media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Služobné evidencie

V Pokrajinskom sekretariáte vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev sa vedú služobné evidencie v rôznych oblastiach, ktoré sú v príslušnosti sekretariátu.

Služobné evidencie obsahujú predpísané údaje o faktoch, o ktorých sekretariát podľa potreby vydáva osvedčenia ako verejný doklad.

Podľa platných ustanovení Zákona o všeobecnom správnom konaní (vestník Službeni glasnik RS číslo 18/16 a autentický výklad – 95/18) fyzické a právnické osoby, ako aj strany v správnom konaní, nie sú povinné žiadať vydanie takého osvedčenia, ale je orgán, ktorý vedie konanie, povinný nahliadnuť do takých údajov,obstarať ich a spracovať. V takom prípade, pokrajinský sekretariát vydáva osvedčenie na základe žiadosti príslušného orgánu.

Ak sa osvedčenie nevydáva v rámci služobnej povinnosti stanovenej Zákonom o všeobecnom správnom konaní, pokrajinský sekretariát vydáva osvedčenie na základe žiadosti fyzických a právnických osôb. Spolu so žiadosťou sa podáva aj dôkaz o zaplatenom republikovom administratívnom poplatku.

Oblasti, v ktorých sa vedú služobné evidencie v pokrajinskom sekretariáte sú:
1. Súdna skúška
2. Štátna odborná skúška
3. Súdny tlmočníci
4. Súhlas k obsahu a výzoru pečiatok
5. Súhlas k použitiu erbu

24.01.2024