media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Validarea instituțiilor


Validarea este o procedură de stabilire a îndeplinirii condițiilor reglementate în vederea spațiului, a echipamentelor, a mijloacelor didactice și a cadrelor didactice pentru realizarea procesului de educație și instrucție elementară. Validarea este în legătură directă cu actul privind rețeaua de instituții (instituții preșcolare, școli elementare și medii) și cu activitatea extinsă a instituției.

Procedura de validare a instituțiilor reprezintă obligația stabilită prin Legea privind bazele sistemului de educație și instrucție. Fiecare instituție care își desfășoară activitatea de educație și instrucție (prevăzută în baza articolului 89 din legea menționată) este obligată să prezinte organului competent, respectiv Secretariatului Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație și Minoritățile Naționale – Comunitățile Naționale (pentru instituțiile cu sediul în teritoriul P.A. Voivodina) cererea pentru validare a instituției, cu documentația completă prevăzută de legea menționată.
Pentru înființarea instituției din domeniul educației și instrucției este necesar a se remite următoarea documentație: 1. Cererea pentru stabilirea îndeplinirii condițiilor reglementate pentru începerea procesului și desfășurarea activității de educație și instrucție, care conține: denumirea, sediul și tipul instituției, programul de educație și instrucție, limba în care se va realiza procesul educativ -instructiv, motivele și expunerea de motive pentru înființare, precum și condițiile pe care le asigură fondatorul pentru începerea procesului și desfășurarea activității. 2. Elaboratul privind îndeplinirea condițiilor reglementate pentru începerea procesului și desfășurarea activității de educație și instrucție. Elaboratul trebuie să conțină: date de bază și dotarea generală a instituției; condiții de spațiu, echipamente și mijloace didactice, cu specificarea echipamentelor existente – în conformitate cu normativul; condițiile de cadre (a se menționa numele profesorilor, educatorilor și colaboratorilor de specialitate în raportul de muncă pe timp nelimitat, care vor participa la desfășurarea activității, gradul lor de pregătire scolară, tipul de pregătire școlară și altele), respectiv, când este vorba de o instituție în proces de înființare, declarațiile de consimțământ ale profesorilor, educatorilor și colaboratorilor de specialitate că ar începe raportul de muncă cel târziu pe data începerii desfășurării activității instituției; dovezile privind îndeplinirea condițiilor igienice și tehnice, în conformitate cu legea și reglementările prin care se stipulează acest domeniu; programul de educație și instrucție. 3. Actul constitutiv al instituției (hotărârea – dacă există un fondator sau contract –dacă există doi sau mai mulți fondatori). 4. Garanția băncii de afaceri că au fost asigurate mijloace la nivelul mijloacelor necesare pentru un an de activitate a instituției preșcolare, un ciclu de învățământ elementar sau pentru durata programului de învățământ mediu, când fondatorul este o altă persoană juridică sau fizică. 5. Extras din cazierul judiciar al MAI (dacă fondatorul instituţiei este persoană fizică), în conformitate cu dispoziţiile articolului 91, alineatul 3 din Legea privind bazele sistemului de instrucţie şi educaţie (“Monitorul oficial al RS”, nr. 88/17, 27/18 – altă lege, 10/19, 27/18-altă lege şi 6/20), prin care se stipulează că fondator al instituţiei nu poate fi persoana fizică care fost condamnată pentru infracţiunea violenţă în familie, privarea de drepturile părinteşti, abuz şi neglijarea persoanei minore sau incest; pentru infracţiunea luare sau dare de mită; pentru infracţiunea din grupa infracţiunilor împotriva libertăţii sexuale, împotriva tranzacţiilor juridice şi împotriva umanităţii şi a altor bunuri protejate de dreptul international, indiferent de sancţiunea penală pronunţată, precum nici persoana pentru care s-a stabilit – în conformitate cu legea – că are un comportament discriminatoriu; pentru infracțiuni contra vieții și corpului, împotriva orânduirii constituționale a Republicii Serbia și o altă infracțiune comisă în detrimentul copilului, precum și pentru o infracțiune pentru care s-a impus o sentință necondiționată de închisoare de cel puțin trei luni.6. Dovada privind plata TAR-ului (când fondatorului este o altă persoană juridică sau fizică) în cuantum de 17.220,00 dinari pe contul 840-742221843-57 (beneficiar – bugetul Republicii Serbia; scopul plății – taxa administrativă republicană). Documentația menționată la pozițiile 1 – 3, se prezintă în două exmplare.

Dacă o școală medie dorește să verifice un profil nou de învățământ, este necesar a se remite: cererea pentru introducerea unui profil nou de învățământ (denumirea profilului de învățământ și domeniul de activitate) și informația pentru ce clase se va introduce; extrasul din planul anual de activitate în baza căruia se poate stabili că școala a planificat introducerea acestui profil de învățământ; - soluții existente privind validarea școlii medii (profilurilor de învățământ); elaboratul care trebuie să conțină: a) denumirea, sediul și tipul instituței (a se menționa datele necesare referitoare la școala medie, în special numărul de telefon și adresa e-mail a școlii); b) programul de educație și instrucție care se va realiza, menționându-se și data în ce monitor al educației acesta a fost publicat; c) motivele pentru introducerea profilului nou de învățământ și justificarea acestuia; d) condițiile pe care școala le îndeplinește pentru introducerea profilului nou de învățământ. Documentația pentru validarea profilului nou de învățământ se prezintă în două exemplare.

Cererea pentru validarea instituției, cu toată documentația necesară, se trimite Secretariatului Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație și Minoritățile Naționale – Comunitățile Naționale (Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina nr.16), care în urma stabilirii completității și relevanței documentației, trimite cererea serviciului de inspecție competent pentru stabilirea condițiilor reglementate în vederea spațiului, a echipamentelor, a mijloacelor didactice și a cadrelor didactice pentru desfășurarea activității de educație și instrucție preșcolară respectiv elementară. În urma primirii raportului serviciului de inspecție competent, se adoptă decizia privind validarea instituției.

Procedura de validare durează în medie între trei și șase luni.
Pentru toate informațiile suplimentare vă puteți adresa:

1. Ljiljana Zeljković (biroul II/25, numărul de telefon 021/487—44-01)
E-mail: ljiljana.zeljkovic@vojvodina.gov.rs

2. Biljana Kovačević (biroul II/24, numărul de telefon 021/487—45-03)
E-mail: biljana.kovacevic@vojvodina.gov.rs

3. Goran Dragosavljević (biroul III/66a, numărul de telefon 021/487—46-21)
E-mail: goran.dragosavljevic@vojvodina.gov.rs

4. Jelena Kujundžić (biroul II/25, numărul de telefon 021/487-40-19)
E-mail: jelena.kujundzic@vojvodina.gov.rs

Lista comunelor, oraşelor şi teritoriilor cu numerele de referinţă (Documentul este momentan accesibil doar în limba sârbă)

02.03.2022