media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Skladanie skúšky pre licenciu učiteľa, vychovávateľa a odborného spolupracovníka

Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev organizuje skladanie skúšky na pracovné povolenie (licenciu) učiteľov, vychovávateľov a odborných spolupracovníkov.
Licenčná skúška sa vykonáva v súlade s Pravidlami o pracovných povoleniach pre učiteľov, vychovávateľov a odborných spolupracovníkov.
Inštitúcie vzdelávania a výchovy so sídlom na území AP Vojvodiny predkladajú Pokrajinskému sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev Žiadosť o skladanie skúšky pre pracovné povolenie (licenciu) vychovávateľov a odborných spolupracovníkov.

K žiadosti sa predkladá táto dokumentácia:

1. overená kópia diplomy o získanom vzdelaní;
2. kópia pracovnej zmluvy alebo zmluvy o odbornom zdokonaľovaní;
3. správa komisie inštitúcie o zvládnutom programe uvádzania do práce;
4. doklad o zaplatení nákladov na vykonanie licenčnej skúšky (musí obsahovať meno a priezvisko uchádzača, ktorému je platba určená);
5. overená kópia vysvedčenia vysokej školy o tom, že uchádzač spĺňa podmienky uvedené v článku 142 odsek 1 Zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy.

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY TÝKAJÚCE SA DOKUMENTÁCIE:
• Za overené kópie dokumentov sa považujú len kópie overené príslušným orgánom.
• Diplom vysokoškolského vzdelania v zmysle článku 125 Zákona o vysokoškolskom vzdelávaní je verejný doklad, ktorý sa považuje za dôkaz o získanom vzdelaní.
• Zo zmluvy upravujúcej pracovný pomer alebo zmluvy o odbornom zdokonaľovaní je potrebné, aby bolo zreteľne vidieť miesto, na ktoré je uchádzač prihlásený, alebo ak tomu tak nie je, inštitúcia je povinná vydať potvrdenie, z ktorého je vidieť pracovné miesto.
• Komisia, ktorú rozhodnutím zriaďuje riaditeľ, kontroluje zvládnutie programu oboznámenia sa s prácou stážistov najskôr po roku práce v inštitúcii, a najneskôr do 15 dní odo dňa predloženia správy mentora.

Žiadosť o skladanie licenčnej skúšky so sprievodnou dokumentáciou môžete poslať na adresu:
Srbská republika; Autonómna krajina Vojvodina; Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev; 21 000 Nový Sad; Bulvár Mihajla Pupina č. 16 – s označením: Pre skladanie licenčnej skúšky.

Oznámenie o skladaní licenčnej skúšky/prípravných skúšok z psychológie a pedagogiky (čas, miesto, trieda, výchovná skupina, predmet alebo oblasť) sa doručí inštitúcii najneskôr 15 dní pred dňom určeným na vykonanie skúšky.

Oznámenie o téme hodiny – vyučovacej jednotke, aktivite, teda eseji pre uchádzača sa uchádzačovi doručuje prostredníctvom inštitúcie, v ktorej je zamestnaný, spravidla tri dni pred termínom skúšky.

Licenčná skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti a začína sa vyučovacou hodinou, realizovaním aktivity, resp. prezentáciou eseje.
Písomná časť obsahuje: prípravu hodiny pre učiteľa, prípravu aktivity pre vychovávateľa, respektíve prípravu eseje pre odborného spolupracovníka.
Skúšku robí uchádzač s písomnou prípravou hodiny alebo aktivity, respektíve s písomnou esejou. Príprava pre učiteľa a vychovávateľa môže byť do dvoch strán písaného textu, respektíve pre odborného spolupracovníka do šiestich strán eseje.

Ústna časť skúšky pozostáva z overenia:
1. spôsobilosti praktikantov na samostatnú realizáciu výchovno-vzdelávacej práce;
2. spôsobilosti praktikantov riešiť konkrétne pedagogické situácie;
3. znalosti predpisov v oblasti vzdelávania a výchovy.

Náklady na prvé skladanie licenčnej skúšky znáša inštitúcia, v ktorej je uchádzač zamestnaný, a náklady na opätovné skladanie časti skúšky alebo skúšky ako celku znáša uchádzač.
Praktikant, ktorému zaniká pracovný pomer v inštitúcii počas skladania licenčnej skúšky, má právo pokračovať v skúške v súlade so zákonom, s tým, že náklady na skladanie skúšky pri podaní novej žiadosti znáša uchádzač.

Náklady na skladanie licenčnej skúšky vo výške 10 000,00 dinárov (pri opakovanom skladaní: jednej časti skúšky – 4 500,00; dvoch častí skúšky – 6 500,00), sa platia takto:
• žírový účet číslo: 840-742331843-51;
• model a referenčné číslo: 97 45223094270163;
• prijímateľ: Rozpočet AP Vojvodiny, Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev;
• účel platby: Úhrada trov pre skladanie licenčnej skúšky.

Pravidlá pre pracovné povolenie pre učiteľov, vychovávateľov a odborných spolupracovníkov (vestník Službeni glasnik RS č. 22/05, 51/08, 88/15, 105/15, 48/16 a 9/22) (Dokument je momentálne k dispozícii iba v srbskom jazyku)
Previerka znalosti predpisov z oblasti vzdelávania a výchovy (Dokument je momentálne k dispozícii iba v srbskom jazyku)
Zdroje na prípravu znalosti predpisov z oblasti vzdelávania a výchovy (Dokumenty sú momentálne dostupné iba v srbčine)

Pre všetky dodatočné informácie sa môžete obrátiť na:

Brankicu Kovačević – kontakt pre organizáciu skúšky pre licencie
(kancelária III/19, telefón: 021/487-45-66),
mail: brankica.kovacevic@vojvodina.gov.rs

Všetky podstatné mená, ktoré sa v tomto texte používajú v mužskom rode a majú aj ženský rod zahŕňajú súčasne aj tie isté podstatné mená v ženskom rode.

02.03.2022