media

Претрага надлежности

Број надлежности: 626

Надлежност
Врста
Статус
 
Вршење нострификације и признања стечене стране школске исправе поверена одузето
Вршење нострификације и признавања еквиваленције сведочанстава и диплома основног образовања стечених у иностранству поверена одузето
Вршење оснивачких права у погледу именовања директора и чланова управног одбора и надзорног одбора установа културе изворна извршава се
Вршење послова другостепеног органа по решењима центара за социјални рад поверена извршава се
Вршење послова санитарног надзора на територији Аутономне покрајие Војводине поверена извршава се
Вршење ревизије првостепених решења у области борачко-инвалидске заштите поверена извршава се
Вршење ревизије решења центара за социјални рад о признатим правима поверена извршава се
Вршење стручног надзора над остваривањем социјалног рада у предшколским установама за децу поверена извршава се
Вршење управног надзора над радом организација које обављају библиотекачку делатност поверена извршава се
Вршење управног надзора у области транспорта, дистрибуције и коришћења природног гаса поверена одузето
Годишње извештавање Покрајинске владе о наплати потраживања преузетих од Фонда за развој АП Војводине пренетих као поверени посао Развојном фонду АП Војводине изворна извршава се
Дaвање сагласности директним и индиректним корисницима буџетских средстава АП Вoјводине да преузму обавезе по основу уговора који се односи на капиталне издатке и захтева плаћања у више година изворна извршава се
Давање сагласности корисницима буџетских средстава АПВ за преузимање обавеза по уговорима који, због природе расхода захтевају плаћање у више година изворна извршава се
Давање или одбијање претходне сагласности на одлуку о избору директора установе основног образовања поверена извршава се
Давање или одбијање претходне сагласности на одлуку о избору директора установе средњег образовања и васпитања поверена извршава се
Давање или одбијање претходне сагласности на одлуку о разрешењу директора установе пре истека мандата због повреде закона поверена извршава се
Давање инструкције за уплату јавних прихода буџетским корисницима који припадају КРТ-581 изворна извршава се
Давање мишљења (сагласности) на процену финансијских ефеката нацрта/предлога акта изворна извршава се
Давање мишљења на предлог одлуке о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника поверена извршава се
Давање мишљења о нацртима просторних и урбанистичких планова и обавештавање надлежног органа ако план нема прописану садржину изворна извршава се
Записи 81 до 100