media

Претрага надлежности

Број надлежности: 626

Надлежност
Врста
Статус
 
Давање сагласности на одлуку о проширењу делатности предшколске установе поверена извршава се
Давање сагласности на одлуку о проширењу делатности установе образовања и васпитања поверена извршава се
Давање сагласности на одлуку о проширењу делатности установе средњег образовања и васпитања поверена извршава се
Давање сагласности на одлуку о проширењу делатности установе у области основног образовања поверена извршава се
Давање сагласности на одлуку органа управљања о промени назива или седишта установе поверена извршава се
Давање сагласности на одлуку органа управљања о промени назива или седишта установе средњег образовања и васпитања поверена извршава се
Давање сагласности на организовања издвојеног одељења установе ван седишта поверена извршава се
Давање сагласности на организовање издвојеног одељења установе средњег образовања и васпитања ван седишта поверена извршава се
Давање сагласности на оснивање заједничке стручне службе за све основне школе на територији општине поверена одузето
Давање сагласности на оснивање предшколске установе са мањим, односно већим бројем васпитних група изворна извршава се
Давање сагласности на основе газдовања шумама изворна извршава се
Давање сагласности на план заштите шума од пожара изворна извршава се
Давање сагласности на план управљања заштићеним подручјем изворна извршава се
Давање сагласности на правилник о унутрашњем реду и чуварској служби, за заштићена подручја природе изворна извршава се
Давање сагласности на привремени програм газдовања приватним шумама изворна извршава се
Давање сагласности на пројекат и документацију за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када пројекат и документацију израђује завод за заштиту споменика културе изворна извршава се
Давање сагласности на пројекат коришћења осталих шумских производа изворна извршава се
Давање сагласности на пројекат рекултивације земљишта изворна извршава се
Давање сагласности на програм управљања рибарским подручјем и привремени програм управљања рибарским подручјем поверена извршава се
Давање сагласности на просторне планове јединица локалне самоуправе, после јавног увида изворна извршава се
Записи 141 до 160