media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Овласценя функционерох и службенїкох на положеню


Овласценя функционерох у Покраїнском секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци:

Покраїнски секретар:

Покраїнски секретар то член Покраїнскей влади хтори задлужени за руководзенє зоз Покраїнским секретариятом.
Покраїнски секретар представя Покраїнски секретарият, орґанизує и обезпечує окончованє роботи на ефикасни способ, приноши акти за хтори є овласцени, формує комисиї и роботни ґрупи пре окончованє зложенших роботох з дїлокругу секретарияту и одлучує о правох, длужносцох и одвичательносцох занятих.

Заменїк покраїнского секретара:

Заменїк покраїнского секретара заменює покраїнского секретара и помага покраїнскому секретарови у рамикох овласценьох хтори му вон одредзи.

Овласценя службенїкох на положеню у Покраїнским секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини ‒ национални заєднїци:

Подсекретар Покраїнского секретарияту:

Подсекретар помага покраїнскому секретарови у управяню з кадровима, финансийнима, информатичнима и другима роботами, у ускладзованю роботи нукашнїх єдинкох Покраїнского секретарияту и сотрудзує з другима орґанами.

Помоцнїк покраїнского секретара:

Помоцнїк покраїнского секретара руководзи з обласцу роботи Покраїнского секретарияту за хтори формовани сектор и за свою роботу одвитує покраїнскому секретарови.

02.08.2017