media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Jazykové skúšky

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnosné menšiny - národnostné spoločenstvá organizuje skladanie skúšok z cudzieho jazyka a jazyka národnostného spoločenstva pre prácu v orgánoch správy.

Na skúške sa preveruje úroveň poznatkov z cudzieho jazyka alebo jazyka národnostného spoločenstva podľa úrovne znalosti, ktorú prihlási kandidát.Všeobecné poznatky majú tri úrovne znalosti. Sú to: základná, stredná a vysoká úroveň. Osobitne sa preveruje znalosť odbornej terminológie z oblasti práva a správy.

Právo skladať skúšku má každý záujemca.

Žiadosť o skladanie skúšky z cudzieho jazyka a jazyka národnostnej menšiny Stiahni
Žiadosť o vydanie osvedčenia o znalosti cudzieho jazyka a jazyka národnostnej menšiny Stiahni

Žiadosť o skladanie skúšky sa podáva Pokrajinskému sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny - národnostné spoločenstvá Bulvár Mihajla Pupina č.16, 21 000 Nový Sad.
Žiadosť podáva kandidát, ale ju môže podať aj orgán správy, v ktorom je kandidát zamestnaný, iný orgán, alebo právnická osoba, kde je kandidát zamestnaný, ak sa ich aktom o systematizácii určilo, že je na výkon úkonov potrebná zodpovedajúca úroveň znalosti cudzieho jazyka alebo jazyka národnostného spoločenstva.

O dátume, mieste a čase skladania, ako aj výške úhrady za skladanie skúšky sa kandidát upovedomuje osobne alebo prostredníctvom zamestnávateľa najneskôr do desiatich dní pred skúškou.
Náklady skladania skúšky hradí kandidát alebo zamestnávateľ najneskôr tri dni pred skladaním skúšky. Dôkaz o zaplatení kandidát doručuje tajomníkovi komisií.
Pokrajinský tajomník zriadil skúšobné komisie, ktoré na písomnej a ústnej časti skúšky preverujú poznatky kandidátov. Písomná časť skúšky trvá 90 minút. Kandidát môže používať slovník.
Ak kandidát nezloží skúšku, má právo skladať opravnú skúšku do 30 dní, pričom sa uznáva zložená písomná časť skúšky. Ak kandidát ani druhý raz nezloží skúšku, žiadosť o opätovné skladanie skúšky nemôže podať pred uplynutím troch mesiacov.
V určitých prípadoch si kandidát môže žiadať vydanie osvedčenia aj bez skladania skúšky a to:
• pre základnú úroveň poznatkov – ak priloží doklad o skončení najmenej dvoch ročníkov základnej alebo strednej školy v danom jazyku,
• pre strednú úroveň – ak priloží doklad o navštevovaní výučby a nadobudnutí diplomu zo stredného vzdelávania v danom jazyku,
• pre vysokú úroveň – ak priloží doklad, že kandidát navštevoval výučbu a nadobudol diplom na fakulte v danom jazyku alebo že zložil fakultné kolokvium z odbornej terminológie v danom jazyku.
• pre odborno-terminologické poznatky je dôkaz rozhodnutie o dosadení za stáleho súdneho tlmočníka z daného jazyka.

Pre všetky potrebné informácie môžete kontaktovať:
Jovana Mitrović - kontakt pre jazykové skúšky,
kancelária: I / 68; telefónne číslo: 021/487 4552;
e-mail: jovana.mitrovic@vojvodina.gov.rs

Pokrajinské parlamentné uznesenie o skúške z cudzieho jazyka a jazyka národnostnej menšiny pre prácu v orgánoch správy (Úradný vestník APV číslo 14/2003, 2/2006, 18/09)
Pravidlá o spôsobe previerky poznatkov z cudzieho jazyka a jazyka národnostnej menšiny (Úradný vestník APV číslo 6/2004)

Všetky podstatné mená, ktoré sa v tomto texte používajú v mužskom rode a majú aj ženský rod zahŕňajú súčasne aj tie isté podstatné mená v ženskom rode.

03.03.2022