media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Poskytovanie súhlasu na používanie názvu „Vojvodina“

Názov „Vojvodina“ môžu v názve používať spoločnosti, inštitúcie a združenia (ďalej len: organizácie) takým spôsobom, aby používanie názvu „Vojvodina“ nepoškodilo dobré meno Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.
Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín - národných spoločenstiev schvaľuje používanie názvu „Vojvodina“ organizáciám, ktorých činnosť súvisí s oblasťou pôsobnosti sekretariátu, ako aj iným organizáciám, ak nie je možné určiť, ktorý orgán pokrajinskej správy je zodpovedný za udeľovanie súhlasu.
Žiadosť o súhlas s používaním názvu „Vojvodina“predkladá sa prostredníctvom Pokrajinského sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín - národnostných spoločenstiev. Žiadosť obsahuje: informácie o žiadateľovi, zdôvodnenie žiadosti a dokumenty predložené so žiadosťou. Žiadosť s prílohami sa môže podať osobne prostredníctvom úradu pokrajinských orgánov; poštou na adresu Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad; e-mailom na adresu: tatjana.stojanov@ vojvodina.gov.rs i dijana.katona@vojvodina.gov.rs .
Na vydané rozhodnutie sa platí pokrajinský správy poplatok vo výške 447.940,00 dinárov.
• žírový účet číslo: 840-742231843-30;
• model a referenčné číslo: 97 142230942701;
• Prijímateľ: Rozpočet AP Vojvodiny, Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, účel platby: vydávanie riešení

Používanie názvu Vojvodina, spôsob získania súhlasu a výška poplatku, ktorý sa má zaplatiť, sú upravené nasledovne:
1. Rozhodnutím o používaní názvu Vojvodina " (Úradný vestník APV č. 10/05) (Dokument je momentálne k dispozícii iba v srbskom jazyku)
2. Pokrajinským parlamentným rozhodnutím o pokrajinských správnych poplatkoch (Úradný vestník APV č. 40/19, 59/20 – konsolidované dinárové sumy, 45/21 – konsolidované dinárové sumy, 54/21 – konsolidované dinárové sumy a 52/22 – konsolidované dinárové sumy). (Dokument je momentálne k dispozícii iba v srbskom jazyku)

Pre všetky potrebné informácie týkajúce sa súhlasu s používaním názvu „Vojvodina“ môžete kontaktovať Tatjanu Stojanov, vyššiemu poradcovi-vedúcej Skupiny pre predpisy (kancelária I / 63, telefón 487-4685, tatjana.stojanov @ vojvodina.gov.rs) a Dijanu Katona, hlavná poradkyňu a vedúcu oddelenia pre predpisy a správu (kancelária I / 63, telefón 487-4427, dijana.katona@vojvodina.gov.rs).
Sektor pre predpisy vedie evidenciu schválenia používania názvu „Vojvodina“, ktorú vydal Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín - národnostných spoločenstiev

10.05.2023