media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Язични испити

Язични испити
Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци орґанизує покладанє испитох зоз странского язика и язика националних заєднїцох за роботу у орґанох управи.

На испиту ше преверює уровень знаня странского язика, односно язика националней заєднїци, у зависносци од уровня яки кандидат приявел. Обще знанє ма три уровнї: основни, штреднї и високи уровень, а окреме ше преверює и знанє фаховей терминолоґиї з обласци права и управи.

Право покладац испит ма кажда заинтересована особа.
Вимаганє за покладанє испиту зоз странского язика – язика националней меншини Превежнї
Вимаганє за видаванє увереня о знаню странского язика – язика националней меншини Превежнї

Вимаганє ше подноши Покраїнскому секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, Булевар Михайла Пупина число16, 21000 Нови Сад.
Вимаганє подноши кандидат, або го може поднєсц и орґан управи, други орґан або правна особа у хторей кандидат заняти, кед з їх актом о систематизациї предвидзене же за окончованє роботох потребни одвитуюци уровень знаня странского язика або язика националней заєднїци.

Кандидата ше обивисцує о датуме, месце, чаше и висини надополнєня за покладанє испиту, найпознєйше дзешец днї пред отримованьом испиту, особнє або прейґ роботодавателя.
Трошки за покладанє испиту хтори зноши кандидат або роботодавец ше уплацує найпознєйше три днї пред покладаньом. Доказ о уплацених трошкох кандидат доручує секретарови комисийох.
Покраїнски секретар формовал испитни комисиї хтори у часци у писаней форми и усней часци испиту преверюю знанє кандидатох. Часц испиту у писаней форми тирва 90 минути и кандидат ма право хасновац словнїк.
Кандидат хтори нє положи испит ма право покладац поправни испит у чаше 30 дньох, при чим ше му припознава положену часц испиту у писаней форми. Кед нє положи поправни испит, вимаганє за повторне покладанє нє може поднєсц скорей як цо прейду три мешаци.

У одредзених случайох кандидат може вимагац видаванє увереня без покладаня испиту:
- за основни уровень общого знаня – кед приложи доказ о найменєй двох закончених класох основней або штреднєй школи на тим язику;
- за штреднї уровень общого знаня – кед приложи доказ же ходзел на наставу и здобул диплому штреднього образованя на тим язику;
- за високи уровень общого знаня – кед приложи доказ же на факултету слухал наставу на одредзеном язику и дипломовал на факултету на тим язику, односно же положел факултетски колоквиюм зоз фаховей терминолоґиї на тим язику;
- за фахово-терминолоґийне знанє – доказ то ришенє о поставеню за стаємного судского толмача за тот язик.

Шицки потребни информациї можеце достац од Йовани Митрович – контакт за язични испити, канцелария: I/68; число телефона: 021/487 4552; email: jovana.mitrovic@vojvodina.gov.rs

Покраїнска скупштинска одлука о испиту зоз странского язика и язика националней меншини за роботу у орґанох управи („Службени новини АПВ”, число 14/2003, 2/2006, 18/09);
Правилнїк о способе преверйованя знаня зоз странского язика и язика националней меншини („Службени новини АПВ”, число 6/2004).

Шицки меновнїки хтори у тим тексту похасновани у хлопским роду, а маю и женски род, подрозумюю источашнє и тоти исти меновнїки у женском роду.

03.03.2022