media

Претрага надлежности

Број надлежности: 614

Надлежност
Врста
Статус
 
Утврђивање капацитета којима установе социјалне заштите не могу слободно располагати у смислу непосредног уговарања услуга са корисником изворна извршава се
Утврђивање мера и услова заштите од буке, односно звучне заштите у плановима, програмима и пројектима, укључујући и оне на које се даје сагласност у поступку стратешке процене утицаја, процене утицаја пројеката на животну средину, односно у поступку издавања интегрисане дозволе за рад постројења и активности поверена извршава се
Утврђивање минимума процеса рада за време штрајка здравствених установа изворна извршава се
Утврђивање мреже библиотека поверена извршава се
Утврђивање мреже домова ученика и других установа ученичког стандарда поверена извршава се
Утврђивање мреже средњих школа поверена извршава се
Утврђивање начина и поступка расподеле абонентских књижица у домовима ученика изворна одузето
Утврђивање начина и поступка расподеле места у домовима ученика изворна одузето
Утврђивање недељног распореда рада, почетка и завршетка радног времена здравствених установа и приватне праксе за време епидемија и отклањање последица проузрокованих елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама изворна извршава се
Утврђивање недељног распореда рада, почетка и завршетка радног времена у здравственој установи чији је оснивач изворна извршава се
Утврђивање неправилности од стране просветних инспектора и одређивање мера и рокова за њихово отклањање поверена извршава се
Утврђивање неправилности у поступку именовања, односно разрешења органа управљања у установи образовања поверена извршава се
Утврђивање преко којих се покрајинских спортских савеза задовољавају потребе и интереси грађана када је у једној спортској грани регистровано више покрајинских гранских спортских савеза и утврђује које спортске гране су од посебног значаја изворна извршава се
Утврђивање програма међународних спортских такмичења изворна не извршава се
Утврђивање Програма унапређења социјалне заштите изворна извршава се
Утврђивање распореда рада, почетка и завршетка радног времена установе социјалне заштите, односно овлашћеног пружаоца услуга, утврђивање минимума процеса рада за време штрајка у установама социјалне заштите изворна извршава се
Утврђивање састава управних и надзорних одбора у библиотекама које обављају матичну функцију и именовање чланова тих органа поверена извршава се
Утврђивање спортских објеката изворна не извршава се
Утврђивање спортских објеката и мерила за обезбеђивање средстава за њихову изградњу, опремање и одржавање изворна извршава се
Утврђивање старих заната и утврђивање и обезбеђивање мера за њихово унапређење и развој изворна не извршава се
Записи 581 до 600