media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Examenul pentru secretarii instituţiilor de educaţie şi instrucţie

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale organizează susţinerea examenului de specialitate pentru secretarii instituţiilor de educaţie şi instrucţie cu sediul în teritoriul P.A. Voivodina.

Examenul de specialitate se susţine în conformitate cu Regulamentul privind susţinerea examenului de specialitate pentru secretarii instituţiilor de educaţie şi instrucţie ( "Monitorul oficial al R.S.", nr. 8/2011).

Secretarului – stagiar care în baza raportului mentorului a însuşit Programul de iniţiere în munca de secretar, îi revine dreptul de susţinere a examenului de specialitate pentru secretar.

Cererea pentru susţinerea examenului de specialitate, secretarul – stagiar o prezintă instituţiei, în urma expirării stagiaturii şi a însuşirii Programului de iniţiere în munca de secretar.

Instituţia remite cererea Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Administraţie şi Minorităţile Naţionale-Comunităţile Naţionale, în termen de 15 zile de la data prezentării acesteia, iar anexat cererii se remite:
1. copia autentificată a diplomei ;
2. adeverinţa directorului privind însuşirea Programului de iniţiere în munca de secretar de către candidat;
3. adeverinţa privind statutul juridic de muncă al candidatului;
4. copia buletinului de identitate a candidatului;
5. copia carnetului de muncă a candidatului;
6. dovada privind plătirea cheltuielilor examenului.
Cheltuielile primei susţineri a examenului de specialitate pentru secretari, precum şi cheltuielile examenului de corigenţă, le suportă instituţia în care este angajat candidatul, iar cheltuielile susţinerii ulterioare le suportă candidatul.

A se plăti cuantumul de 10.000,00 dinari:
• Contul la bancă: 840-742331843-51
• Modelul şi numărul de referinţă: 97 962238025161
• Destinatar: Bugetul P.A. Voivodina, Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale
• Scopul plăţii: compensarea cheltuielilor pentru susţinerea examenului pentru secretar

Susţinerea examenului de specialitate se organizează pe parcursul întregului an, în faţa comisiei pe care o organizează secretarul provincial pentru educaţie, reglementări, administraţie şi minorităţile naţionale-comunităţile naţionale.

Examenul de specialitate cuprinde proba orală şi proba scrisă.

Proba scrisă a examenului conţine teme din sfera de atribuţii a activităţilor pe care le efectuează secretarul instituţiei. Elaborarea probei scrise durează două ore şi candidatul poate folosi reglementările.
Proba orală cuprinde şase domenii: orânduirea constituţională; sistemul administraţiei de stat; procedura administrativă şi contenciosul administrativ; reglementările din domeniul educaţiei şi instrucţiei; legislaţia din domeniul muncii şi gestiunea de birou.

Informaţia privind timpul şi locul susţinerii examenului de specialitate i se remite candidatului prin intermediul instituţiei care a prezentat cererea, cel târziu 30 de zile înainte de susţinerea examenului.

Candidatului care promovează examenul de specialitate i se eliberează certificat privind promovarea examenului de specialitate.

Regulamentul privind susţinerea examenului de specialitate pentru secretarii instituţiilor de educaţie şi instrucţie („Monitorul oficial al RS”, numărul 8/2011)

Evidenţe oficiale

Pentru informaţii vă puteţi adresa
Mariei Surducean ‒ secretara comisiei
(birou III/19, telefon: 021/487-45-66)

Toate substantivele care în prezentul text se folosesc la genul masculin, dar au şi gen feminin, subînţeleg în acelaşi timp şi substantivele la genul feminin.

11.04.2017