media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Súdna skúška


Osvedčenie o tom, že uchádzač neskladal súdnu skúšku

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá organizuje skladanie súdnych skúšok pre kandidátov s bydliskom na území AP Vojvodiny.

Aktuálne termíny skladania súdnej skúšky
Oznámenie – Trestné právo Stiahnuť

POZNÁMKA:
Je prísne zakázané vnášanie mobilných telefónov, telekomunikačných zariadení a nahrávacieho zariadenia do budovy súdu počas súdnej skúšky.
Pri vstupe do budovy súdu bude sa kontrolovať, či osoba má u seba mobilný telefón alebo iné neprípustné prostriedky. Ak sa zistí, že ich osoba vnáša, bude mu zabránené zúčastniť sa na súdnej skúške. Toto pravidlo platí pre kandidátov, ktorí skladajú súdnu skúšku, ako aj pre všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú na skúške.


Skúškové výbory zriadené pokrajinským tajomníkom sú:

Prvý skúškový výbor
1. Milan Tkalac (predseda) – Trestné právo;
2. Dr. Zoran Lončar – Správne právo
3. Erne Berenji – Pracovné právo;
4. Dr. Marko Stanković – Občianske právo;
5. Tamara Radović – Obchodné (hospodárske) právo;
6. Ma. Bela Мiavec – Medzinárodné súkromné právo;
7. Dr. Slobodan Orlović – Ústavné právo a súdne organizačné právo;

Druhý skúškový výbor
1. Ferenc Molnar (predseda) – Trestné právo;
2. Zsolt Szakállas– Správne právo;
3. Rajko Marić – Pracovné právo;
4. Borislav Šušnjar – Občianske právo;
5. Slobodanka Gutović – Obchodné (hospodárske) právo;
6. Dr. Marijana Dukić-Mijatović – Medzinárodné súkromné právo;
7. Zoran Vučević – Ústavné právo a súdne organizačné právo.

Súdna skúška sa organizuje počas celého roka (okrem júla a augusta) pred obidvoma skúšobnými výbormi, najčastejšie v polovici mesiaca (písomná časť) a koncom mesiaca (ústna časť).

Súdna skúška je jednotná a pozostáva z písomnej a ústnej časti. Kandidáti sú povinní v rovnakej lehote skladať obidve časti súdnej skúšky (písomnú časť a najmenej štyri predmety ústnej časti).

Kandidát na skladanie súdnej skúšky je osoba, čo skončila právnickú fakultu a po skončení právnickej fakulty nadobudla dva roky pracovnej skúsenosti na úkonoch právneho odboru v súde, úrade prokuratúry, úrade verejného právneho zastupiteľstva a advokácii alebo tri roky pracovnej skúsenosti na úkonoch právneho odboru v orgáne pre priestupky, inom štátnom orgáne, orgáne územnej autonómie a lokálnej samosprávy alebo štyri roky pracovnej skúsenosti na úkonoch právneho odboru v podniku, ustanovizni alebo inej organizácii.

Žiadosti kandidátov na skladanie súdnej skúšky sa prijímajú poštou alebo priamo - v podateľni spisovne do 15. v bežnom mesiaci pre skúškové obdobie v budúcom mesiaci (napríklad do 15. septembra pre skúškové obdobie v októbri).

Žiadosť o skladanie súdnej skúšky Stiahni
Žiadosť o náhradné skladanie súdnej skúšky Stiahni

Kandidáti, čo prvýkrát skladajú súdnu skúšku pripájajú k žiadosti nasledujúce dôkazy:
1. osvedčenie o pracovnej skúsenosti (potvrdenie súdu, advokátskej komory, prokuratúry, orgánu alebo organizácie),
2. overenú fotokópiu diplomu právnickej fakulty,
3. overenú fotokópiu prvej a druhej strany osobného preukazu (alebo overený výpis prečítaného čípového osobného preukazu),
4. potvrdenie ministerstva pre súdne úkony, že kandidát neskladal súdnu skúšku v uplynulých dvoch rokoch pred skúškovými výbormi zriadenými ministrom (iba pre kandidátov, ktorí v posledných dvoch rokoch zmenili bydlisko z územia mimo AP Vojvodiny na územie AP Vojvodiny).

Kandidáti, čo náhradne skladajú súdnu skúšku podávajú len žiadosť o náhradné skladanie.

Kandidáti, čo druhýkrát skladajú súdnu skúšku, pripájajú k žiadosti len dôkaz uvedený hore pod poradovým číslom 3.

Ak sa povolí skladanie súdnej skúšky, kandidát sa rozhodnutím upovedomuje o dátume skladania písomnej, resp. Ústnej časti skúšky, ako aj číslach účtov rozpočtu AP Vojvodiny a rozpočtu Srbskej republiky, na ktoré poukazuje úhradu za skladanie skúšky a republikový administratívny poplatok.

Poznámka: všetky písané akty (rozhodnutie o povolenom skladaní, informácie, osvedčenie o zloženej skúške a iné) sa odosielajú na adresu trvalého pobytu (adresa uvedená v osobnom preukaze), vyjmúc prípadu, keď sa na žiadosti výslovne uvedie iná adresa (adresa prechodného pobytu), na ktorú si kandidát žiada doručovať písané akty alebo keď sa v žiadosti výslovne uvádza, že si kandidáti osobne prevezme akty v sekretariáte.

Ak na adrese trvalého alebo prechodného pobytu kandidát nie je známy a nie je možné doručiť mu písaný akt, doručovanie sa vykoná pribitím toho aktu na oznamovacej tabuli sekretariátu.

Úhrada za skladanie súdnej skúšky sa poukazuje po prijatí rozhodnutia, ktorým sa povoľuje skladanie skúšky. Pred skladaním písomnej časti skúšky sa tajomníkovi predkladá dôkaz o vykonanom poukázaní (Stránka je momentálne k dispozícii iba v srbčine).

POKYNY PRE KANDIDÁTOV PRI SKLADANÍ SKÚŠKY

Na vypracovanie písomnej práce sa používa výlučne overený papier, čo sa dostane od tajomníka výboru na samej písomnej skúške, spolu s úlohou. Koncept práce sa môže napísať na obyčajnom papieri.

Úloha sa záväzne vráti po ukončení písania práce.

Písomná práca sa píše písanými alebo tlačenými písmenami, čitateľne, výlučne guľôčkovým perom. Opravy sú povolené (prečiarknutie, doplnenie, použitie korekčného laku), pričom sa prihliada na to, aby práca bola dostatočne úhľadná a jasná pre skúšajúceho a filológa, čo ju prezrú.

Príklad úlohy z písomnej časti Trestného práva. Stiahni

Na písomnej skúške z Občianskeho práva sa spravidla dostávajú súdne predmety.
Na písomnej časti skúšky sa môžu používať zodpovedajúce predpisy.

Počas písomnej časti skúšky sa zakazuje opúšťať miestnosť, v ktorej sa skúška koná.

Počas celej skúšky (písomnej a ústnej) sa zakazuje používať mobilné telefóny, počítače a iné komunikačné prístroje, ktorými sa môžu dosiahnuť nezaslúžené výsledky.

O zloženej súdnej skúške sa vydáva OSVEDČENIE, ktoré sa doručuje kandidátovi na adresu stáleho pobytu, alebo – ak sa to výslovne zdôraznilo v žiadosti – na adresu prechodného pobytu, resp. Osobným prevzatím v sekretariáte. Kandidát má právo na vydanie dvojjazyčného osvedčenia, t.j. Osvedčenia v srbskom jazyku a v jednom jazyku národnostných menšín – národnostných spoločenstiev úradne používanom v AP Vojvodine.

Skladanie ústnej časti súdnej skúšky je verejné – zainteresované osoby môžu byť prítomné na ústnej časti skúšky. Osoby, čo počúvajú súdnu skúšku, sú povinné svoje správanie sa prispôsobiť významu a povahe skúšky. Kultúra správania sa na súdnej skúške zahrnuje predovšetkým rešpektovanie kandidátov, čo skladajú skúšku, resp. Zdržanie sa narúšania skúšania (rozhovor v miestnosti, kde sa skladá skúška, vychádzanie z miestnosti počas prejavu kandidáta a podobne).

V miestnostiach, kde sa skladá skúška sú prístroje na detekciu signálu mobilných telefónov a iných bezdrôtových zariadení. Počas skúšky mobilné telefóny musia byť úplne vyplnuté, a nie iba so stiahnutým zvukom.

Všetky dodatočné informácie dostanete od tajomníka skúškových výborov:
Ivana Borojeva , kancelária I/69, telefónne číslo 021/487-4383, 060/515-90-52;
e-mail: ivan.borojev@vojvodina.gov.rs
Dijany Katony, kancelária I/63; telefónne číslo 487-4427; e-mail: dijana.katona@vojvodina.gov.rs.

Zákon o súdnej skúške (vestník Službeni glasnik RS číslo 16/97) Stiahni
Pravidlá o programe súdnej skúšky (vestník Službeni glasnik RS číslo 51/97) Stiahni
Pravidlá o skladaní súdnej skúšky (vestník Službeni glasnik RS číslo 14/98, 88/2008 a 108/2012) Stiahni

Služobné evidencie

Všetky podstatné mená, ktoré sa v tomto texte používajú v mužskom rode a majú aj ženský rod zahŕňajú súčasne aj tie isté podstatné mená v ženskom rode.

25.04.2024