media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Úradníci na postavení


Mackó Zsuzsanna


Mackó Zsuzsanna, podtajomníčka Pokrajinského sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev

Narodila sa v roku 1977 v meste Bačka Topola. Základnú školu ukončila v Gunaroši a potom strednú školu v maďarskom vyučovacom jazyku v Bačkej Topole.


Pokračuje vo vzdelávaní na Filozofickej fakulte v Novom Sade - Oddelenie pre maďarský jazyk a literatúru, kde získala titul profesorky maďarského jazyka a literatúry. Od roku 2002 bola zamestnaná na Pokrajinskom sekretariáte vzdelávania, kde pracovala na otázkach týkajúcich sa vzdelávania v jazykoch národnostných menšín. V roku 2017 sa stala náčelníčkou oddelenie pre uskutočnenie práv národnostných menšín a zároveň viedla aj Oddelenie pre prekladateľské úkony.
V súčasnosti navštevuje špecializačné štúdium na Univerzite Károlyi Gáspár v Budapešti, v odbore maďarský ako cudzí jazyk.
Od roku 2002 je členkou Zväzu vojvodinských Maďarov.
Okrem maďarčiny ovláda srbčinu a angličtinu.

Milica Vučićević


Milica Vučićević, úradujúca asistentka pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie

Milica Vučićević sa narodila v roku 1982 v Záhrebe. Základnú školu ukončila v Novom Sade a po nej strednú školu Isidory Sekulić.
Vo vzdelávaní pokračovala na Pedagogickej fakulte v Belehrade, kde v roku 2006 promovala a získala titul profesorka triednej výuky. Má zloženú skúšku ‒ licenciu pre učiteľov.


Bola učiteľkou na základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči, na základnej škole Lazu Kostića v Kovilji a na základnej škole Ivu Lolu Ribara v Novom Sade.
Od roku 2018 bola riaditeľkou Základnej školy Miloša Crnjanského v Novom Sade, tiež členkou Pracovnej podskupiny pre monitorovanie angažovanosti zamestnancov vo vzdelávacích inštitúciách v školskom roku 2021/2022 na úrovni novosadskej školskej správy.
Hovorí po anglicky. Je matkou jedného dieťaťa.
Slađana Jovetić


Sladjana Jovetić, úradujúci asistent pokrajinského tajomníka správy

Narodila sa roku 1968 v Báčskej Topoli. Je vyškolenou právničkou.
Od roku 1996 je zamestnaná v orgánoch správy AP Vojvodiny na rôznych správnych úkonoch. V období rokov 2001 až 2016 vykonávala úkony tajomníčky Skúškovej komisie pre skladanie štátnej odbornej skúšky, tajomníčky Skúškového výboru pre skladanie súdnej skúšky, ako aj tajomníčky Skúškovej komisie pre skladanie skúšky pre licenciu učiteľov, vychovávateľov a odborných spolupracovníkov.
Tijana Pavlov
Tijana Pavlov, úradujúci asistent pokrajinského tajomníka predpisov

Narodila sa v Novom Sade 18.04. roku 1973. Skončila základnú školu v Petrovaradine, Karlovské gymnázium v Sriemskych Karlovciach a diplom získala roku 2001 na Právnickej fakulte v Novom Sade. V rovnakom roku sa zamestnala v Sekretariáte pre urbanizmus, bytové záležitosti a ochranu životného prostredia Mesta Nový Sad a v júli roku 2005 sa zamestnala v

Mestskej správe komunálnych úkonov Mesta Nový Sad ako samostatná odborná spolupracovníčka na úkonoch obsadenia verejných plôch. O rok neskôr bola dosadená do funkcie šéfky úseku obsadenia verejných plôch. Roku 2007 bola dosadená za náčelníčku Mestskej správy pre kultúru Mesta Nový Sad. Roku 2011 bola dosadená za náčelníčku Mestskej správy pre urbanizmus a bytové záležitosti Mesta Nový Sad a počas roku 2012 vykonávala funkciu členky Mestskej rady Mesta Nový Sad, poverenej správou a predpismi a bola zamestnaná vo VP Poslovni prostor v Novom Sade. Od dňa 01.12.2012 vykonáva funkciu asistentky pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie, správu a predpisy.
Je vydatá a matka jedného dieťaťa. Milinka Chrťanová

Milinka Chrťanová, úradujúci asistent pokrajinského tajomníka národnostných menšín – národnostných spoločenstiev

Narodila sa roku 1978 v Novom Sade. Základnú školu navštevovala v slovenskom jazyku v Kysáči a strednú Technickú školu Jovana Vukanovića v Novom Sade. Vyštudovala na Fakulte dramatickej a bábkarskej tvorby Vysokej školy múzických umení v Bratislave roku 2001.

Absolvovala kurzy zo základov novinárstva printových a elektronických slovenských médií Žur-škola v organizácii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, vydavateľstva Hlas ľudu a Redakcie v slovenskom jazyku Rádio-televízie Nový Sad. Bola volontérkou vo Verejnom mediálnom servise TV Vojvodina, pracovala v Rádiu Kysáč, potom v Rádiodifúznej ustanovizni Rádia Nový Sad v Slovenskej redakcii. Je aktívna v oblasti divadelníctva a kultúrnych podujatí. Žije v Kysáči. Je vydatá a matkou dvoch detí.Livia Korponai

Lívia Korponai, úradujúca asistentka pokrajinského tajomníka pre materiálno-finančné úkony

Narodila sa roku 1983 v Sente. Strednú ekonomickú školu ukončila v Bečeji.
Diplom získala roku 2007 na Ekonomickej fakulte v Subotici, smer Financie a účtovníctvo. Diplomové akademické – master štúdiá na študijnom programe Účtovníctvo a audit ukončila roku 2009 na tej istej fakulte.

Po ukončení štúdia, sedem rokov pracovala v súkromnom úseku, na účtovníckych a komerciálnych úkonoch.
Od roku 2015 bola na funkcii úradujúcej asistentky pokrajinského tajomníka pre materiálno-finančné úkony.
V roku 2020 bola zvolená za poslankyňu do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, kde súčasne bola zástupkyňa predsedu Výboru pre administratívne a mandátové otázky.
Koncom roku 2020 bola znovu vymenovaná do funkcie úradujúcej asistentky pokrajinského tajomníka pre materiálno-finančné úkony.


06.07.2023