media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Žiacky štandard v AP Vojvodine

Ustanovizne žiackeho štandardu na území AP Vojvodiny
Oblasť žiackeho štandardu na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny je upravená Zákonom o žiackom a študentskom štandarde (Službeni glasnik RS číslo 18/2010 a 55/2013), Zákonom o určení príslušností Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (vestník Službeni glasnik RS číslo 99/2009 a 67/2012 – uznesenie ÚS), Pravidlami o ubytovaní a stravovaní žiakov a študentov (vestník Službeni glasnik RS číslo 36/2010 a 55/12), Pravidlami o programe výchovnej práce v žiackych domovoch stredných škôl (vestník Službeni glasnik RS číslo 20/97), Uznesením o spôsobe práce žiackych domovov a stredných škôl so žiackym domovom so sídlom na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 10/2003 a 8/2006) a Pravidlami o spôsobe a postupe rozdeľovania miest v žiackych domovoch a stredných školách so žiackym domovom so sídlom na území AP Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 13/2003 a 19/2007).

Žiacky štandard zahrnuje:
• žiacke domovy
• ubytovanie a stravovanie žiakov stredných škôl v žiackych domovoch
• úvery a štipendiá pre žiakov stredných škôl
• subvencovanie prepravných trov žiakov stredných škôl.

Žiacke domovy v AP Vojvodine
Na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny je trinásť domovov pre ubytovanie a stravovanie žiakov stredných škôl. Ako ustanovizne žiackeho štandardu sú registrované osem domovov, dva v Novom Sade, po jeden v Subotici, Sombore, Vršci, Sriemskej Mitrovici, Kikinde a Zreňanine.
Ostatné žiacke domovy sú v rámci stredných škôl a fungujú ako činnosti školy poskytujúce služby, a riaditelia stredných škôl sú súčasne aj riaditeľmi žiackych domovov (Technická škola so žiackym domovom – Apatin, Poľnohospodárska škola so žiackym domovom - Futog, Gymnázium so žiackym domovom Petro Kuzmjak - Ruski Krstur, Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom - Báčsky Petrovec a Gymnázium pre talentovaných žiakov Bolyai v Sente).
Žiacke domovy pri stredných školách sa používajú prevažne na ubytovanie žiakov stredných škôl, pri ktorých jestvujú.

Žiacke domovy stredných škôl, ktoré sa nachádzajú na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Ubytovanie a stravovanie žiakov stredných škôl v žiackych domovoch
Právo na ubytovanie a stravovanie v ustanovizni pre ubytovanie a stravovanie žiakov majú riadni žiaci stredných škôl na podklade súbehu.
Ministerstvo osvety Srbskej republiky najmenej dva mesiace pred začiatkom školského roku vypisuje súbeh na prijatie žiakov do žiackych domovov. V súbehu sa zverejňujú podmienky prijatia, počet existujúcich miest, potrebné doklady a lehoty prihlasovania na súbeh.

Úvery a štipendiá pre žiakov stredných škôl
Právo na žiacky úver majú riadni žiaci stredných škôl, ktorí sa školia pre nedostatkové povolania na podklade súbehu Ministerstva osvety.
Právo na žiacky úver sa uskutočňuje v mesačnej peňažnej sume, ktorá zodpovedá polovici účasti žiaka v cene ubytovania a stravovania v žiackom domove.
Ustálená suma úveru sa vypláca rodičovi, resp. Opatrovníkovi, so záväzkom vrátenia úveru s úrokmi, v súlade s podmienkami určenými súbehom.
Ministerstvo osvety najmenej tri mesiace pred začiatkom školského roku vypisuje súbeh.
Súbehom sa zverejňujú podmienky na predelenie úveru, počet užívateľov, suma úveru, potrebné doklady a lehoty prihlasovania na súbeh.
Úver môže dostať riadny žiak, ktorého rodičia resp. Opatrovníci majú bydlisko na území Srbskej republiky a ktorí majú uzavretú zmluvu s hospodárskym subjektom alebo ustanovizňou o používaní úveru na školenie žiaka pre niektoré nedostatkové povolanie zahrnuté zoznamom nedostatkových povolaní, resp. Uvedené v aktuálnom prehľade alebo profile povolaní, po ktorých potreby nie sú v úplnosti uspokojené z evidencie nezamestnaných osôb tretieho stupňa odborného vzdelania, vyhotovenej Národnou službou pre zamestnávanie, ak spĺňajú iné podmienky v súlade so zákonom.
Právo na žiacke štipendium majú riadni žiaci stredných škôl, ktorí dosiahnu výborný prospech počas školenia, na podklade súbehu. Štipendium sa prideľuje bez záväzku vracania.
Súbeh Ministerstva osvety sa vypisuje najmenej tri mesiace pred začiatkom školského roku.
Súbehom sa zverejňujú podmienky pre pridelenie štupendia, počet štipendistov, suma štipendia, potrebné doklady a lehoty prihlasovania na súbeh. Poradie žiakov pre pridelenie štupendia sa ustaľuje podľa prospechu žiaka v predchádzajúcom školení a príjmov rodiny žiaka.

Subvencovanie prepravných trov žiakov stredných škôl
Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín - národnostných spoločenstiev subvencuje prepravu žiakov stredných škôl z územia AP Vojvodiny podľa Zákona o určení príslušností Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (vestník Službeni glasnik RS číslo 99/2009 a 67/12-ÚS RS), Pokrajinského parlamentného uznesenia o rozpočte AP Vojvodiny na rok 2021 (Úradný vestník APV číslo 66/2020 ) Pokrajinského parlamentného uznesenia o prideľovaní rozpočtových prostriedkov na financovanie a spolufinancovanie programových aktivít a projektov v oblasti základného a stredného vzdelávania a výchovy a žiackeho štandardu v Autonómnej pokrajine Vojvodine (Úradný vestník APV číslo 14/2015 a 10/2017), Pokrajinského parlamentného uznesenia o pokrajinskej správe (Úradný vestník číslo 37/2014, 54/2014-i.uznesenie, 37/2016, 29/2017, 24/2019 a 66/2020) a Pravidiel o podmienkach a spôsobe uplatnenia určených kritérií subvencovania prepravy žiakov stredných škôl, ktoré sú na internetovej stránke Pokrajinského sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín - národnostných spoločenstiev.
Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín - národnostných spoločenstiev prevádza prostriedky na subvencovanie prepravy žiakov stredných škôl obciam a mestám, ktoré, na základe svojich kritérií, rozvrhujú prostriedky konečným užívateľom-cestujúcim zo svojho územia (výplata v hotovosti alebo prevod prostriedkov prepravcovi).
Právo na subvencovanie prepravy majú žiaci stredných škôl z územia AP Vojvodiny, ktorých bydlisko je na území obce z AP Vojvodiny a každodenne cestujú z bydliska po miesto, v ktorom je vzdelávacia ustanovizeň.

Zainteresovaní žiaci - cestujúci sa môžu obrátiť na príslušné orgány vo svojich obciach a požiadať o ďalšie informácie.

27.01.2021