media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Polaganje stručnog ispita za licence za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice organizuje polaganje ispita za dozvolu za rad (licence) nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.
Ispit za licencu polaže se u skladu s Pravilnikom o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.
Ustanove obrazovanja i vaspitanja sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, podnose Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Zahtev za polaganje ispita za dozvolu za rad (licencu) nastanika, vaspitača i str.saradnika

Uz zahtev podnosi se i sledeća dokumentacija:
1. overena kopija diplome o stečenom obrazovanju;
2. kopija ugovora o radu ili ugovora o stručnom usavršavanju;
3. izveštaj komisije ustanove o savladanom programu uvođenja u posao;
4. dokaz o uplati troškova polaganja ispita za licencu (mora sadržati ime i prezime kandidata kom je uplata namenjena);
5. overena kopija uverenja visokoškolske ustanove da kandidat ispunjava uslove iz člana 142. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

VAŽNE NAPOMENE U VEZI S DOKUMENTACIJOM:
• Overenim kopijama dokumenata smatraju se isključivo kopije overene kod nadležnog organa.
• Diploma o stečenom visokom obrazovanju, u smislu člana 125. Zakona o visokom obrazovanju, javna je isprava koja se smatra dokazom o stečenom obrazovanju.
• Iz ugovora kojim je regulisan radni odnos ili ugovora o stručnom usavršavanju, mora se jasno videti radno mesto na koje je kandidat prijavljen, odnosno ako to nije slučaj, ustanova je dužna da o tome izda potvrdu iz koje se vidi radno mesto.
• Komisija koju rešenjem obrazuje direktor, proverava savladanost programa uvođenja u posao pripravnika najranije nakon godinu dana rada u ustanovi, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja izveštaja mentora.

Zahtev za polaganje ispita za licencu uz prateću dokumentaciju možete slati na adresu:
Republika Srbija; Autonomna pokrajina Vojvodina; Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice; 21000 Novi Sad; Bulevar Mihajla Pupina br. 16 – s naznakom: Za polaganje ispita za licencu.

Obaveštenje o polaganju ispita za licence/predispita iz psihologije i pedagogije (vremenu, mestu, razredu, vaspitnoj grupi, predmetu, odnosno oblasti) dostavlja se ustanovi najkasnije 15 dana pre dana određenog za polaganje ispita.

Obaveštenje o temi časa - nastavnoj jedinici, aktivnosti, odnosno eseja za kandidata dostavlja se kandidatu preko ustanove u kojoj je zaposlen, po pravilu, tri dana pre termina zakazanog za polaganje ispita.

Ispit za licencu sastoji se iz pismenog i usmenog dela, a počinje održavanjem časa, izvođenjem aktivnosti, odnosno prikazom eseja.
Pismeni deo obuhvata: pripremu časa za nastavnika, pripremu izvođenja aktivnosti za vaspitača, odnosno pripremu eseja za stručnog saradnika.
Kandidat s pisanom pripremom časa ili aktivnosti, odnosno pisanim esejem, pristupa polaganju ispita. Priprema za nastavnika i za vaspitača može da iznosi do dve strane pisanog teksta, odnosno za stručnog saradnika do šest strana eseja.
Usmeni deo ispita sastoji se iz provere:
1. osposobljenosti pripravnika za samostalno ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada;
2. osposobljenosti pripravnika da rešava konkretne pedagoške situacije;
3. poznavanja propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja

Troškove prvog polaganja ispita za licencu snosi ustanova u kojoj je kandidat zaposlen, a troškove ponovnog polaganja dela ispita ili ispita u celini snosi kandidat.
Pripravnik kome prestane radni odnos u ustanovi u toku polaganja ispita za licencu, ima pravo da nastavi sa polaganjem započetog ispita u skladu sa Zakonom, s tim da tada troškove polaganja ispita prilikom podnošenja novog zahteva snosi sam kandidat.

Troškovi polaganja ispita za licencu u iznosu 10.000,00 dinara (za ponovno polaganje: jednog dela ispita – 4.500,00; dva dela ispita – 6.500,00), uplaćuju se na sledeći način:
• žiro račun broj: 840-742331843-51;
• model i poziv na broj: 97 45223094270163;
• Primalac: Budžet AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice;
• Svrha uplate: Naknada troškova za polaganje ispita za licencu.

Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Sl. Glasnik RS”, br. 22/05,51/08, 88/15, 105/15, 48/16 i 9/22)
Ispitna pitanja - propisi iz oblasti obrazovanja i vaspitanja
Izvori za pripremu poznavanja propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja

Za sve dodatne informacije možete se obratiti
Brankici Kovačević – kontakt za organizaciju ispita za licence
(kancelarija III/19, telefon: 021/487-45-66);
imejl: brankica.kovacevic@vojvodina.gov.rs

Sve imenske reči koje se u ovom tekstu koriste u muškom rodu, a imaju i ženski rod, podrazumevaju istovremeno te iste imenske reči u ženskom rodu.

02.03.2022