media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Verifikácia ustanovizní

Verifikácia je postup na určenie splnenia predpísaných podmienok, pokiaľ ide o priestor, zariadenie, učebné pomôcky a učiteľov na vykonávanie činnosti základného vzdelávania a výchovy. Verifikácia priamo súvisí s aktom o sieti ustanovizní (predškolské ustanovizne, základné a stredné školy) a rozšírenou činnosťou ustanovizne.

Postup verifikácie ustanovizní je povinnosťou ustanovenou Zákonom o základoch vzdelávacieho a výchovného systému. Každá ustanovizeň vykonávajúca činnosť v oblasti vzdelávania a výchovy (podľa článku 27 uvedeného zákona) je povinná podať žiadosť príslušnému orgánu, t. j. Pokrajinskému sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev (pre ustanovizne so sídlom na území AP Vojvodiny) na verifikáciu ustanovizne s kompletnou dokumentáciou vyžadovanou uvedeným zákonom.

Na založenie ustanovizne v oblasti vzdelávania a výchovy sa vyžaduje táto dokumentácia: 1. Žiadosť o určenie splnenia predpísaných podmienok pre začiatok práce a výkon činnosti vzdelávania a výchovy, ktorá obsahuje: názov, sídlo a typ ustanovizne, vzdelávací a výchovný program, jazyk, v ktorom sa bude vzdelávaco-výchovná práca vykonávať, dôvody a zdôvodnenie založenia, ako aj podmienky stanovené zakladateľom pre začiatok práce a výkon činnosti. 2. Elaborát o splnení predpísaných podmienok na začatie práce a vykonávanie činnosti vzdelávania a výchovy. Elaborát má obsahovať: základné údaje a všeobecné vybavenie ustanovizne; priestorové podmienky, vybavenie a učebné pomôcky so špecifikáciou existujúceho vybavenia – v súlade s normou; personálne podmienky (uviesť mená učiteľov, vychovávateľov a odborných spolupracovníkov pracujúcich na neurčitú dobu, ktorí sa budú podieľať na činnosti, ich stupeň odborného vzdelania, druh odborného vzdelania atď.), resp. pokiaľ ide o zakladajúcu ustanovizeň, vyhlásenia o súhlase učiteľov, vychovávateľov a odborných spolupracovníkov, aby začali pracovný vzťah najneskôr v deň, keď ustanovizeň začne pracovať; dôkazy o dodržiavaní hygienických a technických požiadaviek v súlade so zákonom a predpismi, ktoré upravujú túto oblasť; vzdelávaco-výchovný program. 3. Akt o založení ustanovizne (rozhodnutie – ak ide o jedného zakladateľa alebo zmluvu – ak ide o dvoch alebo viacerých zakladateľov). 4. Obchodná banka zaručuje, že prostriedky sú zabezpečené vo výške požadovaných prostriedkov na jeden rok činnosti predškolskej ustanovizne, cyklu základného vzdelávania alebo počas trvania stredoškolského vzdelávacieho programu, ak je zakladateľom iná právnická alebo fyzická osoba. 5. Výpis z evidencie trestov Ministerstva vnútra (ak je zakladateľom ustanovizne fyzická osoba) v súlade s ustanoveniami článku 91 ods. 3 Zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy (vestník Službeni glasnik RS č. 88/17, 27/18 – i. zákony a 10/19), ktorým je predpísané, že zakladateľom ustanovizne nemôže byť fyzická osoba, ktorá bola odsúdená právoplatným rozsudkom za trestný čin, za ktorý bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní najmenej troch mesiacov alebo ktorá bola odsúdená za: trestný čin domáceho násilia, odňatie maloletej osoby, zanedbávanie a zneužívanie maloletej osoby alebo incest; za trestný čin prijímania mýta alebo dávania mýta; za trestný čin zo skupiny trestných činov proti sexuálnej slobode, proti právnemu styku a proti ľudskosti a iných statkov chránených medzinárodným právom, bez ohľadu na uložené trestné sankcie, ani na osobu, pre ktorú bolo v súlade so zákonom stanovené diskriminačné konanie. 6. Dôkaz o platbe RAP (ak je zakladateľom iná právnická alebo fyzická osoba) vo výške 16 750,00 dinárov na účet 840-742221843-57 (príjemca – rozpočet Srbskej republiky; účel platby – republikový administratívny poplatok). Dokumentácia uvedená v položkách od 1 do 3 sa predkladá v dvoch vyhotoveniach.
Ak chce stredná škola overiť nový vzdelávací profil, je potrebné predložiť: žiadosť o zavedenie nového vzdelávacieho profilu (názov vzdelávacieho profilu a oblasť práce) a údaj, pre ktoré triedy sa zavádza; výpis z ročného plánu práce, na základe ktorého možno potvrdiť, že škola plánuje zaviesť tento vzdelávací profil; existujúce rozhodnutia o stredoškolskom overovaní (vzdelávacích profilov); elaborát, ktorý by mal obsahovať: a) názov, sídlo a typ ustanovizne (uviesť potrebné údaje týkajúce sa strednej školy, najmä telefónne číslo a e-mailovú adresu školy); b) program vzdelávania a výchovy, ktorý sa má realizovať, uvádzajúc aj údaj, v ktorom vzdelávacom vestníku je uverejnený; c) dôvody zavedenia nového vzdelávacieho profilu a jeho odôvodnenie; g) podmienky, ktoré škola spĺňa pre zavedenie nového vzdelávacieho profilu. Dokumentácia na overenie nového vzdelávacieho profilu sa predkladá v dvoch vyhotoveniach.

Žiadosť o verifikáciu ustanovizne so všetkou potrebnou dokumentáciou sa zasiela na Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev (Nový Sad, Bulvár Mihajla Pupina číslo 16), ktorý po určení úplnosti a relevantnosti dokumentácie predloží žiadosť príslušnej inšpekčnej službe na určenie predpísaných podmienok, pokiaľ ide o priestor, zariadenie, učebné pomôcky a učiteľov na vykonávanie činností predškolského, resp. základného vzdelávania a výchovy. Po prijatí správy od príslušnej inšpekčnej služby sa rozhodne o verifikácii ustanovizne.

Proces verifikácie trvá v priemere tri mesiace až šesť mesiacov.
Pre dodatočné informácie môžete sa obrátiť na:
1. Ljiljanu Zeljković (kancelária II./25, telefón 021/487-44-01)
email: ljiljana.zeljkovic@vojvodina.gov.rs

2. Biljanu Kovačević (kancelária II./24, telefón 021/487-45-03) email: biljana.kovacevic@vojvodina.gov.rs

3. Gorana Dragosavljevića (kancelária III./66a, telefón 021/487-46-21) email. goran.dragosavljevic@vojvodina.gov.rs

Zoznam obcí, miest a území s referenčnými číslami

05.10.2020