media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Верификация установох

Верификация то поступок утвердзованя виполнєносци предписаних условийох у поглядзе простору, опреми, наставних средствох и наставного кадру за окончованє дїялносцох основного образованя и воспитаня. Верификация у директней вязи з актом о мрежи установох (предшколских установох, основних и шреднїх школох) и преширеней дїялносци установи.

Поступок верификациї установох то обовязка яка утвердзена зоз Законом о основох системи образованя и воспитаня. Кажда установа хтора окончує дїялносц образованя и воспитаня (яка предвидзена зоз членом 27. спомнутого закону) ма обовязку поднєсц компетентному орґану, односно Покраїнскому секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци (за установи зоз шедзиском на териториї АП Войводини) Вимаганє за верификацию установи з подполну документацию яку наведзени закон предвидзел.

За снованє установи у обласци образованя и воспитаня треба доручиц шлїдуюцу документацию: 1. Вимаганє за утвердзованє виполнєносци предписаних условийох за початок роботи и окончованє дїялносци образованя и воспитаня, хторе облапя: назву, шедзиско и файту установи, програму образованя и воспитаня, язик на хторим ше будзе витворйовац образовно-воспитну роботу, причини и оправданосц снованя, як и условия яки обезпечує снователь за початок роботи и окончованє дїялносци. 2. Елаборат о виполнєносци предписаних условийох за початок роботи и окончованє дїялносци образованя и воспитаня. Елаборат треба же би облапял: основни податки и общу опременосц установи; просторни условия, опрему и наставни средства, зоз спецификацию постояцей опреми – у складзе зоз нормативом; кадрово условия (навесц мена наставнїкох, воспитачох и фахових сотруднїкох у роботним одношеню на нєодредзени час, хтори буду участвовац у окончованю дїялносци, їх ступень фаховей приготовки, файту фаховей приготовки и инше), односно, кед ше роби о установи у снованю, вияви согласносци наставнїкох, воспитачох и фахових сотруднїкох же би засновали роботне одношенє найпознєйше з дньом початку роботи установи; докази о виполнєносци гиґиєнско-технїчних условийох, у складзе зоз законом и предписанями з якима ше ушорює тоту обласц; програму образованя и воспитаня. 3. Акт о снованю установи (одлуку – кед вона ма єдного снователя або контракт – кед у питаню два або вецей снователє). 4. Ґаранцию дїловней банки же обезпечени средства у висини потребних средствох за єден рок роботи предшколскей установи, циклус основного образованя або за тирванє програми штреднього образованя, кед снователь друга правна або физична особа. 5. Вивод зоз каребней евиденциї МУП (кед снователь установи физична особа), согласно одредби члена 91, пасус 3. Закона о основох системи образованя и воспитаня («Службени глашнїк РС, число 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), з яким предписане же снователь установи нє може буц физична особа хтора зоз правомоцну пресуду осудзена за виновне дїло за хторе вирекнута безусловна кара затвору у тирваню найменєй трох мешацох, або хтора осудзена за: виновне дїло насилства у фамелиї, однїманє малолїтней особи, запущованє и малтретованє малолїтней особи або родосквернєнє; за виновне дїло приманя мита або даванє мита; за виновне дїло зоз ґрупи виновних дїлох процив полней шлєбоди, процив правного транспорту и процив чловечносци и других доброх яки защицени зоз медзинародним правом, без огляду на вирекнуту виновну санкцию, як анї особа за хтору – у складзе зоз законом – утвердзене дискриминаторне справованє. 6. Доказ о уплацованю РАТ (кед снователь друга правна або физична особа) у суми 16.750,00 динари на рахунок 840-742221843-57 (приматель – буджет Републики Сербиї; наменка уплацованя – републична адмнистративна такса). Документацию яка наведзена у пасусох од 1. до 3. ше подноши у двох прикладнїкох.
Кед штредня школа жада верификовац нови образовни профил, потребне доручиц: Вимаганє за уводзенє нового образовного профилу (назва образовного профилу и подруче роботи) и податок за хтори класи ше уводзи; вивод зоз рочного плану роботи на основи хторого мож утвердзиц же школа плановала уводзенє того образовного профилу; – иснуюци ришеня о верификациї штреднєй школи (образовних профилох); елаборат хтори треба же би облапял: а) назву, шедзиско и файту установи (навесц потребни податки у вязи зоз штредню школу, окреме телефон и е-mail школи); б) програму образованя и вoспитаня хтору ше запровадзи, наводзаци и податок у хторим просвитним глашнїку вонa обявенa; в) причини за уводзенє нового образовного профилу и оправданосц того; г) условия яки школа виполнює за уводзенє нового образовного профилу. Документацию за верификацию нового образовного профилу ше подноши у двох прикладнїкох.

Вимаганє за верификацию установи зоз шицку потребну документацию ше посила Покраїнскому секретарияту за образованє, преписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци (Нови Сад, Булевар Михайла Пупина число 16), хторе ше по утвердзованю комплетносци и релевантносци документациї, посила компетентней инспекцийней служби за утвердзованє предписаних условийох у поглядзе простору, опреми, наставних средствох и наставного кадру за окончованє дїялносци предшколского, односно основного образованя и воспитаня. По доставаню звиту компетентней инспекцийней служби, приноши ше Ришенє о верификациї установи.

Поступок верификациї тирва просеково од три мешаци до шейсц мешаци.
За шицки додатни информациї можеце ше обрациц ґу:
1. Лїляни Зелькович (канцелария II/25, телефон 021/487-44-01)
e-mail: ljiljana.zeljkovic@vojvodina.gov.rs

2. Биляни Ковачевич (канцелария II/24, телефон 021/487-45-03)
e-mail: biljana.kovacevic@vojvodina.gov.rs

3. Ґоранови Драґосавлєвичови (канцелария III/66a, телефон 021/487-46-21)
e-mail: goran.dragosavljevic@vojvodina.gov.rs

05.10.2020