media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Udeľovanie Vyznamenania Djordje Natošević

Ustanovenie vyznamenania

Verejná výzva

Vyznamenanie Djordja Natoševića bolo ustanovené 12. apríla 1996 Uznesením Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a udeľovalo sa základným a stredným školám z celého územia SRJ a zamestnancom v nich za dosiahnuté výsledky a inovácie vo výučbe. Avšak, aj napriek veľkému počtu potenciálnych kandidátov (celá JZR, resp. Všetky školy v nej) za päť rokov, od roku 1996 do roku 2000, na súbeh sa spolu prihlásilo iba 19 účastníkov, z čoho 5 získalo vyznamenanie.
S cieľom opätovne afirmovať vyznamenanie a podnecovať lepšiu a kvalitnejšiu prácu výchovno-vzdelávacích ustanovizní Zhromaždenie AP Vojvodiny 11. júla 2001 (Úradný vestník APV číslo 8/01) vynieslo nové uznesenie o udelení vyznamenania a stanovilo ho ako autentické pokrajinské vyznamenanie, ktoré sa udeľuje za výnimočné prínosy a výsledky v práci predškolským ustanovizniam, základným a stredným školám vo Vojvodine, ako aj vychovávateľom, učiteľom, psychológom a pedagógom v nich.
Vyznamenanie pozostáva z plakety, diplomu a peňažnej odmeny. Každý rok sa môže udeliť najviac päť vyznamenaní.

Dr. Djordje Natošević
natosevic

Djordje Natošević sa narodil v Slankamene 31. јúla 1821. Po skončení školenia na Karlovskom gymnáziu mladý Natošević odišiel do Segedína na dvojročné filozofické štúdium, aby splnil podmienku pre štúdium práva. V septembri 1840 odišiel do Eperјesa (Prešov) študovať právo, ale o rok neskoršie sa zapísal na Lekársku fakultu v Pešti. Po štyroch rokoch sa presunul do Viedne, kde skončil štúdium lekárstva.
Ako syn bohatého obchodníka Natošević “mal vo Viedni zvyčajne dve izby a v jednej izbe opatroval a kŕmil vtáky a zvyčajne tu prijímal aj chudobných žiakov na ubytovanie, a okrem bytu dával im aj svoj odev a bielizeň.” Jeho snahu pomáhať svojim chudobným priateľom najvýstižnejšie potvrdila vďaka jedného z tých priateľov, Branka Radičevića. Vo Viedni Natošević prejavil záujem aj o gymnastiku.
Bezprostredne po získaní diplomu Djordje Natošević prišiel do Nového Sadu a začal lekársku prax a “za svoje lekárske služby neprijímal peniaze od chudobnejších ľudí”. Vtedy sa zblížil s vladykom Platonom Atanackovićom, stal sa jeho osobným lekárom a pravdepodobne sa pod jeho vplyvom rozhodol pre osvetový odbor.
Na začiatku školského roku 1853/54 sa stal profesorom a správcom Novosadského srbského gymnázia. Odvtedy do konca života roku 1887 bol neúnavným reformátorom srbských škôl vo vtedajšej Habsburskej monarchii a vykonával rôzne funkcie. Bol, okrem iného, škôldozorcom všetkých srbských škôl v Uhorsku a hlavný referent srbských škôl v Karlovskom metropoliáte. Istý čas, na pozvanie kniežaťa Mihajla Obrenovića, vykonával aj funkciu referenta v Ministerstve osvety Srbského kniežatstva. Bol aj predsedom Matice srbskej.


V uplynulých rokoch začiatok školského roka bol tiež príležitosť pripomenúť si najúspešnejších jednotlivcov a inštitúcie z predchádzajúceho obdobia udelením ocenenia Dr. Djordje Natošević.
Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na svojom zasadnutí 14. a 15. novembra 2018 prijalo Pokrajinské parlamentné uznesenie o ustanovení ocenenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a pokrajinských uznaní.
Ocenenie v oblasti vzdelávania Dr. Djordje Natošević sa bude udeľovať 25. novembra za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacej práci predškolských zariadení, základných a stredných škôl, pedagógov v predškolských zariadeniach, učiteľov základných a stredných škôl a pedagógov a psychológov v týchto inštitúciách so sídlom na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.
Súťaž o udelenie ocenenia bude vyhlásená najneskôr do 1. októbra v denníku, vo forme verejnej výzvy, s oznámením o podmienkach udelenia ocenenia a konečnom termíne na predloženie návrhov kandidátov.
Vyzývame inštitúcie a jednotlivcov, aby využili príležitosť a nominovali kandidátov na toto prestížne pokrajinské ocenenie v oblasti vzdelávania.

11.09.2019