media

Претрага надлежности

Број надлежности: 626

Надлежност
Врста
Статус
 
Вођење регистра задужбина, фондација и фондова поверена одузето
Вођење списка корисника јавних средстава који припадају консолидованом рачуну трезора Аутономне покрајине Војводине изворна извршава се
Вођење централизованог обрачунa примања запослених, изабраних и ангажованих лица за све директне буџетске кориснике који припадају консолидованом рачуну трезора АПВ изворна извршава се
Вођење централног шифарника програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава АПВ изворна извршава се
Вршење електроенергетске инспекције, инспекције опреме под притиском и инспекцијског надзора у области цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника поверена извршава се
Вршење извештајно-дијагнозно прогнозних послова у заштити шума од биљних болести и штеточина изворна одузето
Вршење инспекцијског надзора и надзора над законитошћу рада установа студентског стандарда поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора и надзора над законитошћу рада установа ученичког стандарда поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора на високошколским установама поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора над енергетским објектима за: транспорт нафте и деривата нафте, транспорт и дистрибуцију природног гаса, производњу и дистрибуцију топлотне енергије, производњу и прераду нафте и гаса, као и над другим објектима који имају опрему под притиском поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора над коришћењем биоцидних производа поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора над коришћењем и заштитом природних добара и ресурса поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора над применог ограничења и забрана производње, стављања у промет и коришћења хемикалија и производа за општу употребу поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора над применом одредаба Закона о општој безбедности производа, у делу којим се уређују обмањујући производи поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора над радом јавно признатих организатора активности у области образовања одраслих поверена одузето
Вршење инспекцијског надзора над спровођењем Закона о јавном здрављу и прописа донети на основу закона поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора над спровођењем закона у области спорта поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области геолошких истраживања поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области безбедности хране поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области водопривреде поверена извршава се
Записи 21 до 40