media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Polaganje stručnog ispita za licence za nastavnike, odgojitelje i stručne suradnike

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice organizuje polaganje ispita za dozvolu za rad (licence) nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.
Ispit za licencu polaže se u skladu s Pravilnikom o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Sl. glasnik RS”, br. 22/05, 51/08, 88/15, 105/15 i 48/16).
Ustanove obrazovanja i vaspitanja sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, podnose Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Zahtev za polaganje ispita za dozvolu za rad (licencu) nastanika, vaspitača i str.saradnika

Uz zahtev podnosi se i sledeća dokumentacija:
1. ovjerena preslika diplome o stečenom obrazovanju;
2. preslika ugovora o radu;
3. izveštaj komisije ustanove o savladanom programu uvođenja u posao;
4. dokaz o uplati troškova polaganja ispita za licencu (mora sadržavati ime i prezime kandidata kojem je uplata namijenjena);
5. ovjerena preslika uvjerenja visokoškolske ustanove da kandidat ispunjava uvjete iz članka 142. Zakona o osnovama sustava obrazovanja i odgoja.

VAŽNE NAPOMENE U VEZI S DOKUMENTACIJOM:
• Ovjerenim preslikama dokumenata smatraju se jedino preslike ovjerene kod nadležnog tijela.
• Diploma o stečenom visokom obrazovanju, u smislu člana 125. Zakona o visokom obrazovanju, javna je isprava koja se smatra dokazom o stečenom obrazovanju.
• Iz rešenja o prijemu u radni odnos ili ugovora kojim je regulisan radni odnos, mora se jasno videti radno mesto na koje je kandidat prijavljen, odnosno ako to nije slučaj, ustanova je dužna da o tome izda potvrdu iz koje se vidi radno mesto.
• Komisija koju rešenjem obrazuje direktor, proverava savladanost programa uvođenja u posao pripravnika najranije nakon godinu dana rada u ustanovi, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja izveštaja mentora.

Zahtev za polaganje ispita za licencu uz prateću dokumentaciju možete slati na adresu:
Republika Srbija; Autonomna pokrajina Vojvodina; Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice; 21000 Novi Sad; Bulevar Mihajla Pupina br. 16 – s naznakom: Za polaganje ispita za licencu.

Obaveštenje o polaganju ispita za licence/predispita iz psihologije i pedagogije (vremenu, mestu, razredu, vaspitnoj grupi, predmetu, odnosno oblasti) dostavlja se ustanovi najkasnije 15 dana pre dana određenog za polaganje ispita.

Obavještenje o temi sata - nastavnoj jedinici, aktivnosti, odnosno eseja za kandidata dostavlja se kandidatu preko ustanove u kojoj je zaposlen, po pravilu, tri dana prije termina zakazanog za polaganje ispita.

Ispit za licenciju sastoji se iz pismenog i usmenog dijela, a počinje održavanjem sata, izvođenjem aktivnosti, odnosno prikazom eseja.
Pismeni dio obuhvata: pripremu časa za nastavnika, pripremu izvođenja aktivnosti za vaspitača, odnosno pripremu eseja za stručnog saradnika.
Kandidat s pisanom pripremom časa ili aktivnosti, odnosno pisanim esejem, pristupa polaganju ispita. Priprema za nastavnika i za odgojitelja može iznositi do dvije stranice pisanog teksta, odnosno za stručnog suradnika do šest stranica eseja.
Usmeni dio ispita sastoji se iz provjere:
1. osposobljenosti vježbenika za samostalno ostvarivanje obrazovno-odgojnog rada;
2. osposobljenosti vježbenika da rješava konkretne pedagoške situacije;
3. poznavanja propisa iz područja obrazovanja i odgoja

Troškove prvog polaganja ispita za licenciju snosi ustanova u kojoj je kandidat zaposlen, a troškove ponovnog polaganja dijela ispita ili ispita u cjelini snosi kandidat.
Vježbenik kome prestane radni odnos u ustanovi tijekom polaganja ispita za licenciju, ima pravo nastaviti s polaganjem započetog ispita sukladno Zakonu, s tim da tada troškove polaganja ispita prilikom podnošenja novog zahtjeva snosi sam kandidat.

Troškovi polaganja ispita za licenciju u iznosu 10.000,00 dinara (za ponovno polaganje: jednog dijela ispita – 4.500,00; dva dijela ispita – 6.500,00), uplaćuju se na sljedeći način:
• žiro račun broj: 840-742331843-51;
• model i poziv na broj: 97 902238025163;
• Primalac: Budžet AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice;
• Svrha uplate: Naknada troškova za polaganje ispita za licencu.

Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, odgojitelja i stručnih suradnika („Sl. Glasnik RS”, br. 22/05, 51/08 i 88/15).
Ispitna pitanja - propisi iz oblasti obrazovanja i vaspitanja
Izvori za pripremu poznavanja propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja

Za sve dodatne informacije možete se obratiti
Brankici Kovačević – kontakt za organizaciju ispita za licence
(kancelarija III/19, telefon: 021/487-45-66);
mejl: brankica.kovacevic@vojvodina.gov.rs

Sve imenske riječi koje se u ovom tekstu koriste u muškom rodu, a imaju i ženski rod, podrazumijevaju istodobno te iste imenske riječi u ženskom rodu.

06.07.2020