media

Претрага надлежности

Број надлежности: 626

Надлежност
Врста
Статус
 
Вршење инспекцијског надзора у области службене употребе језика и писма поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области управљања отпадом поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области шумарства, изузев инспекцијског надзора на граничном прелазу поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у процени утицаја на животну средину поверена извршава се
Вршење контроле коришћења и заштите природних ресурса и добара изворна извршава се
Вршење контроле наменског трошења средстава за остваривање права из области борачко-инвалидске заштите поверена извршава се
Вршење мониторинга буке у животној средини поверена извршава се
Вршење мониторинга квалитета ваздуха изворна извршава се
Вршење надзора над законитошћу прописа којима се утврђују стандарди за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, утврђивање стандарда за спољашну проверу квалитета високошколских установа и утврђивање стандарда за акредитацију студијских програма, на предлог Националног акредитационог тела поверена извршава се
Вршење надзора над коришћењем средстава којима се финансира заштита и одрживо коришћења рибљег фонда поверена извршава се
Вршење надзора над применом закона у области равноправности полова поверена извршава се
Вршење надзора над применом прописа којима се уређује област самосталног обављања уметничке и друге делатности у области културе поверена одузето
Вршење надзора над радом издавача и других правних лица регистрованих за издавање публикација поверена не извршава се
Вршење надзора над радом органа старатељства и надзор над стручним радом органа старатељства поверена извршава се
Вршење надзора над радом првостепених органа у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата поверена извршава се
Вршење надзора над радом установа заштите културе поверена извршава се
Вршење надзора над радом установа и других правних лица која обављају делатност социјалне заштите и инспекцијски надзор поверена извршава се
Вршење надзора над стручним радом установа социјалне заштите поверена извршава се
Вршење надзора у јавним предузећима и установама у области јавног информисања поверена одузето
Вршење непосредног инспекцијског надзора ако га општинска, односно градска управа не врши поверена извршава се
Записи 61 до 80