media

Претрага надлежности

Број надлежности: 593

Надлежност
Врста
Статус
 
Вршење надзора над радом првостепених органа у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата поверена извршава се
Вршење надзора над радом установа заштите културе поверена извршава се
Вршење надзора над радом установа и других правних лица која обављају делатност социјалне заштите и инспекцијски надзор поверена извршава се
Вршење надзора над стручним радом установа социјалне заштите поверена извршава се
Вршење надзора у јавним предузећима и установама у области јавног информисања поверена одузето
Вршење непосредног инспекцијског надзора ако га општинска, односно градска управа не врши поверена извршава се
Вршење непосредног увида у испуњеност услова за обављање послова просветног инспектора поверена извршава се
Вршење нострификације и признања еквиваленције сведочанстава и диплома средњег образовања стечених у иностранству поверена извршава се
Вршење нострификације и признавања еквиваленције сведочанстава и диплома основног образовања стечених у иностранству поверена извршава се
Вршење оснивачких права у погледу именовања директора и чланова управног одбора и надзорног одбора установа културе изворна извршава се
Вршење послова другостепеног органа по решењима центара за социјални рад поверена извршава се
Вршење ревизије првостепених решења у области борачко-инвалидске заштите поверена извршава се
Вршење ревизије решења центара за социјални рад о признатим правима поверена извршава се
Вршење стручног надзора над остваривањем социјалног рада у предшколским установама за децу поверена извршава се
Вршење управног надзора над радом високошколских установа поверена извршава се
Вршење управног надзора над радом организација које обављају библиотекачку делатност поверена извршава се
Вршење управног надзора у области транспорта, дистрибуције и коришћења природног гаса поверена одузето
Дaвање предлога за сагласност да директни и индиректни корисници буџетских средстава АП Војводине преузму обавезе по основу уговора који се односи на капиталне издатке и захтева плаћања у више година изворна извршава се
Давање сагласности корисницима буџетских средстава АПВ за преузимање обавеза по уговорима који, због природе расхода захтевају плаћање у више година изворна извршава се
Давање или одбијање сагласности на одлуку о разрешењу директора установе пре истека мандата због повреде закона поверена извршава се
Записи 61 до 80