media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Ispit za tajnike ustanova obrazovanja i odgoja

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice organizira polaganje stručnog ispita za tajnike ustanove obrazovanja i odgoja sa sjedištem na teritoriju AP Vojvodine.

Stručni ispit polaže se sukladno Pravilniku o polaganju stručnog ispita za tajnike ustanove obrazovanja i odgoja („Sl. glasnik RS”, broj 8/11).

Tajnik-vježbenik ‒ koji je na temelju izvješća mentora savladao Program uvođenja u posao tajnika ‒ stječe pravo na polaganje stručnog ispita.

Zahtjev za polaganje stručnog ispita tajnik-vježbenik podnosi ustanovi, poslije isteka vježbeničkog staža i savladanog Programa uvođenja u posao tajnika.

Ustanova dostavlja prijavu Pokrajinskom tajništvu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice u roku od 15 dana od dana njenog podnošenja, a uz prijavu se dostavlja:
1. ovjerena preslika diplome;
2. potvrda ravnatelja da je kandidat savladao Program uvođenja u posao tajnika;
3. potvrda o radnopravnom statusu;
4. preslika osobne iskaznice kandidata;
5. preslika radne knjižice kandidata;
6. dokaz o uplati troškova ispita.

Troškove prvog polaganja stručnog ispita za tajnika, kao i troškove popravnog ispita, snosi ustanova u kojoj je kandidat zaposlen, a troškove ponovnog polaganja snosi kandidat.

Iznos od 10.000,00 dinara uplatiti na:
• Žiro račun broj: 840-742331843-51
• Model i poziv na broj: 97 962238025161
• Primatelj: Budžet AP Vojvodine, Pokrajinski za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
• Svrha uplate: naknada troškova za polaganje ispita za sekretara

Polaganje stručnog ispita organizira se tijekom čitave godine, pred povjerenstvom koje obrazuje pokrajinski tajnik za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Stručni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela.
Pismeni dio ispita sadrži teme iz djelokruga poslova koje obavlja tajnik ustanove. Izrada pismenog dijela traje dva sata i kandidat može koristiti propise.
Usmeni dio ispita sadrži šest područja: ustavno uređenje; sustav državne uprave; upravni postupak i upravni spor; propisi iz područja obrazovanja i odgoja; radno zakonodavstvo i uredsko poslovanje.
Obavijest o zakazanom polaganju stručnog ispita dostavlja se prijavljenom kandidatu putem ustanove koja je podnijela prijavu, najkasnije 30 dana prije dana polaganja ispita.

Kandidatu koji položi stručni ispit izdaje se uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita za tajnike ustanove obrazovanja i odgoja („Sl. Glasnik RS”, broj 8/2011)

Službene evidencije

Za sve dodatne informacije možete se obratiti
Mariji Surdućan ‒ tajnici povjerenstva
(ured III/19, telefon: 021/487-45-66)

Sve imenske riječi koje se u ovom tekstu koriste u muškom rodu, a imaju i ženski rod, podrazumijevaju istodobno i te iste imenske riječi u ženskom rodu.

11.04.2017