media

Претрага надлежности

Број надлежности: 626

Надлежност
Врста
Статус
 
Давање сагласности на расподелу средстава директних буџетских корисника у оквиру одобрених апропријација индиректним буџетским корисницима изворна извршава се
Давање сагласности на регионалне планове управљања отпадом изворна извршава се
Давање сагласности на садржину и изглед печата органа АПВ, органа јединице локалне самоуправе и имаоца јавних овлашћења поверена извршава се
Давање сагласности на статуте здравствених установа изворна извршава се
Давање сагласности на урбанистичке планове јединица локалне самоуправе, који се израђују у обухвату плана подручја посебне намене унутар граница проглашеног или заштићеног природног добра, после јавног увида изворна извршава се
Давање сагласности на утврђивање броја деце у предшколској установи, односно школи која остварује предшколски програм изворна извршава се
Давање сагласности овлашћеним одгајивачким организацијама о поверавању контроле над производњом у сточарству поверена не извршава се
Давање сагласности установама социјалне заштите и пружаоцима услуга социјалне заштите да могу обављати и другу врсту делатности сагласно основној делатности и располагати приходима изворна извршава се
Додељивање подстицајних и других средстава у области сточарства изворна извршава се
Додела бесповратних средстава субјектима са територије Аутономне покрајине Војводине за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније изворна извршава се
Доношење годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди изворна извршава се
Доношење планова и програма управљања природним ресурсима и добрима, у складу са стратешким документима изворна извршава се
Доношење акта који предвиђа давање финансијских и других подстицаја, као и оснивање буџетских фондова, односно коришћење средстава из постојећих сопствених фондова за реализацију пројеката и других активности за ефикасно коришћење енергије поверена извршава се
Доношење акта којим се обезбеђује завршетак студија студентима високошколске установе у случају престанка рада те установе поверена извршава се
Доношење акта о мрежи основних школа ако надлежни орган јединице локалне самоуправе не донесе акт у року поверена извршава се
Доношење акта о мрежи установа студентског стандарда поверена извршава се
Доношење акта о мрежи установа ученичког стандарда поверена извршава се
Доношење Годишњег програм мера за спровођење Дугорочног одгајивачког програма изворна извршава се
Доношење Годишњег програма основних геолошких истраживања, у складу са Дугорочним програмом поверена извршава се
Доношење Дугорочног програм мера за спровођење одгајивачког програма изворна извршава се
Записи 161 до 180