media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Покладанє фахового испиту за лиценцу за наставнїкох, воспитачох и фахових сотруднїкох

Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу
и национални меншини – национални заєднїци орґанизує покладанє испитох за дозволу за роботу (лиценци) наставнїкох, воспитачох и фахових сотруднїкох.
Испит за лиценцу ше поклада у складзе зоз Правилнїком о дозволи за роботу наставнїкох, воспитачох и фахових сотруднїкох.
Установи образованя и воспитаня зоз шедзиском на териториї АП Войводини, подноша Покраїнскому секретарияту за за образованє, предписаня, управу
и национални меншини – национални заєднїци Вимаганє за покладанє испиту за дозволу за роботу (лиценцу) наставнїкох, воспитачох и фахових сотруднїкох.

Ґу вимаганю ше подноши и тоту документацию:
1. оверену копию дипломи о здобутим образованю;
2. копию контракту о роботи або контракту о фаховим усовершованю;
3. звит комисиї установи о звладаней програми уводзеня до роботи;
4. доказ о уплацованю трошкох покладаня испиту за лиценцу (муши облапяц мено и презвиско кандидата хторому уплата наменєна);
5. оверену копию увереня високошколскей установи же кандидат виполнює условия зоз члена 142. пасус 1. Закона о основох системи образованя и воспитаня

ВАЖНИ НАДПОМНУЦА У ВЯЗИ ЗОЗ ДОКУМЕНТАЦИЮ:
• За оверени копиї документох ше тима лєм копиї хтори оверел компететни орґан.
• Диплома о здобутим високим образованю, у смислу члена 125. Закона о високим образованю то явни документ хтори ше трима за доказ о здобутим образованю.
• З контракту з хторим реґуловане роботне одношенє або контракту о фаховим усовершованю ше муши ясно видзиц на хторе роботне место кандидат приявени, односно кед то нє случай, установа длужна о тим видац потвердзенє на хторим видно роботне место.
• Комисия хтору з ришеньом формує директор, преверює звладаносц програми уводзеня приправнїка до роботи найскорей после єдного року роботи у установи, а найпознєйше у чаше 15 дньох по подношеню звиту ментора.

Вимаганє за покладанє испиту за лиценцу з провадзацу документацию можеце посилац на адресу:
Република Сербия; Автономна Покраїна Войводина; Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци; 21000 Нови Сад; Булевар Михайла Пупина ч. 16 – з назначеньом: За покладанє испиту за лиценцу.

Обвисценє о покладаню испиту за лиценци/предиспиту з психолоґиї и педаґоґиї (часу, месце, класи, воспитней ґрупи, предмету, односно обласци) ше доручує установи найпознєйше 15 днї пред термином яки одредзени за покладанє испиту.

Обвисценє о теми годзини – наставней єдинки, активносци, односно есею за кандидатох ше доручує кандидатови прейґ установи у хторей вон заняти, по правилу, три днї пред термином яки заказани за покладанє испиту.

Испит за лиценцу ше состої часци у писаней и усменей форми, а почина з триманьом годзини, виводзеньом активносцох, односно приказом есею.
Часц у писаней форми облапя: пририхтованє годзини за наставнїка, пририхтованє виводзеня активносцох за воспитача, односно пририхтованє есею за фахового сотруднїка.
Кандидат з пририхтованьом годзини у писаней форми або активносци, односно есейом у писаней форми, приступа ґу покладаню испиту. Пририхтованє за наставнїка и за воспитача може мац до два боки писаного тексту, односно за фахового сотруднїка до шейсц боки есею.
Испит у усней форми ше состої з преверйованя:
1. оспособеносци приправнїка за самостойне витворйованє образовно-воспитней роботи;
2. оспособеносци приправнїка же би ришовал конкретни педаґоґийни ситуациї;
3. познаванє предписаньох з обласци образованя и воспитаня.

Трошки першого покладаня испиту за лиценцу зноши установа у хторей кандидат заняти, а трошки повторного покладаня часци испиту або испиту у цалосци зноши кандидат.
Приправнїк хторому престанє роботне одношенє у установи под час покладаня испиту за лиценцу, ма право предлужиц з покладаньом започатого испиту у складзе зоз Законом, з тим же теди трошки покладаня испиту при подношеню нового вимаганя сноши сам кандидат.

Трошки покладаня испиту за лиценцу у суми 10.000,00 динари (за повторне покладанє: єдней часци испиту – 4.500,00; двох часцох испиту – 6.500,00) ше уплацує на тот способ:
• жиро рахунок число: 840-742331843-51;
• модел и поволанка на число: 97 45223094270163;
• Прималатель: Буджет АП Войводини, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци;
• Наменка уплацованя: Надополнєнє трошкох уза покладанє испиту за лиценцу.

Правилнїк о дозволи за роботу наставнїкох, воспитачох и фахових сотруднїкох («Сл. глашнїк РС», число 22/05,51/08, 88/15, 105/15, 48/16 и 9/22) (Документ моментално доступни лєм на сербским язику)
Испитни питаня – предписаня з обласци образованя и воспитаня (Документ моментално доступни лєм на сербским язику)
Жридла за пририхтованє познаваня предписаньох з обласци образованя и воспитаня. (Документи моментално доступни лєм на сербским язику)

Шицки додатни информациї можеце достац од
Бранкици Ковачевич – особи за контакт за орґанизованє испиту за лиценци
(канцелария III/19, телефон: 021/487-45-66);
e-mail: brankica.kovacevic@vojvodina.gov.rs.

Шицки меновнїки хтори у тим тексту похасновани у хлопским роду, а маю и женски род, подрозумюю источашнє и тоти исти меновнїки у женском роду.

02.03.2022