media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Állami szakvizsga a közigazgatási szervekben dolgozók számára

A Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság megszervezi és lebonyolítja a Vajdaság AT területén levő közigazgatási szervekben dolgozók állami szakvizsgáztatását.

Az állami szakvizsga programjáról és vizsgamódjáról szóló rendelettel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 16/2009., 84/2014., és 81/2016., 76/2017. és 60/2018. szám) összhangban kötelezően állami szakvizsgát kell tenniük a minisztériumokban, a minisztériumok kötelékébe tartozó közigazgatási szervekben, a külön szervezetekben, a bíróságokon, az ügyészségeken, a Köztársasági Vagyonjogi Ügyészségen, a Szerb Köztársaság nemzetgyűlési és köztársasági elnöki szolgálataiban, a Szerb Köztársaság kormányának és az alkotmánybírósági szolgálataiban, valamint azon szervek szolgálataiban dolgozóknak, melyeknek tagjait a Nemzetgyűlés választja, valamint a közigazgatási körzetek szakszolgálataiban dolgozóknak. A fenti rendelet rendelkezéseit a közmegbízatással felruházott szervekre is alkalmazni kell, amikor rájuk bízott államigazgatási teendőket látnak el, valamint az autonóm tartományi, községi, városi szervekre és Belgrád város szerveire is – hatáskörük keretében.

Az állami szakvizsga kötelező:
- a határozatlan időtartamra munkaviszonyt létesített, illetve próbaidőn levő állami tisztviselők;
- a középiskolai képesítésű jelölteknek előírt program szerint tett állami szakvizsgával rendelkező állami tisztviselő számára, ha szolgálati ideje alatt magasabb képesítést szerzett;
- a gyakornok számára.

Állami szakvizsgát tehetnek az állami szakvizsgát igényelő teendők végzése iránt érdeklődő személyek is, ha a szakmában legalább egy év munkatapasztalatot szereztek, amelyről az állami szakvizsga iránti kérelemhez bizonyítékot mellékelnek.

Az egyetemi végzettségű jelöltek állami szakvizsgája az alábbi vizsga-tantárgyakat öleli fel:

- Az államigazgatási rendszer alapjai
- Alkotmányos berendezés
- Az Európai Unió rendszerének alapjai
- Munkajogi törvényalkotás
- Közigazgatási eljárás az irodai ügykezelés elemeivel és közigazgatási pe

Az egyetemi végzettségű állami tisztviselők állami szakvizsgájáról szóló program

A középiskolai végzettségű jelöltek állami szakvizsgája az alábbi vizsga-tantárgyakat öleli fel:

- Az államigazgatási rendszer és az alkotmányos berendezés alapjai
- Az Európai Unió rendszerének alapjai
- A munkaviszonyrendszer alapjai és az államigazgatási szervekben létesített munkaviszony
- Közigazgatási eljárás az irodai ügykezelés elemeivel

A középiskolai végzettségű állami tisztviselők állami szakvizsgájáról szóló program

A tartományi titkár vizsgabizottságot alakított az egyetemi képesítésű és a középiskolai képesítésű állami tisztviselők vizsgáztatására.

Az állami szakvizsga iránti kérelmet a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkársághoz (Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine, 21 000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16 címre) kell benyújtani.

A kérelmet a jelöltet alkalmazó államigazgatási szerv, illetve más szerv vagy szervezet, vagy maga a jelölt nyújtja be. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár határozatban dönt a vizsga iránti kérelemről. A jelöltet a vizsga előtt legalább 30 nappal értesíteni kell a vizsga napjáról, helyszínéről, időpontjáról és a vizsgadíj összegéről.

A vizsgákat - augusztus hónap - kivételével egész éven át havonta többször is megszervezzük.

A Tartományi Titkárság a jelöltnek bizonylatot ad ki a letett állami szakvizsgáról, mely bizonylat a jelölt kérelme kétnyelvű nyomtatványon is kiadható. A kétnyelvű bizonylatot szerb nyelven és a Vajdaság AT közigazgatási szerveiben hivatalos használatban levő egyik nemzeti kisebbségi közösség (magyar, szlovák, román és ruszin) nyelvén állítják ki.

A szakvizsgával kapcsolatos részletes tájékoztatásért forduljon:
Ankica Jukić Mandićhoz – a vizsgabizottság titkárához
(iroda: I/68; telefonszám: 021/4874213)
Elvira Štrbachoz – a vizsgabizottság titkárához
(iroda: I/68; telefonszám: 021/487-44-60)

Az állami szakvizsga iránti kérelem űrlapja – Innen tölthető le
Igazolás-minta a szakmában szerzett munkatapasztalatról Innen tölthető le

Állami szakvizsga bejelentésekor benyújtandó dokumentumok:
• állami tisztviselők – az 1., 2., 3. és 4. pontban feltüntetett dokumentumok (a Rendelet 3. szakasza),
• helyi önkormányzati szervekben foglalkoztatott személyek – az 1., 2., 3. és 4. pontban feltüntetett dokumentumok (a Rendelet 2. szakaszának értelemszerű alkalmazása),
• tisztség betöltésére, illetve kinevezésre vonatkozó nyilvános pályázatra jelentkező személyek – a 3., 4. és 5. pontban feltüntetett dokumentumok (a Rendelet 7. szakasza),
• államigazgatási szervekben való foglalkoztatásban érdekelt személyek 1., 2. és 7. pontban feltüntetett dokumentumok (a Rendelet 8. szakasza),
• munkájuk folyamán magasabb képesítést szerzett személyek (a Rendelet 4. szakasza): a 3. és 4. pontban feltüntetett dokumentumok, a középfokú képesítés alapján letett állami szakvizsgáról szóló bizonylat fénymásolata, valamint a szerv szándéklevele a személynek az újonnan megszerzett képesítési fokozatával más teendőkre való áthelyezéséről.

A felkészüléshez szükséges anyagok:
Vizsgakérdések az egyetemi végzettségű jelöltek számára Innen tölthető le
Vizsgakérdések a középiskolai végzettségű jelöltek számára Innen tölthető le
ÚJ! 2019. évi kézikönyv az állami szakvizsgához – tizedik módosított és bővített kiadás Innen tölthető le

Az állami szakvizsgát szabályozó előírások:
Az állami szakvizsga programjáról és vizsgamódjáról szóló rendelet (Az SZK Hivatalos Közlönye, 16/09., 84/14., 81/16., 76/17. és 60/2018 szám)
Törvény az államigazgatásról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 79/2005., 101/2007., 95/2010., 99/2014., 47/2018. és 30/2018. szám – másik törvény )
Az állami tisztviselőkről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 79/05., 81/05., 64/05., 64/07., 67/07., 116/08., 104/09. és 99/14. szám) 100-102. szakasz
A Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek megállapításáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/09., 67/12. szám – az SZK AB Határozata Iuz-353/2009. szám)
Az autonóm tartományokban és helyi önkormányzatokban foglalkoztatottakról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016. szám) Innen tölthető le

Hivatalos nyilvántartások

A jelen szövegben használt minden olyan hímnemű névszó, amelynek van nőnemű alakja is, értelemszerűen és egyidejűleg felöleli ugyanazon névszó nőnemű alakját is.

30.05.2019