media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sektor za obrazovanje

U Sektoru za obrazovanje postoje dva odeljenja:
1. Odeljenje za oblast obrazovanja i pravne poslove u oblasti obrazovanja;
2. Odeljenje za inspekcijski nadzor u oblasti obrazovanja.

1. U okviru Odeljenja za oblast obrazovanja i pravne poslove u oblasti obrazovanja obavljaju se poslovi pokrajinske uprave u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, te učeničkog standarda i obezbeđuje se ostvarivanje prava nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica na obrazovanje na maternjem jeziku na nivou predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Osim toga, sporazumno s nadležnim ministarstvom, odobravaju se udžbenici i nastavna sredstva za jezike nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica i donose se nastavni planovi i programi iz pojedinih predmeta značajnih za nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice, te se utvrđuju uslovi i način organizovanja nastave na njihovim jezicima. Takođe, u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i učeničkog standarda odlučuje se o verifikaciji ustanova na teritoriji AP Vojvodine, daje se ili odbija saglasnost na odluku o izboru direktora ustanove, postavljaju se vršioci dužnosti direktora ustanove u slučajevima utvrđenim zakonom, daje se ili odbija saglasnost na odluku o razrešenju direktora ustanove pre isteka mandata, propisuje se školski kalendar, daje se saglasnost za realizaciju nastave i ostvarivanje školskog programa na jezicima nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica za manje od petnaest (15) učenika u ustanovama na teritoriji AP Vojvodine.

U oblasti učeničkog standarda, između ostalog, utvrđuje se mreža domova učenika i drugih ustanova učeničkog standarda na teritoriji AP Vojvodine, osnivaju se i ukidaju ustanove učeničkog standarda na teritoriji AP Vojvodine, utvrđuju se uslovi za regresiranje prevoza učenika u međugradskom saobraćaju, daje se saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji poslova ustanova učeničkog standarda, imenuju se i razrešavaju članovi upravnog odbora u ustanovama učeničkog standarda, kao i direktori ustanova učeničkog standarda.
Na osnovu navedenog, delokrug rada Odeljenja za oblast obrazovanja i pravne poslove u oblasti obrazovanja može se podeliti na sledeće oblasti:

• oblast predškolskog obrazovanja i vaspitanja – kontakt – Tatjana Kuran, tel: 021/487-4819 i Erdeg Đerđi tel: 021/487-4867
• oblast osnovnog obrazovanja i vaspitanja – kontakt – Merlida Konstantinović, tel: 021/487-4876;

• oblast srednjeg obrazovanja i vaspitanja – kontakt – Sonja Ćato, tel: 021/487-4348;
• oblast učeničkog standarda – kontakt – Jelena Bjelobaba, tel: 021/487-4602;
• oblast obrazovanja i vaspitanja na jezicima nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica – kontakt-Đerđi Erdeg, tel: 021/487-4867; Peter Klimo i Jasna Jovanić, tel: 021/487 4452
• oblast razvoja obrazovanja i vaspitanja (nastavni planovi i programi, udžbenici) – kontakt – dr Vojin Jovančević, tel: 021/487-4035; Đerđi Erdeg, tel: 021/487-4867; Peter Klimo i Jasna Jovanić, tel: 021/487 4452
• pravni poslovi u oblasti obrazovanja – kontakt Jelena Bjelobaba, tel: 021/487-4602; Biljana Vlahović, tel: 021/487-4502 (školski kalendar).

U pogledu pitanja iz svih oblasti iz delokruga rada ovog odeljenja, možete se obratiti načelniku Odeljenja za oblast obrazovanja i pravne poslove u oblasti obrazovanja – Goranu Dragosavljeviću, na broj telefona: 021/487-4621.

Odeljenje za inspekcijski nadzor u oblasti obrazovanja

Nadležnosti Odeljenja za inspekcijski nadzor u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda, jesu sledeće:

1. ukazuje preventivno na povrede zakona i na posledice nepoštovanja zakona drugih propisa i opštih akata;
2. inicira izmene i dopune zakona, drugih propisa i predlaže usaglašavanje opštih akata ustanova sa zakonom ili drugim propisom;
3. učestvuje u utvrđivanju ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova;
4. ukazuje na nezakonitosti i nepravilnosti opštih akata i predlaže organu ustanova njihovo otklanjanje;
5. pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti akata ustanove koji nisu u saglasnosti sa zakonom ili drugim propisom;
6. izrađuje godišnji izveštaj o inspekcijskom nadzoru u ustanovama;
7. preko pokrajinskog prosvetnog inspektora, nadzire rad ustanova na teritoriji AP Vojvodine i to:
• vrši neposredan inspekcijski nadzor nad ustanovama u opštini, odnosno gradu koji nije organizovao ovaj nadzor;
• daje instrukcije opštini odnosno gradu za obavljanje inspekcijskog nadzora;
• rešava po žalbi protiv prvostepenog rešenja opštinske odnosno gradske uprave, donetog pri vršenju inspekcijskog nadzora;
• ostvaruje neposredan nadzor nad radom opštinske odnosno gradske inspekcije, izdaje obavezne instrukcije zakona i drugih propisa i kontroliše njihovo izvršavanje;
• oduzima ovlašćenje pojedinom inspektoru koji poslove ne obavlja blagovremeno, stručno, zakonito i savesno i predlaže utvrđivanje odgovornosti u organu kojem je povereno vršenje inspekcijskog nadzora;
• organizuje zajedničke akcije sa inspektorima u organima kojima je povereno vršenje inspekcijskog nadzora;
• traži izveštaje, podatke i obaveštenja o vršenju poverenih poslova inspekcijskog nadzora i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom kojim se na opšti način uređuje inspekcijski nadzor.
8. obavlja inspekcijski nadzor i nadzor nad zakonitošću rada ustanova učeničkog standarda.

U pogledu pitanja iz svih oblasti iz delokruga rada ovog odeljenja, možete se obratiti načelnici Odeljenja za inspekcijski nadzor u oblasti obrazovanja – mr Danici Lučić, na broj telefona: 487-4451 i pokrajinskim prosvetnim inspektorima:

1. Svetlana Smiljanić: 021/487-4503;
2. Sonja Stojković: 021/487-4559;
3. Biljana Kovačević: 021/487-4503;
4. Ljiljana Zeljković: 021/487-4401;
5. Eva Tomić: 021/487-4565; (učenički standard);
6. Jelena Kujundžić: 021/487-4019;
7. Pap dr Žigmond: 021/487-4612;
8. Biljana Kašerić: 021/487-4131.

21.02.2023