media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Сектор за образованє


У Секторе за образованє исную два оддзелєня:

1. Оддзелєнє за обласц образованя и правни роботи у обласци образованя;
2. Оддзелєнє за инспекцийни надпатрунок у обласци образованя.

У рамикох Оддзелєня за обласц образованя и правни роботи у обласци образованя ше окончує роботи покраїнскей управи у обласци предшколского, основного и штреднього образованя и воспитаня и школярского стандарду и обезпечує ше витворйованє права националних меншинох ‒ националних заєднїцох на образованє на мацеринским язику на уровню предшколского, основного и штреднього образованя и воспитаня. Окрем того, спорозумно зоз компетентним министерством, одобрує ше учебнїки и наставни средства за язики националних меншинох ‒ националних заєднїцох и приноши ше наставни плани и програми зоз дзепоєдних предметох хтори значни за национални меншини ‒ национални заєднїци и утвердзує условия и способ орґанизованя настави на їх язикох. Тиж, у обласци предшколского, основного и штреднього образованя и школярского стандарду ше одлучує о верификациї установох на териториї АП Войводини, дава або одбива согласносц на одлуку о виборе директора установи, поставя окончовательох длужносци директора установи у случайох яки утвердзени зоз законом, дава або одбива согласносц на одлуку о розришеню директора установи пред тим як цо му видзе мандат, предписує школски календар, дава согласносц за реализацию настави и витворйованє школскей програми на язикох националних меншинох ‒ националних заєднїцох за менєй як петнац (15) школярох у установох на териториї АП Войводини.

У обласци школярского стандарду ше, медзи иншим, утвердзує мрежу домох школярох и других установох школярского стандарду на териториї АП Войводини, снує и утаргує установи школярского стандарду на териториї АП Войводини, утвердзує условия за реґресованє превоженя школярох у медзигородским транспорту, дава согласносц на акт о орґанизациї и систематизациї роботох установох школярского стандарду, менує и розришує членох управного одбору у установох школярского стандарду, як и директорох установох школярского стандарду.

На основи наведзеного, дїлокруг роботи Оддзелєня за обласц образованя и правни роботи у обласци образованя мож подзелїц на тоти обласци:

• обласц предшколского образованя и воспитаня –контакт – Тат’яна Куран, тел: 021/487-4819 и Ердеґ Дєрдї тел: 021/487-4867
• обласц основного образованя и воспитаня – контакт ‒ Мерлида Константинович; число телефона: 021/487-4876;
• обласц штреднього образованя и воспитаня и школярского стандарду – контакт ‒ Соня Чато, шефица оддїлу за образованє; число телефона: 021/487-4348;
• обласц школярского стандарду – контакт – Єлена Бєлобаба, тел: 021/487-4602;
• обласц образованя и воспитаня на язикох националних меншинох – националних заєднїцох – контакт – Дєрдї Ердеґ, тел: 021/487-4867; Петер Климо и Ясна Йованич, тел: 021/487 4452
• обласц розвою образованя и воспитаня (наставни плани и програми, учебнїки) – контакт – др Воїн Йованчевич, тел: 021/487-4035; Дєрдї Ердеґ, тел: 021/487-4867; Петер Климо и Ясна Йованич, тел: 021/487 4452
• правни роботи у обласци образованя – контакт Єлена Бєлобаба, тел: 021/487-4602; Биляна Влахович, тел: 021/487-4502 (школски календар).

За питаня зоз шицких обласцох зоз дїлокругу роботи того оддзелєня, можеце контактовац началнїка Оддзелєня за обласц образованя и правни роботи у обласци образованя – Ґоранa Драґосавлєвичa, на число телефона: 021/487-4621.

Оддзелєнє за инспекцийни надпатрунок у обласци образованя

Компетенциї Оддзелєня за инспекцийни надпатрунок у обласци предшколского, основного и штреднього образованя и воспитаня и школярского стандарду, тоти:
1. превентивно указує на потупеня законох и на пошлїдки нєпочитованя законох, других предписаньох и общих актох;
2. иницирує вименки и дополнєня законох, других предписаньох и предклада усоглашованє общих актох установох зоз законом або другим предписаньом;
3. участвує у утвердзованю виполнєносци условийох за початок роботи и окончованє дїялносци установох;
4. указує на нєзаконїтосци и нєправилносци общих актох и предклада орґану установох їх одстраньованє;
5. порушує поступок за оценьованє уставносци и законїтосци актох установи хтори нє у согласносци зоз законом або другим предписаньом;
6. вирабя рочни звит о инспекцийним надпатрунку у установох;
7. прейґ покраїнского просвитного инспектора, надпатра роботу установох на териториї АП Войводини и то:
• окончує нєпоштредни инспекцийни надпатрунок над установами у општини, односно городзе у хторим нєт орґанизовани таки надпатрунок;
• дава општини, односно городу инструкциї за окончованє инспекцийного надпатрунку;
• ришує по жалби процив першoступньового ришеня општинскей односно городскей управи хторе принєшене при окончованю инспекцийного надпатрунку;
• витворює нєпоштредни надпатрунок над роботу општинскей односно городскей инспекциї, видава обовязни инструкциї законох и других предписаньох и контролує їх вивершованє;
• одбера овласценє поєдиним инспектором хтори роботу нє окончую благочасно, фахово, законїто и совисно и предклада утвердзованє одвичательносци у орґану хторому зверене окончованє инспекцийного надпатрунку;
• орґанизує заєднїцки акциї з инспекторами у орґанох хторим зверене окончованє инспекцийного надпатрунку;
• вимага звити, податки и информациї о окончованю зверених роботох инспекцийного надпатрунку и окончує други роботи у складзе зоз законом з яким ше на общи способ ушорює инспекцийни надпатрунок;
8. окончує инспекцийни надпатрунок и надпатрунок над законїтосцу роботи установох школярского стандарду.

За питаня зоз шицких обласцох зоз дїлокругу роботи того оддзелєня, можеце контактовац началнїцу Оддзелєня за инспекцийни надпатрунок у обласци образованя – мр Даницу Лучич, на число телефона: 487-4451 и покраїнских просвитних инспекторох:

1. Светлана Смилянич: 021/487-4503;
2. Соня Стойкович: 021/487-4559;
3. Биляна Ковачевич: 021/487-4503;
4. Лїляна Зелькович: 021/487-4401;
5. Ева Томич: 021/487-4565 (школярски стандард);
6. Єлена Куюнджич: 021/487-4019;
7. Пап др Жигмонд: 021/487-4612;
8. Биляна Кашерич, 021/487-4131.

21.02.2023