагласности на именовање директора центра за социјални рад изворна извршава се
Давање сагласности на ловне основе ловишта поверена извршава се
Давање сагласности на одлуку о комасацији шума и шумског земљишта изворна извршава се
Давање сагласности на одлуку о промени назива или седишта установе образовања поверена извршава се
Записи 121 до 140