media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Skúška pre tajomníkov vzdelávacích a výchovných ustanovizní

V Pokrajinskom sekretariáte pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá sa organizuje skladanie odbornej skúšky pre tajomníkov vzdelávacích a výchovných ustanovizní so sídlom na území AP Vojvodiny.

Odborná skúška sa skladá podľa Pravidiel o skladaní odbornej skúšky pre tajomníka vzdelávacej a výchovnej ustanovizne (vestník Službeni glasnik RS číslo 8/11).

Tajomník-praktikant, čo zdolal na podklade správy mentora program uvedenia do tajomníckej práce nadobúda právo skladať odbornú skúšku.
Žiadosť o skladanie odbornej skúšky tajomník-praktikant odovzdáva ustanovizni po uplynutí praktikantskej doby a zdolaní programu uvedenia do práce tajomníka.

Ustanovizeň odosiela prihlášku Pokrajinskému sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá za 15 dní po odovzaní a k prihláške sa pripája:
1. overená kópia diplomu,
2. potvrdenie riaditeľa, že kandidát zdolal program uvedenia do práce tajomníka,
3. potvrdenie o pracovnoprávnom statuse kandidáta,
4. kópia osobného preukazu kandidáta,
5. kópia pracovnej knižky kandidáta,
6. doklad o zaplatení trov skúšky.

Trovy skladania odbornej skúšky, ako aj trovy skladania opravnej skúšky hradí ustanovizeň, v ktorej je kandidát zamestnaný a trovy opätovnej skúšky hradí kandidát samostatne.

Sumu 10.000,00 dinárov zaplatiť na:
• žírový účet číslo: 840-742331843-51
• model a referenčné číslo: 97 962238025161
• príjemca: Rozpočet AP Vojvodiny, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá
• účel platby: úhrada trov skladania skúšky pre tajomníka

Skladanie odbornej skúšky sa organizuje počas celého roka, pred komisiou ktorú zriaďuje pokrajinský tajomník pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné mnešiny – národnostné spoločenstvá.
Odborná skúška pozostáva z ústnej a písomnej časti.
Písomná časť skúšky pozostáva z tém, ktoré sú v pôsobnosti tajomníka ustanovizne. Vypracovanie písomnej časti trvá dve hodiny a kandidát môže používať predpisy.
Ústna časť zahrnuje šesť oblastí. Sú to: ústavné zriadenie; systém štátnej správy; správne konanie a správny spor; predpisy z oblasti vzdelávania a výchovy; pracovná legislatíva a kancelárske úkony.
Oznámenie o skladaní odbornej skúšky sa odosiela prihlásenému kandidátovi prostredníctvom ustanovizne,ktorá padala prihlášku a najneskôr 30 dní predo dňom skladania skúšky.

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá zasiela tajomníkovi ustanovizne oznámenie o termíne a mieste skladania odbornej skúšky, trovách skladania, žírovom účte a osobe pre kontakt prostredníctvom ustanovizne, ktorá odovzdala prihlášku a najneskôr 30 dní predo dňom skladania skúšky.

Ak kandidát zložil odbornú skúšku, vydáva sa mu osvedčenie o zloženej odbornej skúške.
Pravidlá o skladaní odbornej skúšky pre tajomníka vzdelávacej a výchovnej ustanovizne (vestník Službeni glasnik RS číslo 8/2011)

Služobné evidencie

Pre všetky dodatočné informácie sa môžete obrátiť na:
Mariju Surdućan – tajomníčku komisie
(kancelária číslo III/19, telefón: 021/487-45-66)

Všetky podstatné mená, ktoré sa v tom texte používajú v mužskom rode a majú aj ženský rod zahŕňajú aj tie isté podstatné mená ženského rodu.

11.04.2017