media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Oprávnenia funkcionárov a úradníkov na postavení


Oprávnenie funkcionárov v Pokrajinskom sekretariáte pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny - národnostné spoločenstvá:

Pokrajinský tajomník:

Pokrajinský tajomník je člen pokrajinskej vlády a je poverený vedením pokrajinského sekretariátu.

Pokrajinský tajomník zastupuje pokrajinský sekretariát, organizuje a zabezpečuje realizáciu úkonov účinným spôsobom, vynáša akty, pre ktoré je oprávnený, zriaďuje komisie a pracovné skupiny z dôvodu výkonu zložitejších úkonov z pôsobnosti sekretariátu a rozhoduje o právach, povinnostiach a zodpovednostiach zamestnancov.


Zástupca pokrajinského tajomníka:

Zástupca pokrajinského tajomníka zastupuje pokrajinského tajomníka a pomáha mu v ním určených medziach oprávnení.

Oprávnenia úradníkov na postavení v Pokrajinskom sekretariáte vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín ‒ národnostných spoločenstiev:

Podtajomník pokrajinského sekretariátu:

Podtajomník pomáha pokrajinskému tajomníkovi vo vedení kádrových, finančných, informačných a iných úkonov, v zlaďovaní práce vnútorných jednotiek pokrajinského sekretariátu a spolupracuje s inými orgánmi.


Asistent pokrajinského tajomníka:

Asistent pokrajinského tajomníka vedie oblasť práce pokrajinského sekretariátu, pre ktorú sa zakladá sektor a za svoju prácu zodpovedá pokrajinskému tajomníkovi.

02.08.2017