media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sektor za propise

U Sektoru za propise obavljaju se normativno-pravni i studijsko-analitički poslovi u vezi sa aktima za Skupštinu AP Vojvodine i Pokrajinsku vladu u oblastima koje su u delokrugu sekretarijata kao i aktima čije pripremanje nije u delokrugu drugih organa pokrajinske uprave; opštepravni i administrativni poslovi u pogledu uređivanjа i izdavanjа „Službenog lista APV”, publikovanjа pojedinih propisa na jezicima koji su u službenoj upotrebi u organima Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: AP Vojvodina); davanje mišljenja Skupštini AP Vojvodine i Pokrajinskoj vladi na akte koje pripremaju drugi ovlašćeni predlagači, sa stanovišta usklađenosti akata s drugim propisima i pravnim sistemom i sa stanovišta pravnog normiranja, ostvaruje se saradnja s republičkim organima, organima pokrajinske uprave i organima jedinica lokalne samouprave; poslovi rešavanja po žalbama u upravnim stvarima u oblasti eksproprijacije nepokretnosti na teritoriji AP Vojvodine; studijsko-analitički poslovi davanja saglasnosti na sadržinu i izgled pečata organa i pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja; pravni i administrativni poslovi u oblasti radnih odnosa; pravni, studijsko-analitički poslovi iz delokruga ovog sektora.

U Sektoru za propise obrazuje se uža organizaciona jedinica:
Odeljenje za propise i poslove uprave u okviru kojeg se nalazi Odsek za propise.

Za informacije u vezi s radom Sektora za propise i o predmetima eksproprijacije možete se obratiti Tijani Pavlov, pomoćnici pokrajinskog sekretara (kancelarija I/64, telefon 021/487-4574).

Za informacije u vezi s radom Odeljenja za propise i poslove uprave i o „Službenom listu AP Vojvodine“ možete se obratiti Dijani Katona, načelnici tog odeljenja i urednici Službenog lista (kancelarija I/63, telefon 021/487-4427).

Službeni list APV arhiva

Za informacije u vezi s radom Odeljenja za propise i poslove uprave možete se obratiti Dijani Katoni – načelnici odeljenja (kancelarija I/63, telefon 021/487-4423).

Detaljnije informacije o poslovima iz sledećih oblasti:
Saglasnost na pečate
Saglasnost a upotrebu grba AP Vojvodine

05.06.2019