media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Документи

Propisi
Kolektivni ugovor za organe Autonomne pokrajine Vojvodine-nezvanično prečišćen tekst (“Službeni list APV”, broj: 8/15, 46/15 i 2/16) Преузми 290kb
Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, broj: 37/2016) Преузми 151 kb
Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj vladi („Službeni list APV”, broj: 37/2014) Преузми 233kb
Pokrajinska skupštinska odluka o sprovođenju Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine("Službeni list APV", broj 20/2014) Преузми 200kb
Statut Autonomne pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV", broj 20/2014) Преузми 471kb
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Sl. glasnik RS", broj 99/2009-3, 99/09, 67/2012 - Odluka Ustavnog suda IUz-353/2009) Преузми 268kb
Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", broj 83/06) Преузми
Oblast - upotreba simbola
Uputstvo o bližem uređivanju korišćenja simbola Autonomne pokrajine Vojvodine (“Službeni list APV”, broj: 55/16) Преузми 55 KB
Pokrajinska skupštinska odluka o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola Autonomne pokrajine Vojvodine (“Službeni list APV”, broj 51/16) Преузми 34 KB
Oblast - pokrajinska uprava
Odluka o personalnom dosijeu zaposlenog („Službeni list APV”, broj: 5/2017) Преузми 185kb
Odluka o kadrovskoj evidenciji o zaposlenima („Službeni list APV”, broj: 5/2017) Преузми 238kb
Pokrajinska skupštinska odluka o bližem uređivanju načela za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta („Službeni list APV”, broj: 54/2016) Преузми 209kb
Odluka o osnivanju Službe za upravljanje ljudskim resursima („Službeni list APV”, broj: 65/2016) Преузми 197kb
Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, broj: 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016) Преузми 597kb
Poslovnik o radu pokrajinske vlade („Službeni list APV”, broj: 52/2014) Преузми 168kb
Pokrajinska uredba o utvrđivanju zvanja i zanimanja zaposlenih u pokrajinskim organima i o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta ("Službeni list APV" broj 24/12, 35/12, 16/14, 40/14, 1/15 ) Преузми 113kb
Pokrajinska skupštinska odluka o objavljivanju propisa i drugih akata („Službeni list APV”, broj: 54/2014) Преузми 84kb
Pravilnik o izgledu „Službenog lista Autonomne Pokrajine Vojvodine“ („Službeni list APV”, broj: 7/2015 i 60/2016) - s izmenama Преузми 224kb
Tekst Strategije euprave pokrajinskih organa od 2007.godine Преузми 525kb
Strategija eUprave pokrajinskih organa sa akcionim planom do 2015.godine Преузми 1,17Mb
Odluka o Strategiji eUprave pokrajinskih organa sa akcionim planom do 2015. godine ("Službeni list APV", br. 26/2013) Преузми 64kb
Odluka o kodeksu ponašanja u pokrajinskim organima ("Službeni list APV" broj 9/2013) Преузми 84kb
Pokrajinska uredba o ocenjivanju i napredovanju zaposlenih ("Službeni list APV", broj: 2/2013) Преузми 76kb
Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskim administrativnim taksama („Službeni list APV“, broj: 20/09, 03/11) Преузми
Odluka o obrazovanju Saveta za reformu pokrajinske uprave ("Službeni list APV", broj: 17/06, 15/07, 15/10) Преузми 76kb
Odluka o Strategiji reforme i razvoja pokrajinske uprave („Sl.list APV“ broj 14/16, 5/08, 15/08) Преузми 772kb
Uputstvo o bližem uređivanju načina vođenja centralne kadrovske evidencije ("Službeni list APV" br.15/07) Преузми 74kb
Tekst Strategije reforme i razvoja pokrajinske uprave Преузми 773kb
Oblast - obrazovanje
Analiza o osipanju učenika u APV Преузми 472kb
Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2016/2017. godinu Преузми 81 kb
Školski kalendar za osnovne škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2016/2017. godinu Преузми 188 kb
Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2016/2017. godinu Преузми 80 kb
Školski kalendar za srednje škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2016/2017. godinu Преузми 188 kb
Informacija o školskoj 2014/15. godini u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na teritoriji APV Преузми 16,60 MB
Pravilnik o uslovima regresiranja prevoza učenika srednjih škola u AP Vojvodini Преузми 59 kb
Pokrajinska skupštinska odluka o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda u APV(Sluzbeni list APV broj 14/2015) Преузми 47kb
Troškovnik za obračun refundacije troškova inspektora u vezi s vršenjem inspekcijskog nadzora u oblasti obrazovanja Преузми 216kb
Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", br. 55/2013) Преузми 284kb
Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", br. 55/2013) Преузми 304kb
Zakon o obrazovanju odraslih ("Službeni glasnik RS", br. 55/2013) Преузми 148kb
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013) Преузми 668kb
Odluka o određivanju srednjih škola od izuzetnog značaja za AP Vojvodinu Преузми 109kb
Oblast - ostvarivanje prava nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica
Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina Преузми 944kb
Pokrajinska skupštinska odluka o dodeli budžetskih sredstava organizacijama nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica (Sluzbeni list APV broj 14/2015) Преузми 43kb
Pokrajinska skupštinska odluka o dodeli budžetskih sredstava organima i organizacijama u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica (Sluzbeni list APV broj 14/2015) Преузми 46kb
Pokrajinska skupštinska odluka o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina („Službeni list APV”, broj: 54/2014) Преузми 92kb
Pokrajinska skupštinska odluka o prestanku važenja pokrajinskih skupštinskih odluka („Službeni list APV”, broj: 54/2014) Преузми 76kb
Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 20/2014 - odluka US i 55/2014) Преузми
Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama ("Službeni glasnik RS", broj: 45/91, 53/93, 67/93, 67/93, 48/94, 101/05, 20/10) Преузми
Odluka o obrazovanju Saveta za integraciju Roma u APV ("Službeni list APV", broj: 06/05, 07/08, 01/09) Преузми 46kb
ZAKON O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA („Službeni list SRJ“, br. 11/2002, „Službeni list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja i „Službeni glasnik RS“, br. 72/2009 – dr. zakon i 97/2013 – odluka US) Преузми 88kb
Oblast - ispiti
Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita („Sl. glasnik RS” broj 16/2009 i 84/2014) Преузми 417kb
Pravilnik o polaganju stručnog ispita za sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja, ("Službeni glasnik RS", br. 8/2011) Преузми 148kb
Pravilnik o programu pravosudnog ispita("Službeni glasnik RS", br. 35/2010) Преузми
Pokrajinska skupštinska odluka o ispitu iz stranog jezika i jezika nacionalne manjine za rad u organima uprave ("Službeni list APV", broj: 14/03, 02/06, 18/09-promena naziva akta) Преузми 100kb
Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ("Sl. glasnik RS" 22/05 i 51/2008) Преузми 295kb
Pravilnik o načinu povere znanja iz stranog jezika i jezika nacionalne manjine ("Službeni list APV", broj 6/2004) Преузми
Zakon o pravosudnom ispitu("Službeni glasnik RS", broj 16/97) Преузми
Oblast - pečati
Zakon o pečatu državnih i drugih organa ("Sl.glasnik R.Srbije" br. 101/07) Преузми
Oblast - sudski tumači
Pravilnik o stalnim sudskim tumačima ("Službeni glasnik RS", br. 35/2010, 80/2016 i 7/2017) Преузми
Pokrajinski propisi - ostalo
Pokrajinska skupštinska odluka o Pravobranilaštvu Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, broj: 37/2014, 69/2016) Преузми 226kb
Odluka o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost ("Službeni list APV", broj 4/2005, 2/2009) Преузми 241kb
Uputstvo o pripremi kadrovskog plana Преузми 2.410 KB
Kadrovski plan za 2017. godinu Преузми 604 KB
Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskom zaštitniku građana-ombudsmanu („Službeni list APV”, broj: 37/2014, 54/2014) Преузми 252kb
Odluka o identifikacionoj legitimaciji ("Službeni list APV", broj: 2/2012) Преузми 72kb
Odluke o izborima Преузми 410kb
Informacije
Informacija o osnovnom obrazovanju u APV u školskoj 2015/16. Преузми 370kb
Informacija o srednjem obrazovanju u APV u školskoj 2015/16. Преузми 354kb
Informacija o osnovnom obrazovanju i vaspitanju učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u školskoj 2014/15. godini Преузми 387 KB
Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovne škole u AP Vojvodini u školskoj 2014/15. godini Преузми 82 KB
Informacija o stručnom ispitu za sekretare ustanova obrazovanja i vaspitanja i ispitu za licencu nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika Преузми 116kb
Informacija o srednjem obrazovanju i vaspitanju učenika, s posebnim osvrtom na školovanje na jezicima n.m.− n.z. u APV u školskoj 2014/15. godini Преузми 360kb
Informacija o pravosudnom ispitu, državnom stručnom ispitu i ispitu iz stranog jezika i jezika nacionalnih manjina za rad u organima uprave u 2014. godini Преузми 204kb
Informacija u vezi sa sprovodenjem projekta „Uvodenje dvojezicke nastave – na srpskom i engleskom jeziku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja na teritoriji APV Преузми 85kb
Informacija o stalnim sudskim tumačima za područje viših sudova na teritoriji AP Vojvodine Преузми 120kb
Informacija o obuhvatu dece obaveznim pripremnim predškolskim programom sa osvrtom na inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u predškolskim ustanovama u školskoj 2014/2015. godini u APV Преузми 124kb
Informacija o upisu učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2014/2015. godinu u APV Преузми 212kb
Finansijski dokumenti sekretarijata
Finansijski plan PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice za 2016. godinu Преузми 1,22 kb
Obaveštenje obrazovnim isntitucijama o povraćaju neutrošenih sredstava na račun budžeta APV Преузми 181 kb
Finansijski plan Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanјe, propise, upravu i nacionalne manјine-nacionalne zajednice za 2015. godinu – Rebalans – Jul, 2015. godine Преузми 1,205 KB
Finansijski plan Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanјe, propise, upravu i nacionalne manјine-nacionalne zajednice za 2015. godinu – Rebalans – Oktobar, 2015. godine Преузми 1,16 KB
Programska struktura budžeta Преузми 408kb
Finansijski plan PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice za 2015. godinu Преузми 1,19Mb
Oblast - javne nabavke
Plan javnih nabavki za 2017. godinu i Rešenje o usvajanju plana javnih nabavki za 2017. godinu Преузми 448 KB
Plan javnih nabavki za 2016. godinu Преузми 460 KB
Izmena plana javnih nabavki za 2015.godinu Преузми 114 KB
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, prоpise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice Преузми 454 KB
Izmena plana javnih nabavki za 2015.godinu Преузми 4 MB
Izmena plana javnih nabavki za 2015.godinu Преузми 106 KB
Plan javnih nabavki za 2015.godinu Преузми 104 KB
Informatori
Informator o radu PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - naciоnalne zajednice za 2017. godinu Преузми 2,364 kB
Projekat Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini
Koliko se poznajemo Преузми 14820kb
Ostali dokumenti sekretarijata
Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice - II izmena Преузми 261 KB
Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu I nacionalne manjine-nacionalne zajednice - I izmena Преузми 259 KB
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice Преузми 663kb
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice Преузми 513kb
Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice Преузми 144kb