media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Даванє согласносци на змист и випатрунок печаца

Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци (у дальшим тексту: Секретарият) компетентни за даванє согласносци на змист и випатрунок печацох орґанох автономней покраїни, орґанох єдинкох локалней самоуправи и маюцих явних овласценьох хтори маю шедзиско на териториї Автономней Покраїни Войводини. Тиж, Секретарият водзи евиденцию о печацох хтора облапя податки о согласносци за набавку печаца, о чишлє прикладнїкох печаца, датуму початку хаснованя печаца, знїщених печацох, печацох хтори нєстали и страцених печацох, як и о одцискох печаца.

Орґан автономней покраїни, орґан єдинки локалней самоуправи и маюци явних овласценьох хтори маю шедзиско на териториї АП Войводини Секретарияту подноша вимаганє за согласносц на змист и випатрунок печаца (Документ моментално доступни лєм на сербским язику).

Секретарият о вимаганю одлучує найпознєйше у чаше трох дньох од дня приманя вимаганя у Канцелариї за приманє писарнїци.

Печац, у складзе зоз законом, облапя: назву и мали герб Републики Сербиї, назву автономней покраїни и назву и шедзиско орґану, односно орґанизациї (нпр. Република Сербия, Автономна Покраїна Войводина, Општина Ириґ, Ириґ, мали герб Републики Сербиї). У случаю кед ше текст печаца орґану виписує и на язику и писме националних меншинских заєднїцох, текст печаца на сербским язику, зоз кирилским писмом, ше виписує у каждим кругу над гербом Републики Сербиї, а текст на язику и писме националних меншинских заєднїцох ше виписує у предлуженю каждого круга, заключно зоз шедзиском орґану. Змист малого печаца исти и виписани є на исти способ як и змист велького печаца. У малим печацу, назва державного и другого орґану може буц скрацена, алє так же ше зоз скраценого тексту нєдвосмислово видзи чий печац.
Текст печаца покраїнских орґанох и службох хтори снує АП Войводина ше виписує у концентричних кругох коло малого герба Р.С, герба и традиционалного герба АП Войводини хтори ше поставя на право од герба Р.С.

Зоз законом утвердзени и випатрунок печаца: печац ма форму круга у чиїм штредку мали герб Републики Сербиї. Текст печаца ше виписує у концентричних кругох коло малого гербу Републики Сербиї и то на сербским язику, зоз кирилским писмом, а на териториї на хторей у службеним хаснованю и язик и писмо припаднїкох меншинских националних заєднїцох, ше виписує и на тих язикох и писмох, у складзе зоз законом и статутом городу, односно општини.
Пречнїк велького печаца, хтори ше виписує лєм на сербским язику, зоз кирилиским писмом, виноши 32 мм, а печац чий ше текст виписує на сербским язику, зоз кирилским писмом и на язикох и писмох меншинских националних заєднїцох може мац пречнїк од 40 мм до 60 мм. Пречнїк малого печаца нє може буц менши як 20 мм, анї векши як 28 мм.
Подношителє вимаганя, у складзе зоз законом, можу мац вецей прикладнїки печаца хтори муша буц идентични по змисту и велькосци. Кажди прикладнїк печаца ше означує зоз шорним числом, римску цифру хтору ше кладзе попод малого герба Републики Сербиї (помедзи малого герба Републики Сербиї и шедзиска подношителя вимаганя).
Печац державного орґану и других орґанох, односно орґанизациї може вирабяц лєм печацорезацка роботня хтора ма овласценє Министерства нукашнїх дїлох Републики Сербиї и то на основи ришеня Секретарияту, зоз хторим дата согласносц на змист и випатрунок печаца.

Печац хтори постал нєодвитуюци пре витрошеносц, очкодованє, пременку ушореня державних и других орґанох (нпр. Преставанє роботи орґану або утаргованє нукашнєй єдинки), односно преставанє окончованя явних овласценьох, ше кладзе звонка хаснованя и муши ше го знїщиц. Печац знїщує комисия того орґану и о тим обвисцує Секретарият.

Нєставанє або траценє печаца ше тиж такой приявює Секретарияту и печац ше оглашує як нєважаци у «Службених новинох АПВ», у чаше трох дньох од дня спознаваня за нєставанє або траценє печаца. За печац хтори нєстал або страцени печац ше трима печац хтори нє доступни особи хтора овласцена за чуванє и хаснованє печаца. Печац хтори нєстал або страцени печац ше трима за нєважаци од дня приявйованя орґану цо компетентни за даванє согласносци. У случаю познєйшого пренаходзеня – печац ше знїщи.

За потупеня наведзених законских одредбох предписани кари гарешту и пенєжни кари (опать Закон о печацу державних и других орґанох).

Надпатрунок над применьованьом одредбох того закону, окрем у часци хтора ше одноши на роботу печаторезацких роботньох, окончує Министерство за державну управу и локалну самоуправу, прейґ управней инспекциї.

Закон о печацу державних и других орґанох („Службени глашнїк РС“, число: 101/07 и 49/21) (Документ моментално доступни лєм на сербским язику)

Службени евиденциї

За шицки потребни информациї у вязи зоз даваньом согласносци на змист и випатрунок печаца мож ше явиц Бояни Макивич (канцелария 63а/I, телефон 487-4373) и Дияни Катона, висшому совитнїкови – началнїкови оддзелєня (канцелария 63/I, телефон 487-4427).

24.05.2021