media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Funkcionári

Pokrajinský tajomník je člen pokrajinskej vlády poverený vedením pokrajinského sekretariátu. Pokrajinský tajomník pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá má zástupcu, podtajomníka i piatich asistentov tajomníka.

Zolt Sakalas
Zsolt Szakállas, podpredseda Pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev

Zsolt Szakállas sa narodil v roku 1984 v Novom Sade. Gymnázium Svetozara Markovića vychodil v maďarskom jazyku v rodnom meste, kde tiež vyštudoval na Právnickej fakulte.

Počas štúdia a po ich ukončení zdokonaľoval sa na fakultách v Nemecku (Campus Europae) a v Maďarsku. V roku 2008 získal titul diplomovaného právnika а 2010 ukončil master štúdium a stal sa laureátom ocenenia za vynikajúce výsledky dosiahnuté počas štúdia na Univerzite v Novom Sade. V roku 2011 bol zvolený za štipendistu Nemeckého spolkového snemu (IPS).

Pracovnú skúsenosť nadobúdal v Obecnom súde v Novom Sade ako koncipient – volontér a neskôr od roku 2009 s kratšími prestávkami v pokrajinskej administratíve. Od roku 2016 je podtajomníkom Pokrajinskeho sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev. Tiež vyštudoval Diplomatickú akadémiu pri Ministerstve vonkajších vecí Srbskej republiky a zložil súdnu skúšku.

Je členom Zväzu vojvodinských Maďarov.

Okrem materinského – maďarského jazyka a srbského plynule hovorí aj angličtinu a nemčinu, а čiastočne ovláda francúzsky jazyk.

Je ženatý.
Slađana Bursać
Slađana Bursać, zástupkyňa pokrajinského tajomníka vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev

Slađana Bursać sa narodila v roku 1972 v Krnješevcoch, Obec Stará Pazova. V roku 1991 ukončila Strednú pedagogickú školu, po ktorej v roku 1993 absolvovala Pedagogickú akadémiu v Belehrade a v roku 2004 získala titul profesorka triednej výučby na Učiteľskej fakulte v Sombore Univerzity v Novom Sade. Odbornú skúšku na učiteľa triednej výučby zložila v roku 1996. Master akademické štúdiá Líderstvo vo vzdelávaní navštevovala na Fakulte pedagogických vied v Jagodine, Univerzity v Kragujevci. Licenčnú skúšku za riaditeľku školy zložila v roku 2020.


Slađana Bursać získala pracovné skúsenosti ako učiteľka na Základnej škole Milana Hadžića vo Vojke v rokoch 1995 až 2009. V roku 2009 bola vymenovaná za výkonnú riaditeľku novovzniknutej Základnej školy Simeona Aranického v Starej Pazove a od roku 2010 do roku 2022 bola riaditeľkou uvedenej školy počas troch mandátov.

Počas mandátu Slađany Bursać ako riaditeľky Základnej školy Simeona Aranického bola táto škola v externom hodnotení najvyššie hodnotená a ako jedna z desiatich škôl, ktorých prácu označilo Ministerstvo školstva, vedy a techniky za špičkovú, bola zaradená do projektu 3P – Rozpoznaj, propaguj a rozširuj. Slađana Bursać zaradila Základnú školu Simeona Aranického do veľkého množstva projektov zaoberajúcich sa rozvojom profesijnej orientácie a podnikania (Profesijná orientácia – GIZ a Podnikateľské školy), ekológiou a ochranou životného prostredia (Projekt Siete ekoškol a Za čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine), digitalizáciou v školstve (Podpora rozvoja ľudského kapitálu a výskumu – všeobecné vzdelávanie a rozvoj ľudského kapitálu, Múdra škola pre múdre deti, Selfie, Digitalizácia), zlepšovaním podmienok pre rozvoj športových aktivít na školách (Šport na školách, Aktívne školy, Postav sa rovno – ži zdravo, Karate vo vyučovaní, Zdravo rasťme), prevenciou násilia (projekt UNICEF Školy bez násilia) a profesijným rozvojom učiteľov, moderných metodických prístupov a učebných osnov orientovaných na výsledky (projekty Ministerstva školstva Razvionica a Zvyšovanie kvality výučby – rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom multidisciplinárneho prístupu – Spoluprácou k poznaniu). V roku 2021 sa škola zúčastnila aj medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti – PIRLS. Podieľa sa na práci Siete na podporu inkluzívneho vzdelávania.

Ovláda ruský a anglický jazyk.

E-mail: sladjana.bursac@vojvodina.gov.rs05.10.2022