media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Súhlas k použitiu erbu AP Vojvodiny

Fyzické osoby, právnické osoby, podnikatelia, združenia a iné organizácie, môžu použiť erb a tradičný erb AP Vojvodiny ako súčasť symbolu, resp. odznaku, za predbežne obstaraného súhlasu Pokrajinskej vlády.
Erb nemožno používať ako tovarovú značku alebo značku služby, vzorky, modelu alebo inú značku na označovanie tovaru alebo služieb a nesmie sa používať, ak je poškodený alebo je svojím výzorom nevhodný na použitie.

Žiadosť o súhlas na použitie erbu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sa odovzdáva prostredníctvom Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá.
Žiadosť obsahuje: účel na ktorý bude erb použitý, technický opis (skicu a opis materiálu), počet exemplárov, doba na ktorú sa súhlas na používanie erbu žiada a iné skutočnosti dôležité pre rozhodovanie.

Po odbržaní súhlasu Pokrajinského sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, fyzické osoby, právnické osoby, podnikatelia, združenia a iné organizácie povinný sú v desaťdňovej lehote po dni vypracovania odtlačku alebo vzorky vyrobeného odznaku doručili odtlačok alebo vzorka a údaj o počte exemplárov a dátum začiatku používania.

Sektor predpisov vedie evidenciu o udelených súhlasoch na použitie erbu, časti symbolu alebo odznaku.

Sektor predpisov okrem vedenie evidencie o udelení súhlasu uschováva odtlačky resp. vzroky vypracovaného symbolu resp. znaku.

Používanie erbu a tradičného erbu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, spôsob žiadania súhlasu, ako aj pokuty za priestupky, upravené sú:
Pokrajinským parlamentným uznesením o výzore a používaní symbolov a tradičných symbolov Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV, č. 51/16),
Pokynami o bližšej úprave používania symbolov Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV č. 55/16).

Služobné evidencie

Pre všetky potrebné informácie v súvislosti s dávaním súhlasu na použitie erbu a tradičného erbu AP Vojvodiny sa môžete obrátiť na Tanju Stojanov, vyššiu radkyňu – vedúcu skupiny pre predpisy (kancelária I./63 telefónne číslo 487-4685).

19.09.2019