media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Verifikacija ustanova


Verifikacija je postupak utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u pogledu prostora, opreme, nastavnih odnosno didaktičkih sredstava, nastavnog i stručnog kadra za obavljanje delatnosti obrazovanja i vaspitanja.

Članovi 91–94. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon, 6/2020 i 129/2021) određuju da ustanova može da počne da radi kada se utvrdi da ispunjava uslove za osnivanje i početak rada i za obavljanje delatnosti i kada dobije rešenje o verifikaciji. Zahtev za verifikaciju podnosi se i kada se u ustanovi sprovodi statusna promena, menja sedište, odnosno objekat, organizuje rad u izdvojenom odeljenju, uvodi novi obrazovni profil, odnosno smer ili tip gimnazije, odnosno kada osnovna škola ostvaruje pripremni predškolski program ili program osnovnog obrazovanja odraslih.

I) Za osnivanje i početak rada ustanove u oblasti obrazovanja i vaspitanja, uz zahtev (obrazac ZV), potrebna je sledeća dokumentacija: Preuzmi

II) Ukoliko ustanova sprovodi statusnu promenu (pripajanjem ili spajanjem), menja sedište ili objekat, organizuje rad u izdvojenom odeljenju, uz zahtev (obrazac ZV), potrebno je: Preuzmi

III) Ukoliko srednja škola uvodi novi obrazovni profil, odnosno smer ili tip gimnazije, odnosno ako osnovna škola uvodi ostvarivanje pripremnog predškolskog programa (PPP)ili programa obrazovanja odraslih (POO), uz zahtev (obrazac ZV), potrebno je: Preuzmi

Ustanove koje su osnovali Republika Srbija, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalnih samouprava oslobađaju se plaćanja takse u skladu s članom 18. stav 1. tačka 4) Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Ustanova sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine podnosi zahtev za verifikaciju (obrazac ZV), s potrebnom dokumentacijom, Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice u Novom Sadu (u daljem tekstu: Sekretarijat), lično, putem pisarnice ili putem pošte – na adresu Bulevar Mihajla Pupina 16.

Po prijemu zahteva, ovlašćeno službeno lice utvrđuje da li je zahtev uredan. Ukoliko je zahtev neuredan (ako ne sadrži potrebnu dokumentaciju), Sekretarijat upućuje podnosiocu zahteva poziv za otklanjanje nedostatka i određuje rok za dostavljanje potrebne dokumentacije. Nakon utvrđivanja urednosti zahteva, zahtev se upućuje nadležnoj prosvetnoj inspekciji za vršenje utvrđujućeg inspekcijskog nadzora. Po dostavljanju zapisnika postupajućeg prosvetnog inspektora i ocene relevantne dokumentacije, Sekretarijat donosi odgovarajuće rešenje.

O zahtevu za verifikaciju ustanove odlučuje se najkasnije u roku od šest meseci od podnošenja urednog zahteva.

Obaveštenje

Konsultacije u vezi s postupkom verifikacije, u periodu od 11 do 13 časova:
1. Ljiljana Zeljković (kancelarija II/25, broj telefona: 021/487-44-01), imejl: ljiljana.zeljkovic@vojvodina.gov.rs;
2. Biljana Kovačević (kancelarija II/24, broj telefona: 021/487-45-03), imejl: biljana.kovacevic@vojvodina.gov.rs;
3. Jelena Kujundžić (kancelarija II/26, broj telefona: 021/487-40-19), imejl: jelena.kujundzic@vojvodina.gov.rs i
4. Pap dr Žigmond (kancelarija II/26, broj telefona: 021/487-46-12), imejl: zsigmond.papp@vojvodina.gov.rs.


PRILOZI:
- ZAHTEV za verifikaciju Preuzmi
- Model elaborata o ispunjenosti propisanih uslova Preuzmi
- Model izjave o saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa u ustanovi Preuzmi
- Izjava o saglasnosti za pribavljanje podataka Preuzmi

09.11.2023