media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Судски толмаче

Судски толмаче/прекладателє


Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци компетентни за поставянє, розришованє и водзенє реґистру стаємних судских толмачох за подруче висших судох на териториї АП Войводини.

Оценююци потреби за стаємнима судскима толмачами, предсидателє висших судох з териториї АП Войводини подноша предкладанє за розписованє оглашки за поставянє стаємних судских толмачох – стаємних судских прекладательох и стаємних судских толмачох знакох цемних, глухих або нємих особох.

Вимаганє за розписованє оглашки (Документ моментално доступни лєм на сербским язику)

На основи поднєшених вимаганьох, найменєй раз у року (септембер/децембер), обявює ше оглашку за поставенє стаємних судских прекладательох и стаємних судских толмачох знакох цемних, глухих або нємих особох у «Службених новинох АПВ», у єдним з друкованих медийох у АП Войводини и на тим сайту.

Кандидат може буц особа хтора ма високе образованє и хтора виполнює зоз законом утвердзени условия за доставанє роботи як державни службенїк, з местом биваня на териториї АП Войводини и хтора виполнює тоти окремни условия:
1) одвитуюце високе образованє за одредзени странски язик або подполне знанє язика з хторого ше преклада и на хтори ше преклада усну бешеду або писани текст (тото ше одноши на кандидатох за стаємних судских прекладательох) односно же би мала закончене найменєй штреднє образованє хторе тирва штири роки – штварти ступень (тото ше одноши на кандидатох за стаємних судских толмачох знакох цемних, глухих або нємих особох).
2) же би знала правну терминолоґию яку ше хаснує у язику зоз хторого ше преклада, односно на хтори ше преклада;
3) найменєй пейц роки искуства на прекладательних роботох.

Приява на оглашку за поставянє за стаємного судского прекладателя/стаємного судского толмача знакох цемних, глухих або нємих особох

Ґу прияви на оглашку, кандидат доручує ориґинал або оверени фотокопиї доказох яки вимагани о виполньованю общих и окремних условийох, яки наведзени у тексту оглашки, хтори оверел явни новтаруш або су оверени у општинских управох за хтори нє меновани явни новтарушове.

Прияви кандидатох ше доручує прейґ пошти або нєпостредно − у примацей канцелариї писарнїци. У складзе зоз Законом о републичних административних таксох, тарифне число 1 и 27, кандидат длужен при подношеню прияви на оглашку уплациц административну таксу у суми 900,00 динари.


Уплатнїца Републичней административней такси


Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци орґанизує покладанє испиту за преверйованє знаня за кандидатох з местом биваня на териториї АП Войводини и у том смислу покраїнски секретар формує комисиї хтори преверюю:
1) чи кандидат хтори нє ма одвитуюце високе образованє за одредзени странски язик зна язик зоз хторого ше преклада и на хтори ше преклада усну бешеду або текст у писаней форми;
2) чи кандидат зна правну терминолоґию хтору ше хаснує у язику зоз хторого ше преклада, односно на хтори ше преклада.

Испит составени з часци у писаней форми и усней часци. Кандидатох хтори покладаю преверйованє знаня язика ше обвисцує о датуме покладаня, як и о надополнєню за покладанє испиту.

Уплатнїца за надополнєнє трошкох преверйованя знаня язика


Надополнєнє за покладанє преверйованя знаня ше уплацує найпознєйше три днї пред покладаньом, а доказ о оконченим уплацованю ше доручує секретарови комисийох.

По запровадзеним поступку по оглашки, покраїнски секретар з ришеньом поставя стаємних судских прекладательох и стаємних судских толмачох знакох цемних, глухих або нємих особох.

Реґистер стаємних судских толмачох за подруче висших судох на териториї АП Войводини облапя податки (презвиско, мено єдного родителя и мено прекладателя; занїманє, адресу и число телефона, число и датум ришеня о поставеню, язик за хтори є поставени, датум и место даваня пришаги, число и датум ришеня о розришеню прекладателя и надпомнуце) о чиєй вименки поставени прекладатель/толмач длужен обвисциц тот покраїнски секретарият, у чаше осем дньох по наставаню тей вименки.

Вимаганє за упис/вименку податкох

У складзе зоз Законом о републичних административних таксох, тарифне число 25, кандидат длужен при подношеню вимаганя за упис/вименку до Реґистру стаємних судских толмачох уплациц таксу у суми 1.000,00 динари.

Уплатнїца за упис/вименку податкох до Реґистру


Надпатрунок над роботу прекладательох окончує предсидатель висшого суду за хтори прекладатель/толмач поставени.

Прекладателя ше розришує: кед вон то сам вимага, кед ше утвердзи же нє исновали, односно же престали условия за поставенє, кед ше го осудзи за виновне дїло зоз хторим постава нєдостойни або нєподобни за окончованє роботох прекладателя, кед ше му на основи судскей одлуки одбере або огранїчи дїловну способносц, кед ше на способ яки предписани зоз законом утвердзи же страцел роботну способносц и кед нєшорово або нєфахово окончує роботи прекладателя.

Шицки потребни информациї мож достац од:
Анкици Юкич-Мандич – заменїка секретара комисийох за преверйованє знаня кандидатох за стаємних судских прекладательох,
канцелария I/68; число телефона: 021/487 4213;
имейл: ankica.jukic@vojvodina.gov.rs

Йовани Митрович
канцелария: I/68; число телефона: 021/487 4552;
email: jovana.mitrovic@vojvodina.gov.rs

Правилнїк о стаємних судских толмачох („Службени глашнїк РС”, число 35/2010, 80/2016 и 7/2017)

Службени евиденциї

Шицки меновнїки хтори у тим тексту похасновани у хлопским роду, а маю и женски род, подрозумюю источашнє и тоти исти меновнїки у женском роду.

27.03.2023