media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Verifikacija ustanova

Verifikacija je postupak utvrđivanja ispunjenosti propisanih uvjeta u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i nastavnog kadra za obavljanje djelatnosti osnovnog obrazovanja i odgoja. Verifikacija je u izravnoj vezi s aktom o mreži ustanova (predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola) i proširenom djelatnosti ustanove.

Postupak verifikacije ustanova jest obveza utvrđena Zakonom o osnovama sustava obrazovanja i odgoja. Svaka ustanova koja obavlja djelatnost obrazovanja i odgoja (predviđenu člankom 27. spomenutog zakona) u obvezi je podnijeti nadležnom tijelu, odnosno Pokrajinskom tajništvu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (za ustanove sa sjedištem na teritoriju AP Vojvodine) zahtjev za verifikaciju ustanove, s potpunom dokumentacijom koju je navedeni zakon predvidio.

Za osnivanje ustanove u području obrazovanja i odgoja potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: 1. Zahtjev za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uvjeta za početak rada i obavljanje djelatnosti obrazovanja i odgoja, koji sadrži: naziv, sjedište i vrstu ustanove, program obrazovanja i odgoja, jezik na kojemu će se ostvarivati obrazovno-odgojni rad, razloge i opravdanost osnivanja, kao i uvjete koje osigurava osnivač za početak rada i obavljanje djelatnosti. 2. Elaborat o ispunjenosti propisanih uvjeta za početak rada i obavljanje djelatnosti obrazovanja i odgoja. Elaborat treba sadržati: osnovne podatke i opću opremljenost ustanove; prostorne uvjete, opremu i nastavna sredstva, sa specifikacijom postojeće opreme – sukladno normativu; kadrovske uvjete (navesti imena nastavnika, odgojitelja i stručnih suradnika u radnom odnosu na neodređeno vreme, koji će sudjelovati u obavljanju djelatnosti, njihov stupanj stručne spreme, vrstu stručne spreme i drugo), odnosno, kada se radi o ustanovi u osnivanju, izjave suglasnosti nastavnika, odgojitelja i stručnih suradnika o zasnivanju radnog odnosa najkasnije s danom početka rada ustanove; dokaze o ispunjenosti higijensko-tehničkih uvjeta, sukladno zakonu i propisima kojima se uređuje ovo područje; program obrazovanja i odgoja. 3. Akt o osnivanju ustanove (odluku – ako je jedan osnivač, ili ugovor – ako su u pitanju dva ili više osnivača). 4. Garanciju poslovne banke da su osigurana sredstva u visini potrebnih sredstava za godinu dana rada predškolske ustanove, ciklus osnovnog obrazovanja ili za trajanje programa srednjeg obrazovanja, kada je osnivač druga pravna ili fizička osoba. 5. Izvadak iz kaznene evidencije MUP-a (ukoliko je osnivač ustanove fizička osoba), suglasno odredbi članka 91, stavak 3. Zakona o osnovama sustava obrazovanja i odgoja („Službeni glasnik RS”, broj 88/17, 27/18 - dr. zakoni i 10/19), kojim je propisano da osnivač ustanove ne može biti fizička osoba koja je pravomoćnom presudom osuđena za kazneno djelo za koje je izrečena bezuvjetna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri mjeseca ili koja je osuđena za: kazneno djelo nasilje u obitelji, oduzimanje maloljetne osobe, zapuštanje i zlostavljanje maloljetne osobe ili rodoskvrnuće; za kazneno djelo primanje mita ili davanje mita; za kazneno djelo iz skupine kaznenih djela protiv spolne slobode, protiv pravnog prometa i protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu kaznenu sankciju, kao ni osoba za koju je – sukladno zakonu – utvrđeno diskriminatorno ponašanje. 6. Dokaz o uplati RUP (kada je osnivač druga pravna ili fizička osoba) u iznosu od 16.750,00 dinara na račun 840-742221843-57 (primatelj – proračun Republike Srbije; svrha uplate – republička upravna pristojba). Dokumentacija navedena u stavkama od 1. do 3, podnosi se u dva primjerka.

Ukoliko srednja škola želi verificirati novi obrazovni profil, potrebno je dostaviti: zahtjev za uvođenje novog obrazovnog profila (naziv obrazovnog profila i područje rada) i podatak za koje razrede se uvodi; izvadak iz godišnjeg plana rada na temelju kojeg se može utvrditi da je škola planirala uvođenje tog obrazovnog profila; – postojeća rješenja o verifikaciji srednje škole (obrazovnih profila); elaborat koji treba sadržati: a) naziv, sjedište i vrstu ustanove (navesti potrebne podatke u vezi sa srednjom školom, posebno telefon i e-mail adresu škole); b) program obrazovanja i odgoja koji će se provoditi, navodeći i podatak u kojem prosvjetnom glasniku je on objavljen; v) razloge za uvođenje novog obrazovnog profila i opravdanost toga; g) uvjete koje škola ispunjava za uvođenje novog obrazovnog profila. Dokumentacija za verifikaciju novog obrazovnog profila podnosi se u dva primjerka.

Zahtjev za verifikaciju ustanove, sa svom potrebnom dokumentacijom, šalje se Pokrajinskom tajništvu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16), koji po utvrđivanju cjelovitosti i relevantnosti dokumentacije, zahtjev upućuje nadležnoj inspekcijskoj službi za utvrđivanje propisanih uvjeta u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i nastavnog kadra za obavljanje djelatnosti predškolskog, odnosno osnovnog obrazovanja i odgoja. Po dobivanju izvješća nadležne inspekcijske službe, donosi se rješenje o verifikaciji ustanove.

Postupak verifikacije traje u prosjeku od tri mjeseca do šest mjeseci.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti:
1. Ljiljani Zeljković (ured II/25, telefon 021/487-44-01)
E mail: ljiljana.zeljkovic@vojvodina.gov.rs

2. Biljani Kovačević (ured II/24, telefon 021/487-45-03)
E mail: biljana.kovacevic@vojvodina.gov.rs

3. Goranu Dragosavljeviću (ured III/66a, telefon 021/487-46-21)
E mail: goran.dragosavljevic@vojvodina.gov.rs

05.10.2020