media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sektor hmotno-finančných úkonov

V Sektore hmotno-finančných úkonov (ďalej: sektor) sa vykonávajú hmotno-technické úkony pre potreby sekretariátu a s nimi súvisiace študijno-analytické, dokumentačné a štatisticko-evidenčné úkony z oblasti predškolského, základného a stredoškolského vzdelávania a žiackeho štandardu a z oblasti uskutočňovania ochrany a zveľaďovania ľudských a menšinových práv, zachovávania a pestovania medzinárodnostnej tolerancie, ako aj úradného používania jazykov a písem v pokrajine. V sektore sa vykonávajú aj hmotno-finančné úkony pre potreby nepriameho užívateľa sekretariátu.

V rámci sektora sa vypracúvajú návrhy rozpočtu sekretariátu a výročného finančného plánu sekretariátu, ako aj kvartálnych plánov; vypracúva sa dokumentácia na realizáciu podniknutých finančných záväzkov a periodické a výročné správy o realizácii finančného plánu sekretariátu.
V sektore sa vykonávajú aj úkony z oblasti verejného obstarania pre potreby sekretariátu; zostavuje sa plán verejných obstaraní na bežný rozpočtový rok a vypracúvajú sa periodické a výročné správy pre Správu verejných obstaraní.
V rámci sektora sa skúma a sleduje stav objektov a vybavenia vo vzdelávacích ustanovizniach na území pokrajiny, ustaľujú sa potreby a podmienky na realizáciu opráv, investičnej údržby a investícií v oblastiach z pôsobnosti sekretariátu, resp. vypracúvajú sa a realizujú plány bežnej údržby vzdelávacích ustanovizní a budúce investovanie do nich.

V Sektore hmotno-finančných úkonov užšie vnútorné jednotky sú: Oddelenie hmotno-finančných úkonov pre oblasť vzdelávania a Úsek pre hmotno-finančné úkony.

12.04.2017