media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Обавештење о расписивању огласа за постављање сталних судских тумача за подручје виших судова на територији АПВ

Обавештавамо Вас да је у складу са Правилником о сталним судским тумачима ("Сл.гласник РС", број 35/2010), а према исказаним потребама Виших судова на територији АП Војводине, оглас за постављање сталних судских тумача објављен у «Службеном листу АП Војводине», бр. 17/2011 и у листу «Дневник». Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова из тачке II овог огласа достављају се на адресу: Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Бул. М.Пупина број 16, 21000 Н.Сад. Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања огласа, а неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, неће бити узете у разматрање.

Оглас за судске тумаче

11.11.2011