media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Davanje saglasnosti na sadržinu i izgled pečata

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) nadležan je za davanje saglasnosti na sadržinu i izgled pečata organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja koji imaju sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u skladu sa odredbama Zakona o pečatu državnih i drugih organa („Službeni glasnik RS“, broj: 101/07 i 49/21)
Pečat se koristi u elektronskoj formi kada se pridružuje elektronskom dokumentu ili u formi otiska na papirnom dokumentu.
Organi odnosno imaoci javnih ovlašćenja imaju jedan pečat za otisak hemijskom bojom i najmanje jedan kvalifikovani elektronski pečat, a mogu imati i po jedan pečat za otisak u pečatnom vosku i za suvi otisak.
Takođe, Sekretarijat vodi evidenciju o pečatima koja sadrži podatke o: saglasnosti za nabavku pečata, broju primeraka pečata, jedinstvenom serijskom broju, datumu početka upotrebe pečata, uništenim, nestalim i izgubljenim, isteklim i povučenim pečatima, kao i otisak, odnosno spoljni prikaz pečata.

PEČAT U FORMI OTISKA

Organ autonomne pokrajine, organ jedinice lokalne samouprave i imaoci javnih ovlašćenja koji imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine Sekretarijatu podnose zahtev za saglasnost na sadržinu i izgled pečata.

Sekretarijat o zahtevu odlučuje najkasnije u roku od tri dana od dana od dana prijema zahteva u Prijemnoj kancelariji pisarnice.

Pečat, u skladu sa zakonom, sadrži: naziv i mali grb Republike Srbije, naziv autonomne pokrajine, te naziv i sedište organa odnosno organizacije (npr. Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Opština Irig, Irig, mali grb Republike Srbije). U slučaju kada se tekst pečata organa ispisuje i na jeziku i pismu nacionalnih manjinskih zajednica, tekst pečata na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, ispisuje se u svakom krugu iznad grba Republike Srbije, a tekst na jeziku i pismu nacionalnih manjinskih zajednica ispisuje se u nastavku svakog kruga, zaključno sa sedištem organa. Sadržina malog pečata je ista i ispisana je na isti način, kao i sadržina velikog pečata. U malom pečatu, naziv državnog i drugog organa može biti skraćen, ali tako da se iz skraćenog teksta nedvosmisleno vidi čiji je pečat.
Tekst pečata pokrajinskih organa i službi koje osniva AP Vojvodina ispisuje se u koncentričnim krugovima oko malog grba R.S, grba i tradicionalnog grba AP Vojvodine koji se postavljaju desno od grba R.S.

Zakonom je utvrđen i izgled pečata: pečat ima oblik kruga u čijoj sredini je mali grb Republike Srbije. Tekst pečata ispisuje se u koncentričnim krugovima oko malog grba Republike Srbije i to na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, a na teritoriji na kojoj su u službenoj upotrebi i jezik i pismo pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica, ispisuje se i na tim jezicima i pismima, u skladu sa zakonom i statutom grada, odnosno opštine.
Prečnik velikog pečata, koji se ispisuje samo na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, iznosi 32 mm, a pečat čiji se tekst ispisuje na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom i na jezicima i pismima manjinskih nacionalnih zajednica može imati prečnik od 40 mm do 60 mm. Prečnik malog pečata ne može biti manji od 20 mm, niti veći od 28 mm.
Podnosioci zahteva, u skladu sa zakonom, mogu imati više primeraka pečata koji moraju biti istovetni po sadržini i veličini. Svaki primerak pečata obeležava se rednim brojem, rimskom cifrom koja se stavlja ispod malog grba Republike Srbije (između malog grba Republike Srbije i sedišta podnosioca zahteva).
Pečat državnog organa i drugih organa, odnosno organizacije može da izrađuje jedino pečatoreznica koja ima ovlašćenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i to na osnovu rešenja Sekretarijata, kojim je data saglasnost na sadržinu i izgled pečata.

Pečat koji je postao neodgovarajući zbog istrošenosti, oštećenja, promene uređenja državnih i drugih organa (npr. Prestanak rada organa ili ukidanje unutrašnje jedinice), odnosno prestanka vršenja javnih ovlašćenja, stavlja se van upotrebe i mora se uništiti. Pečat uništava komisija tog organa i o tome obaveštava Sekretarijat.

Nestanak ili gubitak pečata takođe se odmah prijavljuje Sekretarijatu, te se pečat oglašava nevažećim u „Službenom listu APV”, u roku od tri dana od dana saznanja za nestanak ili gubitak pečata.Nestalim ili izgubljenim pečatom smatra se pečat koji nije dostupan licu ovlašćenom za čuvanje i upotrebu pečata. Nestali ili izgubljeni pečat smatra se nevažećim od dana prijavljivanja organu nadležnom za davanje saglasnosti. U slučaju kasnijeg pronalaska – pečat će se uništiti.

Za prekršaje navedenih zakonskih odredbi propisane su kazne zatvora i novčane kazne (vidi Zakon o pečatu državnih i drugih organa).

Nadzor nad primenom odredaba ovog zakona, osim u delu koji se odnosi na rad pečatoreznica, vrši Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, preko upravne inspekcije

Službene evidencije

Za sve potrebne informacije u vezi sa davanjem saglasnosti na sadržinu i izgled pečata možete se obratiti Bojani Makivić (kancelarija 63a/I, telefon 487- 4373).

KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI PEČAT

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) nadležan je za davanje saglasnosti na sadržinu i izgled kvalifikovanog elektronskog pečata (u daljem tekstu: pečat) organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja koji imaju sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Naime, izmenama i dopunama Zakona predviđena je upotreba kvalifikovanog elektronskog pečata čime se omogućava izdavanje akata organa u elektronskom obliku. Upotreba elektronskog pečata odnosi se na sva akta koja se izdaju u skladu sa odredbama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju („Službeni glasnik RS“, broj: 94/2017 i 52/2021).
Pečat, u skladu sa zakonom, sadrži: naziv i grb Republike Srbije, naziv odnosno ime i sedište državnog i drugog organa ili imaoca javnog ovlašćenja, naziv organa uprave a može da sadrži i naziv i sedište organizacione jedinice u državnom i drugom organu ako je ta jedinica ovlašćena da odlučuje u upravnom postupku ili u drugim pojedinačnim stvarima. Pečat sadrži i druge podatke kao što su jedinstveni serijski broj, datum početka upotrebe kao i datum kraja upotrebe. Pečat pokrajinskih organa i službi koje osniva AP Vojvodina pored grba Republike Srbije sadrži i grb i tradicionalni grb AP Vojvodine koji se postavljaju desno od grba R.S.
Tekst pečata u spoljnom prikazu pečata ispisuje se u pravougaonom polju najmanje širine 30mm a visine 20mm. Sa leve strane prikazuje se grb, a desno od grba ispisuje se sadržina pečata po levoj margini. Sadržina pečata ispisuje se tako što se u prvom redu ispisuje naziv Republike Srbije. U prvom sledećem redu ispisuje se naziv autonomne pokrajine, odmah ispod naziva Republike Srbije. U sledećem redu ispisuje se naziv organa. Ako je organizaciona jedinica ovlašćena da odlučuje u upravnom postupku ili u drugim pojedinačnim stvarima, u sledećem redu ispisuje se naziv te jedinice. Sedište organa ispisuje se u poslednjem redu. U slučaju kada se tekst pečata ispisuje i na jeziku i pismu nacionalnih manjina, tekst se ispisuje u nastavku teksta pečata na srpskom jeziku ćiriličkog pisma.
U slučaju prestanka važenja ili opoziva pečata, isti se opoziva bez odlaganja, odnosno prestaje da važi i stavlja se van upotrebe i trajno čuva u službenim prostorijama organa, pod nadzorom ovlašćenog lica.
Nestanak ili gubitak sredstva za kreiranje pečata se bez odlaganja prijavljuje Sekretarijatu putem portala e Uprava i oglašava nevažećim u „Službenom listu APV“.
Za prekršaje navedenih zakonskih odredbi propisane su kazne zatvora i novčane kazne (vidi Zakon o pečatu državnih i drugih organa).
Postupak dobijanja elektronskog sertifikata počinje imenovanjem ovlašćenog lica za podnošenje zahteva za elektronski pečat. Ovlašćeno lice mora posedovati kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis. Podatke o ovlašćenom licu (naziv i sedište organa, podaci o ovlašćenom licu – JMBG, ime i prezime, adresa elektronske pošte i potpisan i pečatiran akt – rešenje o ovlašćenju), putem skeniranog dopisa, proslediti na imejl adresu epecat.mduls@mduls.gov.rs, odnosno na imejl adresu administratora ove usluge, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Nakon toga ovlašćeno lice podnosi Zahtev za davanje saglasnosti na sadržinu i izgled pečata Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice preko Portala eUprava. Sekretarijat o zahtevu odlučuje najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva putem Portala.
Nakon izdavanja Rešenja o saglasnosti, isto se preuzima na Portalu e Uprava. Po preuzimanju Rešenja o saglasnosti na pečat, potrebno je kupiti kvalifikovani elektronski sertifikat za elektronski pečat (na HSM uređaju ili na smart kartici/ USB tokenu kod sertifikovanog pružaoca usluge od poverenja (JP Pošta Srbije – više detalja o kupovini elektronskog pečata na adresi: https://www.ca.posta.rs/postupak_izdavanja.htm#Postupak_za_pecat). Pošto se pribavi i aktivira eletronski sertifikat potrebno je nacrtati spoljni prikaz pečata podnosioca zahteva.
Nakon izrade spoljnog prikaza pečata, u okviru formiranog predmeta postaviti spoljni prikaz putem usluge na Portalu eUprava i dostaviti ga Sekretarijatu koji potvrđuje da je spoljni prikaz pečata u skladu sa rešenjem o davanju saglasnosti, čime je postupak izrade i verifikacije elektronskog pečata završen.

Službene evidencije
Za sve potrebne informacije u vezi sa davanjem saglasnosti na sadržinu i izgled elektronskog pečata možete se obratiti Ivi Durutović (kancelarija 63a/I, telefon 487- 4693).

24.05.2021