media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Службене хаснованє язикох и писмох у АП Войводини

Устав Републики Сербиї („Службени глашнїк РС”, число 83/06) у члену 10. утвердзує же ше у Републики Сербиї службено хаснує сербски язик и кирилске писмо, з тим же ше службене хаснованє других язикох и писмох ушорює зоз законом, на основи Устава Републики Сербиї. Ґу тому, з одредбу члена 79. прецизоване право припаднїкох меншинских националних заєднїцох на очуванє окремносцох, цо подрозумює и право хасновац свой язик и писмо.
Статут АП Войводини („Службени новини АПВ“, число 20/2014) у члену 24. пасус 1. утвердзує же ше у орґанох и орґанизацийох АП Войводини службено хаснує сербски язик и кирилске писмо, мадярски, словацки, горватски, румунски и руски язик и їх писма. Попри того, у пасусу 2. предписане и же би орґани АП Войводини, у рамикох своїх компетенцийох, поднїмали мири за дошлїдне витворйованє, зоз законом ушореного, службеного хаснованя язикох и писмох националних меншинох - националних заєднїцох.
Зоз статутом општини, односно городу, утвердзує ше язики и писма хтори ше службено хаснує на териториї општини, городу або у дзепоєдних населєних местох.

Таблїчка: Язики и писма хтори ше службено хаснує у статутох городох и општинох на териториї АП Войводини

У члену 76. Закона о утвердзованю компетенцийох АП Войводини („Службени глашнїк РС“, число 99/2009 и 67/2012 – одлука УС), предписане же автономна покраїна прейґ своїх орґанох окончує инспекцийни надпатрунок у обласци службеного хаснованя язикох и писмох на териториї АП Войводини – як зверену роботу.

За реґулованє права на службене хаснованє меншинских язикох ключни два закони: Закон о службеним хаснованю язикох и писмох («Службени глашнїк», число 45/91, 53/93 - други закон, 67/93 - други закон, 48/94 - други закон, 30/2010, 101/2005 - други закон, 47/2018 и 48/2018 - виправка) и Закон о защити правох и шлєбодох националних меншинох («Службени новини СРЮ», число 11/2002, «Службени новини СЦҐ», число 1/2003 - Уставна повеля и «Службени глашнїк РС», число 72/2009 - др. закон, 97/2013 - одлука УС и 47/2018).

З оглядом на тото же Закон о защити правох и шлєбодох националних меншинох установел, а Устав Сербиї и потвердзел, право на културну автономию националних меншинох, з хтору облапене и право на службене хаснованє язикох и писмох, до тих основних законох треба учишлїц и Закон о националних совитох националних меншинох («Службени глашнїк РС», число 72/2009, 20/2014 - Одлука УС РС, 55/2014 и 47/2018), з хторим реґуловани овласценя националних совитох у поглядзе витворйованя права на службене хаснованє меншинских язикох.

Устав Републики Сербиї («Службени глашнїк РС», число 83/06) Превежнї
Закон о утвердзованю компетенцийох Автономней Покраїни («Службени глашнїк РС», число 99/2009 и 67/2012 – одлука УС) Превежнї
Закон о службеним хаснованю язикох и писмох («Службени глашнїк РС», число 45/91, 53/93 - други закон, 67/93 - други закон, 48/94 - други закон, 30/2010, 101/2005 - други закон, 47/2018 и 48/2018 - виправка) Превежнї
Закон о защити правох и шлєбодох националних меншинох («Службени новини СРЮ», число 11/2002, «Службени новини СЦҐ», число 1/2003 - Уставна повеля и «Службени глашнїк РС», число 72/2009 - др. Закон, 97/2013 - одлука УС и 47/2018) Превежнї
Закон о националних совитох националних меншинох («Службени глашнїк РС», 72/2009, 20/2014 - одлука УС РС, 55/2014 и 47/2018) Превежнї
Статут АП Войводини («Службени новини АПВ», число 20/2014) Превежнї
Рочни план инспекцийного надпатрунку над применьованьом службеного хаснованя язикох и писмох на териториї Автономней Покраїни Войводини за 2020. рок ПревежнїСлужбене хаснованє язикох на териториї АПВ

29.01.2020