media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Udelenie súhlasu k obsahu a výzoru pečiatky

Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev (ďalej len: sekretariát) je príslušný za udelenie súhlasu s obsahom a výzorom pečiatok orgánov autonómnej pokrajiny, orgánov jednotky lokálnej samosprávy a nositeľov verejnej moci, ktorí majú sídlo na území AÚ Vojvodiny v súlade s Zákona o pečiatky štátnych a iných orgánov (vestník Službeni glasnik RS číslo: 101/14 a 49/21)
Pečiatka sa používa v elektronickej podobe pri priložení k elektronickému dokumentu alebo vo forme odtlačku na papierový dokument.
Orgány alebo nositelia verejnej moci musia mať jednu pečiatku pre odtlačok chemickým atramentom a aspoň jednu kvalifikovanú elektronickú pečiatku a môžu mať po jednu pečiatku pre odtlačok v pečatnom vosku a pre suchý odtlačok.
Sekretariát tiež vedie záznamy o pečiatkach, ktoré obsahujú informácie o: súhlase na obstaranie pečiatky, počte vyhotovení pečiatky, jedinečnom sériovom čísle, dátume začatia používania pečiatky, zničených, chýbajúcich a stratených pečiatkach, pečiatkach ktorým uplynula lehota a odobratých pečiatkach, ako aj odtlačok resp. vonkajšom výzore pečiatky.

PEČIATKA VO FORME ODTLAČKU

Orgán autonómnej pokrajiny, orgán jednotky lokálnej samosprávy a nositelia verejnej moci so sídlom na území AP Vojvodiny predložia sekretariátu žiadosť o súhlas k obsahu a výzoru pečiatky.

Sekretariát rozhodne o žiadosti najneskôr do troch dní odo dňa prijatia žiadosti na prijímacom úrade podateľne.

Pečiatka v súlade so zákonom obsahuje: názov a malý štátny znak Srbskej republiky, názov autonómnej pokrajiny a názov a sídlo orgánu resp. Organizácie (napr. Srbská republika, Autonómna pokrajina Vojvodina, Obec Irig, Irig, malý erb Srbskej republiky). V prípade, že sa text pečiatky orgánu uvádza aj v jazyku a písme národnostných menšinových spoločenstiev, text pečiatky v srbčine, v cyrilskom písme uvádza sa v každom krúžku nad erbom Srbskej republiky a text v jazyku a písme národnostných menšinových spoločenstiev sa uvádza v pokračovaní každého krúžku, záverečne s sídlom orgánu. Obsah malej pečiatky je rovnaký a je uvedený rovnakým spôsobom ako obsah veľkej známky. V malej pečiatky môže byť názov štátneho a iného orgánu skrátený, ale tak, aby zo skráteného textu bolo zrejmé, o čiu pečiatku ide.
Text pečiatky pokrajinských orgánov a služieb, ktoré zakladá AP Vojvodina, je uvedený v sústredných kružniciach okolo malého erbu Srbskej republiky, erbu a tradičného erbu AP Vojvodiny, ktoré sú umiestnené vpravo od erbu Srbskej republiky.

Zákon tiež určuje vzhľad pečate: pečiatka má tvar kružnice, v strede ktorej je malý štátny znak Srbskej republiky. Text pečiatky je napísaný v sústredných kružniciach okolo malého štátneho znaku Srbskej republiky v srbskom jazyku, cyrilikou a na území, kde sa úradne používa jazyk a písmo príslušníkov národnostných menšín, je vytlačený v týchto jazykoch a písmach v súlade so zákonom a štatútom mesta alebo obce.
Priemer veľkej pečiatky, na ktorej sa text uvádza len v srbčine, cyrilikou, je 32 mm a pečiatky, ktorej text sa uvádza v srbskom jazyku, cyrilikou a v jazykoch a písmach menšinových národnostných spoločenstiev, môže mať priemer 40 mm až 60 mm. Priemer malej pečiatky nesmie byť menší ako 20 mm, ani väčší ako 28 mm.
Žiadatelia môžu mať v súlade so zákonom viacero vyhotovení pečiatky, ktoré musia byť obsahovo a rozmerovo rovnaké. Každé vyhotovenie pečiatky je označené poradovým číslom, rímskou číslicou umiestnenou pod malým štátnym znakom Srbskej republiky (medzi malým štátnym znakom Srbskej republiky a sídlom žiadateľa).
Pečiatku štátneho orgánu a iných orgánov, teda organizácií môže vyhotoviť len pečiatkáreň poverená Ministerstvom vnútra Srbskej republiky na základe rozhodnutia sekretariátu, ktorý udelil súhlas na obsah a výzor pečiatky.

Pečiatka, ktorá sa stala nevhodnou v dôsledku opotrebovania, poškodenia, zmien v organizácii štátnych a iných orgánov (napr. Zánikom činnosti orgánu alebo zrušením vnútornej jednotky), resp. Zánikom výkonu verejnej moci, sa vyradí z používania a musí sa zničiť. Pečiatku zničí komisia tohto orgánu a informuje o tom Sekretariát.

Zmiznutie alebo strata pečiatky sa tiež okamžite nahlási sekretariátu a pečiatka sa vyhlási za neplatnú v Úradnom vestníku APV do troch dní odo dňa, keď sa o zmiznutí alebo strate pečate a o použití pečiatok dozvie.Za chýbajúcu alebo stratenú pečiatku sa považuje pečiatka, ktorú nemá k dispozícii osoba oprávnená uchovávať a používať pečiatku. Chýbajúca alebo stratená pečiatka sa považuje za neplatnú odo dňa nahlásenia príslušnému orgánu na poskytovanie súhlasu. V prípade neskoršieho nájdenia – pečiatka sa zničí.

Porušenie týchto zákonných ustanovení sa trestá odňatím slobody a peňažnými pokutami (pozri Zákon o pečiatkach štátnych a iných orgánov).

Dozor nad uplatňovaním ustanovení tohto zákona, okrem časti ktorá sa vzťahuje na činnosť pečiatkární, vykonáva Ministerstvo štátnej správy a lokálnej samosprávy prostredníctvom správnej inšpekcie.

Úradná evidencia

Všetky potrebné informácie týkajúce sa súhlasu s obsahom a vzhľadom pečiatky vám poskytne Bojana Makivić (kancelária 63a / I, tel. 487-4733).

KVALIFIKOVANÁ ELEKTRONICKÁ PEČIATKA

Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev (ďalej len: Sekretariát) zodpovedá za udelenie súhlasu s obsahom a vzhľadom kvalifikovanej elektronickej pečate (ďalej len: pečiatka) orgánov autonómnej pokrajiny, orgánov jednotiek lokálnej územnej samosprávy a nositeľov verejnej moci, ktorí majú sídlo na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.
Zmeny a doplnenia zákona totiž predpokladajú používanie kvalifikovanej elektronickej pečiatky, ktorá umožňuje vydávanie aktov orgánu v elektronickej podobe. Používanie elektronických pečiatok sa vzťahuje na všetky akty, ktoré sú vydané v súlade s ustanoveniami Zákona o elektronickom dokumente, elektronickej identifikácii a službách dôveryhodnosti v elektronickom podnikaní (vestník Službeni glasnik RS číslo: 94/2017 a 52/2021).
Pečiatka v súlade so zákonom obsahuje: názov a štátny znak Srbskej republiky, názov resp. Meno a sídlo štátneho a iného orgánu alebo nositeľa verejnej moci, názov správneho orgánu a môže obsahovať názov a sídlo organizačnej zložky v štátnom a inom orgáne, ak je táto zložka oprávnená rozhodovať v správnom konaní alebo v iných individuálnych veciach. Pečiatka obsahuje aj ďalšie informácie ako jedinečné sériové číslo, dátum začatia používania a dátum ukončenia používania. Pečiatka pokrajinských orgánov a služieb, ktoré zakladá AP Vojvodina, vedľa malého štátneho znaku Srbskej republiky obsahuje aj erb a tradičný erb AP Vojvodiny, ktoré sú umiestnené vpravo od erbu Srbskej republiky.
Text pečiatky na vonkajšom vyobrazení pečiatky sa uvádza v obdĺžnikovom poli so šírkou najmenej 30 mm a výškou 20 mm. Z ľavej strany je zobrazený štátny znak a vpravo od štátneho znaku sa uvádza obsah pečiatky na ľavom okraji. Obsah pečiatky sa uvádza tak, že sa najskôr uvedie názov Srbskej republiky. V prvom ďalšom riadku sa uvádza názov autonómnej pokrajiny hneď pod názvom Srbskej republiky. V ďalšom riadku je uvedený názov orgánu. Ak je organizačná zložka oprávnená rozhodovať v správnom konaní alebo v iných jednotlivých veciach, uvádza sa v ďalšom riadku názov tejto zložky. Sídlo orgánu sa uvádza v poslednom riadku. V prípade, že sa text pečiatky uvádza v jazyku a písme národnostných menšín, text sa uvádza v pokračovaní textu pečiatky v srbskom jazyku a cyrilskom písme.
V prípade, že prestane platiť, alebo v prípade stiahnutia, pečiatka sa bezodkladne stiahne, resp. Zaniká jej platnosť a prestáva sa používať a natrvalo sa chráni v služobných miestnostiach orgánu pod dohľadom oprávnenej osoby.
Zmiznutie alebo strata prostriedkov na vytvorenie pečiatok sa bezodkladne nahlási sekretariátu cez portál eUprava a vyhlasuje sa za neplatnú v Úradnom vestníku APV.
Porušenie týchto zákonných ustanovení sa trestá odňatím slobody a peňažnými pokutami (pozri Zákon o pečiatkach štátnych a iných orgánov).
Postup získania elektronického certifikátu sa začína menovaním oprávnenej osoby na podávanie žiadosti o elektronickú pečiatku. Oprávnená osoba musí mať kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis. Údaje o oprávnenej osobe (názov a sídlo orgánu, údaje o oprávnenej osobe – rodné číslo, meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty a podpísaný a pečiatkou opatrený akt - rozhodnutie o oprávnení), prostredníctvom naskenovaného dopisu preposlať na mailovú adresu epecat.mduls@mduls.gov.rs resp. Na mailovú adresu administrátora tejto služby, Ministerstva štátnej správy a lokálnej samosprávy. Následne oprávnená osoba podá Žiadosť na poskytnutie súhlasu na obsah a vzhľad pečiatky Pokrajinskému sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev prostredníctvom Portálu eUprava. Sekretariát rozhodne o žiadosti najneskôr do troch dní odo dňa prijatia žiadosti prostredníctvom portálu.
Po vydaní Rozhodnutia o súhlase sa stiahne z Portálu e Uprava. Po stiahnutí Rozhodnutia o súhlase s pečiatkou je potrebné zakúpiť si kvalifikovaný elektronický certifikát pre elektronickú pečiatku (na HSM zariadení alebo čipovej karte / USB tokene od certifikovaného poskytovateľa služieb (VP Pošta Srbije – bližšie informácie o kúpe elektronickej pečiatky na: https://www.ca.posta.rs/postupak_izdavanja.htm#Postupak_za_pecat). Po získaní a aktivácii elektronického certifikátu je potrebné nakresliť vonkajší výzor pečiatky žiadateľa.
Po vytvorení vonkajšieho výzoru pečiatky v rámci vytvoreného predmetu vyvesiť vonkajšie zobrazenie prostredníctvom služby na Portáli eUprava a doručiť ho sekretariátu, ktorý potvrdí, že vonkajšie zobrazenie pečiatky je v súlade s rozhodnutím o schválení, čím sa dokončí proces vyhotovenia a overenia elektronickej pečiatky.

Úradná evidencia
Všetky potrebné informácie týkajúce sa súhlasu s obsahom a vzhľadom pečiatky vám poskytne Iva Durutović (kancelária 63a/I, tel. 487-4693).

26.04.2022