media

Претрага надлежности

Број надлежности: 593

Надлежност
Врста
Статус
 
Доношење акта који предвиђа давање финансијских и других подстицаја, као и оснивање буџетских фондова, односно коришћење средстава из постојећих сопствених фондова за реализацију пројеката и других активности за ефикасно коришћење енергије поверена извршава се
Доношење акта којим се обезбеђује завршетак студија студентима високошколске установе у случају престанка рада те установе поверена извршава се
Доношење акта о мрежи основних школа ако надлежни орган јединице локалне самоуправе не донесе акт у року поверена извршава се
Доношење акта о мрежи установа ученичког стандарда поверена извршава се
Доношење акта о одбијању сагласности на одлуку органа управљања о разрешењу директора ако се у поступку утврди да одлука није донета у складу са законом или се њеним доношењем доводи у питање несметано обављање делатности образовно-васпитне установе поверена извршава се
Доношење Годишњег програм мера за спровођење Дугорочног одгајивачког програма изворна извршава се
Доношење Годишњег програма основних геолошких истраживања, у складу са Дугорочним програмом поверена извршава се
Доношење Дугорочног програм мера за спровођење одгајивачког програма изворна извршава се
Доношење екстерних планова заштите од удеса, који су саставни део планова за реаговање у ванредним ситуацијама у области заштите и спасавања изворна извршава се
Доношење краткорочних акционих планова квалитета ваздуха изворна извршава се
Доношење наставних планова и програма из појединих предмета за основно образовање од интереса за националне мањине и утврђивање услова и начина организовања наставе на језицима националних мањина изворна извршава се
Доношење наставних планова и програма из појединих предмета од интереса за националне мањине и утврђивање услова и начина организовања наставе на језицима националних мањина у области средњег образовања изворна извршава се
Доношење наставних програма за језике националних мањина у области средњег образовања изворна извршава се
Доношење наставних програма за основно образовање за језике националних мањина изворна извршава се
Доношење Одлуке о стратешкој процени утицаја на животну средину поверена извршава се
Доношење одлуке о изради регионалних просторних планова и просторних планова посебне намене изворна извршава се
Доношење одлуке о мерењима посебне намене која садржи начин и рокове мерења, као и врсту загађујућих материја у ваздуху изворна извршава се
Доношење одлуке о оснивању, статусној промени, промени назива и седишта високошколске јединице са својством правног лица у саставу универзитета поверена извршава се
Доношење одлуке о прекиду образовно-васпитног рада у случају више силе, епидемије и другим случајевима којима су угрожени безбедност и здравље деце, ученика и запослених, ако надлежни орган јединице локалне самоуправе не донесе одлуку о прекиду образовно-васпитног рада поверена извршава се
Доношење одлуке о промени назива, седишта и статусне промене за самосталне високошколске установе поверена извршава се
Записи 161 до 180