media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Признавање стране школске исправе у основном и средњем образовању и васпитању

Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице поверени су послови признавања страних школских исправа о стеченом основном и средњем образовању у иностранству.

Држављани Републике Србије, страни држављани, као и лица без држављанства имају права да захтевају признавање стране школске исправе ради изједначавања са одговарајућом домаћом школском исправом – како у погледу права на наставак школовања тако и у погледу права на запошљавање.

Поступак подношења захтева
Поступак признавања стране школске исправе покреће се подношењем захтева Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад (поштом или лично – у писарници покрајинских органа).

Захтев за признавање стране школске исправе Преузми

Уз захтев за признавање стране школске исправе, подноси се следећа документација.

1. Ако је у иностранству завршена цела основна школа или цела средња школа:
- оригинална сведочанства за све разреде завршене у иностранству (за средњу школу подноси се и матурска диплома);
- фотокопије тих сведочанстава у два примерка;
- превод последњег разреда завршеног у иностранству од овлашћеног судског тумача, у два примерка;
- доказ о уплати таксе.

2. Ако је образовање, основно или средње, започето у Републици Србији, а затим настављено у иностранству:
- фотокопија ђачке књижице или сведочанства свих разреда који су завршени у Републици Србији;
- оригинална сведочанства за све разреде завршене у иностранству;
- фотокопија сведочанстава стечених у иностранству у два примерка;
- превод последњег разреда завршеног у иностранству од овлашћеног судског тумача, у два примерка;
- доказ о уплати таксе.

Ако је реч о двојезичким сведочанствима и дипломама (од којих је један језик српски или један од језика у службеној употреби на територији АП Војводине), сведочанствима издатим на словачком, мађарском, русинском и румунском језику или сведочанствима издатим у Републици Хрватској односно у Федерацији Босне и Херцеговине – није потребан превод.

Важно
- дипломе и сведочанства из Републике Српске не подлежу поступку признавања стране школске исправе (на свим нивоима образовања);
- ученици основних школа из Босне и Херцеговине (Република Српска и Федерација БиХ) и Црне Горе, који су своје образовање почели по реформисаном деветогодишњем систему, уписују се у претходни разред, а уколико су прескочили разред, уписују се у претходни разред;
- дипломе и сведочанства стечена за време постојања СФРЈ, у бившим републикама као и у Државној Заједници Србије и Црне Горе, не подлежу поступку признавања стране школске исправе;
- за признавање образовања стеченог у САД, ако је завршен само 12. разред, потребно је приложити транскрипт 12. разреда и диплому, као и по два примерка превода;
- уколико школа не издаје диплому, неопходно је прибавити писмо директора школе, где се наводи разлог зашто школа није издала диплому, чиме се потврђује да ученик са оствареним успехом има право уписа на универзитете у САД; уместо дипломе, може се доставити доказ о положеним испитима: ГЕД, САТ или АЦТ;
- дипломе (АТЕСТАТИ) стечене у Руској Федерацији и бившим републикама СССР-а не признају се као завршна гимназија, већ као други или трећи разред гимназије с правом уписа на факултет. Из наведеног произлази да имаоци ових диплома немају завршену средњу школу, али да могу да конкуришу за упис на високошколске установе. Приликом подношења захтева потребно је приложити оригинале атестата и преписа оцена, с по два примерка превода овлашћеног судског тумача;
- школске исправе, које су издате у државама које су потписнице Хашке конвенције о укидању потребе легализације јавних докумената из 1961. године, потребно је оверити печатом „Apostille“. Овера се ради искључиво код надлежних органа државе (нотар, суд..) која је издала ту школску исправу. Оригинал стране школске исправе, дипломе, односно последњег завршеног разреда, мора бити оверен печатом АПОСТИЛ, у супротном – захтев неће бити разматран.
Списак држава потписница Хашке конвенције може се наћи на интернет страници Министарства спољних послова Р. Србије www.mfa.gov.rs.
Школске исправе издате у земљама: Словенија, Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Чешка, Словачка, Грчка, Хрватска, Ирак, Кипар, Мађарска, Македонија, Монголија, Пољска, Румунија, Русија, Шведска, Црна Гора, Француска, НЕ МОРАЈУ БИТИ ОВЕРЕНЕ ПЕЧАТОМ АПОСТИЛ.
- за школске исправе које су издате у државама које нису потписнице Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних докумената из 1961. године потребно је урадити пуну легализацију јавне исправе код надлежних органа у земљи која је издала ту исправу, а потом у конзуларно – дипломатском представништву Републике Србије у тој земљи. Поступком легализације јавне исправе у међународном правном саобраћају, потврђује се веродостојност потписа, својство потписника јавне исправе и истинитост печата или жига којим је исправа снабдевена.


Покрајинску административну таксу можете уплатити на:
Жиро рачун број: 840-1572845-61;
Модел: 97;
Позив на број: 08-11201-0000-74223100;
Износ таксе за основно образовање – 1.930,00 динара;
Износ таксе за средње образовање – 3.850,00 динара.

Законом прописани рок за доношење решења о признавању стране школске исправе јесте 30 дана од дана подношења захтева.

Све потребне информације у вези с поступком признавања стране школске исправе можете добити у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, канцеларија 62/I у згради Покрајинске владе или путем телефона: 021/487-4602 и 021/487-4502. Контакт: Јелена Бјелобаба и Биљана Станковић.Пријем документације је сваког радног дана у периоду од 9 до 14 часова.

11.10.2018