media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Информациї од явного значеня

Право на приступ информацийом од явного значеня з якима розполага Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци.

Зоз Законом о шлєбодним приступу информацийом од явного значеня ше ушорює права на приступ информацийом од явного значеня з якима розполагаю орґани явней власци, пре витворйованє и защиту интересох явносци же би знала и витворйованє шлєбодного демократичного порядку и отвореного дружтва.
Пре витворйованє права на приступ информацийом од явного значеня з якима розполагаю орґани явней власци, установени институт Поверенїка за информациї од явного значеня, як самостойни державни орґан, хтори нєзависни у окончованю своєй компетенциї.
Кажде ма право же би му ше сообщело чи орґан власци ма одредзену информацию од явного значеня, односно чи му вона и звичайно доступна, як и же би му ше зробела як доступна так же му ше оможлїви увид до документу хтори облапя информацию од явного значеня, право на копию того документу, як и право же му ше, на вимаганє, копию документу пошлє по пошти, прейґ факсу, по електронскей пошти або на други способ.
Поступок за приступ информацийом од явного значеня почина на основи усного або вимаганя у писаней форми за витворйованє права на приступ информацийом од явного значеня.

Вимаганя за витворйованє права на приступ информацийом од явного значеня мож доручиц прейґ поштанскей служби на адресу: Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, Нови Сад, Булевар Михайла Пупина число 16 або придац на писарнїцу, Нови Сад, улїца Булевар Михайла Пупина число 16.

Особа овласцена за поступанє по вимаганьох за приступ ґу информацийом од явней значносци за обласц управи и националних заєднїцох то:
Весна Рашетич, контакт: 021/487-43-96; vesna.rasetic@vojvodina.gov.rs


Особа овласцена за поступанє по вимаганьох за приступ ґу информацийом од явней значносци за обласц образованя то:
Данијела Костич, контакт: 021/487-44-01; danijela.kostic@vojvodina.gov.rs


Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, согласно одредбом Закона о шлєбодним приступу информацийом од явного значеня, оможлївює вимагательови информациoх увид до документу хтори облапя информацию од явного значеня, право на копию того документу, як и право же би му ше, на вимаганє, копию документу послало по пошти, прейґ факсу, по електронскей пошти або на други способ.
Информация од явного значеня, у смислу того закона, то информация з яку розполага орґан явней власци, настала у роботи або у вязи з роботу орґанох явней власци, облапена у одредзеним документу, а одноши на шицко тото о чим явносц ма оправдани интерес же би була упозната.
Секретарият нє оможлїви витворйованє на приступ информацийом од явного значеня кед виполнєни условия зоз членох 9, 10. и 14. Закона о шлєбодним приступу информацийом од явного значеня.

Кед вимагану информацию од явног значеня мож видвоїц од других информацийох у документу до яких Секретарият нє длужен вимагательови оможлївиц увид, орґан власци оможлїви вимагательови увид до часци документу хтори облапя лєм видвоєну информацию и информує го же други змисти документу нє доступни.

Секретарият нє оможлїви вимагательови витворйованє права на приступ информацийом од явного значеня кед вимагатель злохаснує права на приступ информацийом од явного значеня, насампредз кед вимаганє нєрозумне, часто ше повторює, кед ше повторює вимаганє з истима або достатима информациями або кед ше вимага вельке число информацийох.
Тиж, вимагательови ше нє оможлїви витворйованє права на приступ информацийом од явного значеня кед би зоз тим потупел право на приватносц, право на угляд або гоч яке друге право особи на хтору ше вимагана информация особнє одноши, окрем:

1) кед особа пристала на тото;
2) кед слово о особи, зявеню або подїї хтора од интересу за явносц, а насампредз кед ше роби о ношительови державней и политичней функциї и кед информация важна з оглядом на функцию яку тота особа окончує и
3) кед слово о особи хтора зоз своїм явним справованьом, насампредз у вязи з приватним животом, виволала причину за вимаганє информациї.

Потребни документи
1. Вимаганє за приступ информацийом од явного значеня
2. Жалба кед Секретарият нє поступел у цалосци по вимаганю вимагателя у законским термину

08.01.2021