media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Pravosudni ispit


Uverenje o činjenici da kandidat nije polagao pravosudni ispit

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice organizuje polaganje pravosudnih ispita za kandidate s prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine.

Aktuelni termini za polaganje pravosudnog ispita
Obaveštenje – Krivično pravo Преузми

NAPOMENA:
Strogo je zabranjeno unošenje mobilnih telefona, telekomunikacionih sredstava i uređaja za snimanje u zgradu suda, u vreme održavanja pravosudnog ispita.
Prilikom ulaska u zgradu suda, kontrolisaće se posedovanje mobilnih telefona i drugih nedozvoljenih sredstava. Ukoliko se otkrije da ih lice unosi, biće mu onemogućeno da prisustvuje pravosudnom ispitu.
Ovo pravilo važi za kandidate koji polažu pravosudni ispit, kao i za sva lica koja prisustvuju ispitu.


Ispitni odbori koje je pokrajinski sekretar obrazovao su:

Prvi ispitni odbor
1. Milan Tkalac (predsednik) – Krivično pravo;
2. dr Zoran Lončar – Upravno pravo
3. Erne Berenji – Radno pravo;
4. dr Marko Stanković – Građansko pravo;
5. Tamara Radović – Trgovinsko (privredno) pravo;
6. mr Bela Miavec – Međunarodno privatno pravo;
7. Dejan Ukropina – Ustavno pravo i pravosudno organizaciono pravo;

Drugi ispitni odbor
1. Ferenc Molnar (predsednik) – Krivično pravo;
2. Žolt Sakalaš – Upravno pravo;
3. Rajko Marić – Radno pravo;
4. Borislav Šušnjar – Građansko pravo;
5. Slobodanka Gutović – Trgovinsko (privredno) pravo;
6. dr Marijana Dukić Mijatović – Međunarodno privatno pravo;
7. dr Slobodan Orlović – Ustavno pravo i pravosudno organizaciono pravo.

Pravosudni ispit organizuje se tokom cele godine (osim u julu i avgustu) pred oba ispitna odbora, najčešće sredinom meseca (pismeni deo) i krajem meseca (usmeni deo ispita).

Pravosudni ispit je jedinstven i sastoji se iz pismenog i usmenog dela. Kandidati su dužni da u istom roku polažu oba dela pravosudnog ispita (pismeni deo i najmanje četiri predmeta usmenog dela).

Kandidat za polaganje pravosudnog ispita jeste lice koje je diplomiralo na pravnom fakultetu i koje je posle završenog pravnog fakulteta steklo dve godine radnog iskustva na poslovima pravne struke u sudu, javnom tužilaštvu, javnom pravobranilaštvu i advokaturi, ili tri godine radnog iskustva na poslovima pravne struke u organu za prekršaje, drugom državnom organu, organu teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, ili četiri godine radnog iskustva na poslovima pravne struke u preduzeću, ustanovi ili drugoj organizaciji.
Zahtevi kandidata za polaganje pravosudnog ispita primaju se putem pošte ili neposredno − u Prijemnoj kancelariji pisarnice, do 15. u tekućem mesecu za ispitni rok u sledećem mesecu (na primer, do 15. septembra za oktobarski ispitni rok).

Zahtev za polaganje pravosudnog ispita Preuzmi
Zahtev za naknadno polaganje pravosudnog ispita Preuzmi

Kandidati koji prvi put polažu pravosudni ispit, uz zahtev prilažu sledeće dokaze:

1. uverenje o radnom iskustvu (potvrda suda, advokatske komore, tužilaštva, organa ili organizacije);
2. overenu fotokopiju diplome pravnog fakulteta;
3. overenu fotokopiju prve i druge strane lične karte (ili overeni izvod očitane lične karte sa čipom);
4. potvrdu ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa da kandidat nije polagao pravosudni ispit u poslednje dve godine pred ipitnim odborima koje obrazuje ministar (samo za kandidate koji su u poslednje dve godine promenili prebivalište s teritorije van AP Vojvodine na njenu teritoriju).

Kandidati koji naknadno polažu pravosudni ispit podnose samo zahtev za naknadno polaganje.

Kandidati koji drugi put polažu pravosudni ispit, uz zahtev prilažu samo dokaz gore naveden pod rednim br. 3.

Ako je odobreno polaganje pravosudnog ispita, kandidat se rešenjem obaveštava o datumu kada polaže pismeni, odnosno usmeni deo ispita, kao i o brojevima računa budžeta AP Vojvodine i budžeta Republike Srbije na koje uplaćuje naknadu za polaganje ispita i republičku administrativnu taksu.

Napomena: svi pisani akti (rešenja o odobrenom polaganju, obaveštenja, uverenja o položenom ispitu i tako dalje) dostavljaju se na adresu prebivališta (adresa naznačena u ličnoj karti), osim ukoliko na zahtevu izričito nije navedena druga adresa (adresa boravišta) na koju kandidat želi da mu se dostavljaju pisani akti, ili u zahtevu nije izričito navedeno da će kandidat lično preuzeti akte u sekretarijatu. Kandidat je dužan da navede tačnu adresu.
Ukoliko na adresi prebivališta ili adresi boravišta kandidat nije poznat i nije mu moguće dostaviti pisani akt, dostavljanje će se izvršiti pribijanjem tog akta na oglasnu tablu sekretarijata.

Naknada za polaganje pravosudnog ispita uplaćuje se po prijemu rešenja kojim se odobrava polaganje ispita, a pre polaganja pismenog dela ispita sekretaru se dostavlja dokaz o izvršenoj uplati.

UPUTSTVO ZA KANDIDATE PRILIKOM POLAGANJA ISPITA

Za izradu pismenog rada koristi se isključivo overena hartija koja se dobija od sekretara odbora na samom pismenom ispitu, zajedno sa zadatkom. Koncept rada može biti napisan na običnoj hartiji.
Zadatak se obavezno vraća kada se završi pisanje rada.
Pismeni rad piše se pisanim ili štampanim slovima, čitko, isključivo hemijskom olovkom. Ispravke su dozvoljene (precrtavanje, umetanje, korišćenje belila), pri čemu treba voditi računa o tome da rad bude dovoljno uredan i pregledan za ispitivača i filologa koji će ga pregledati.

Primer zadatka iz pismenog dela krivičnog prava Preuzmi

Na pismenom iz Građanskog prava dobijaju se, po pravilu, sudski predmeti.
Na pismenom delu ispita mogu se koristiti odgovarajući propisi.

Za vreme pismenog dela ispita zabranjeno je napuštanje prostorije u kojoj se ispit održava.

Tokom celog ispita (pismenog i usmenog) zabranjena je upotreba mobilnih telefona, računara i drugih komunikacionih uređaja kojima bi se mogli ostvariti nezasluženi rezultati.

O položenom pravosudnom ispitu izdaje se UVERENJE koje se dostavlja kandidatu na adresu prebivališta, ili – ako je tako izričito naglašeno u zahtevu – na adresu boravišta, odnosno ličnim preuzimanjem u sekretarijatu. Kandidat ima pravo da mu se izda dvojezičko uverenje, tj. Uverenje na srpskom jeziku i na jednom od jezika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, koji su u službenoj upotrebi u AP Vojvodini.

Polaganje usmenog dela pravosudnog ispita je javno – zainteresovana lica mogu da prisustvuju usmenom delu ispita. Osobe koje slušaju pravosudni ispit dužne su da svoje ponašanje upodobe značaju i prirodi ispita. Kultura ponašanja na pravosudnom ispitu podrazumeva, pre svega, poštovanje kandidata koji polažu ispit, odnosno uzdržavanje od ometanja ispitivanja (razgovor u prostoriji u kojoj se polaže ispit, izlazak iz prostorije u toku izlaganja kandidata i slično).

U prostorijama u kojima se polaže ispit nalaze se uređaji za detekciju signala mobilnih telefona i drugih bežičnih uređaja. U toku ispita mobilni telefoni moraju biti potpuno isključeni, a ne samo utišani.

Sve dodatne informacije možete dobiti od sekretara ispitnih odbora:
Ivan Borojev, kancelarija I/69; broj telefona 021/487-4383, 060/515-90-52;
e-mail: ivan.borojev@vojvodina.gov.rs i
Dijana Katona, kancelarija I/63; broj telefona 487-4427; e-mail: dijana.katona@vojvodina.gov.rs.

Zakon o pravosudnom ispitu („Službeni glasnik RS”, broj 16/97) Preuzmi
Pravilnik o programu pravosudnog ispita („Službeni glasnik RS”, broj 51/97) Preuzmi
Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita („Službeni glasnik RS”, brој 14/98, 88/2008 и 108/2012)
Preuzmi

Službene evidencije

Sve imenske reči koje se u ovom tekstu koriste u muškom rodu, a imaju i ženski rod, podrazumevaju istovremeno i te iste imenske reči u ženskom rodu.

25.04.2024