media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Skladanie skúšky pre licenciu učiteľa, vychovávateľa a odborného spolupracovníka

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá organizuje skladanie skúšky pre pracovné povolenie (licenciu) učiteľov, vychovávateľov a odborných spolupracovníkov.

Skúška pre licenciu sa skladá podľa Pravidiel o pracovnom povolení učiteľov, vychovávateľov a odborných spolupracovníkov (vestník Službeni glasnik RS číslo 22/05, 51/08, 88/15, 105/15 a 48/16).
Vzdelávacie a výchovné ustanovizne so sídlom na území AP Vojvodiny odovzdávajú Pokrajinskému sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy správu a národnostné menšiny - národnostné spoločenstvá Žiadosť o skladanie skúšky pre pracovné povolenie (licenciu) vychovávateľov a odborných spolupracovníkov.

K žiadosti sa pripája nasledujúca dokumentácia:
1. overená kópia diplomu o nadobudnutom vzdelaní,
2. kópia pracovnej zmluvy,
3. správa komisie ustanovizne o zdolanom programe uvedenia do práce,
4. doklad o zaplatení trov skladania skúšky pre licenciu (musí obsahovať meno a priezvisko uchádzača, pre ktorého je platba určená),
5. overená kópia osvedčenia vysokoškolskej ustanovizne, že kandidát splnil podmienky z článku 142 Zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy.

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY V SÚVISLOSTI S DOKUMENTÁCIOU
• Za overené kópie dokumentov sa pokladajú výlučne kópie overené v príslušnom orgáne,
• diplom o získanom vysokom vzelaní v zmysle článku 125 Zákona o vysokom vzdelaní je verejný doklad a pokladá sa za dôkaz o nadobudnutom vysokoškolskom vzdelaní,
• z rozhodnutia o prijatí do pracovného pomeru alebo zmluvy, ktorou sa upravuje pracovný pomer musí jasne vyplývať, na ktoré pracovné miesto je kandidát prihlásený, a ak nevyplýva, ustanovizeň má vydať potvrdenie, na ktorom vidno, na ktoré pracovné miesto je kandidát zaradený,
• komisia, ktorú zriaďuje riaditeľ preveruje rozhodnutím, či praktikant zdolal prácu nejneskôr do jedného roka práce v ustanovizni a v pätnásťdňovej lehote po odovzdaní správy mentora.

Žiadosť o skladanie skúšok o licenciu so sprievodnou dokumentáciou môžete odoslať na adresu:
Srbská republika, Autonómna pokrajina Vojvodina, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, 21 000 Nový Sad, Bulvár Mihajla Pupina 16 s označením: - Pre skladanie skúšok pre licenciu.

Oznámenie o skladaní skúšky pre licenciu/predbežných skúšok z psychológie a pedagogiky (termíne, mieste, ročníku, výchovnej skupine, predmete, resp. oblasti) sa doručuje najneskôr do 15 dní predo dňom skladania skúšky.

Oznámenie o téme hodiny – vyučovacej jednotke, aktivite, resp. téme eseje sa odosiela kandidátovi prostredníctvom ustanovizne, v ktorej je zamstnaný, spravidla tri dni predo dňom skladania skúšky.

Skúška pre licenciu pozostáva z písomnej práce a ústnej časti a začína sa uskutočnením hodiny, aktivít, resp. eseje.
Písomná cast zahŕňa: prípravu hodiny pre učiteľov, prípravu vykonávania activity pre vychovávateľa, resp. prípravu eseje pre odborného spolupracovníka.
Kandidát s písomnou prípravou hodiny alebo aktivít, resp. písomnou esejou, skladá skúšku. Príprava pre učiteľa a vychovávateľa môže mať do dvoch strán rukom písaného textu, resp. pre odborného spolupracovníka do šesť strán eseje.

Ústna časť skúšky pozostáva z previerky:
1. spôsobilostí samostatne vykonávať zodpovedajúce formy výchovno-vzdelávacej práce a metodiku odboru,
2. spôsobilosti riešiť konkrétne situácie v pedagogickej praxi,
3. poznávania predpisov v oblasti vzdelávania a výchovy.

Trovy skladania skúšky pre licenciu hradí ustanovizeň, v ktorej je kandidát zamestnaný. Trovy opätovného skladania časti skúšky alebo skúšky v úplnosti hradí kandidát.

Praktikant, ktorému zanikol pracovný pomer v ustanovizni počas skladania skúšky pre licenciu, má právo pokračovať so skladaním započatej skúšky v súlade so Zákonom, s tým že v tom prípade trovy skladania skúšky pri podávaní novej žiadosti hradí sám kandidát.
Trovy skladania skúšky pre licenciu sú 10.000,00 dinárov (pre opätovné skladanie: jednej časti skúšky – 4 500,00, dvoch častí skúšky – 6 500,00) a platia sa takto:
• žírový účet číslo: 840-742331843-51
• model a referenčné číslo: 97 902238025163
• príjemca: Rozpočet AP Vojvodiny, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá
• účel platby: Úhrada trov za skladanie skúšky pre licenciu

Pravidlá o pracovnom povolení učiteľov, vychovávateľov a odborných spolupracovníkov (vestník Službeni glasnik RS číslo 22/05, 51/08 a 88/15).
Previerka znalosti predpisov z oblasti vzdelávania a výchovy
Zdroje na prípravu znalosti predpisov z oblasti vzdelávania a výchovy

Pre všetky dodatočné informácie sa môžete obrátiť na:

Brankicu Kovačević – kontakt pre organizáciu skúšky pre licencie
(kancelária III/19, telefón: 021/487-45-66),
mail: brankica.kovacevic@vojvodina.gov.rs

Všetky podstatné mená, ktoré sa v tomto texte používajú v mužskom rode a majú aj ženský rod zahŕňajú súčasne aj tie isté podstatné mená v ženskom rode.

06.07.2020