media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Покладанє фахового испиту за лиценцу за наставнїкох, воспитачох и фахових сотруднїкох

Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци орґанизує покладанє испиту за дозволу за роботу (лиценцу) наставнїкох, воспитачох и фахових сотруднїкох.
Испит за лиценцу ше поклада у складзе зоз Правилнїком о дозволи за роботу наставнїкох, воспитачох и фахових сотруднїкох („Сл. Глашнїк РС”, число 22/05, 51/08, 88/15, 105/15 и 48/16).
Установи образованя и воспитаня зоз шедзиском на териториї АП Войводини, подноша Покраїнскому секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци Вимаганє за покладанє испиту за дозволу за роботу (лиценцу) наставнїкох, воспитачох и фахових сотруднїкох.

Ґу вимаганю ше подноши и тоту документацию:
1. оверену копию дипломи о здобутим образованю,
2. копию контракту о робoти,
3. звит комисиї тей установи о звладаней програми уводзеня до роботи,
4. доказ о уплацених трошкох за покладанє испиту за лиценцу (муши облапяц мено и презиско кандидата за хторого уплацованє наменєне),
5. оверена копия увереня високошколскей установи же кандидат виполнює условия зоз члена 142. Закона о основох системи образовамя и воспитаня.

ВАЖНИ НАДПОМНУЦА У ВЯЗИ ЗОЗ ДОКУМЕНТАЦИЮ:
• Под оверенима копиями документох ше трима лєм копиї хтори оверени при компетентним орґану.
• Диплому о здобутим високим образованю, у смислу члена 125. Закона о високим образованю ше трима як явни документ хтори доказ о здобутим образованю.
• У ришеню о приманю до роботного одношеня або контракту з яким реґуловане роботне одношенє муши буц ясно назначене на хторе роботне место кандидат приявени, односно кед то нє случай, установа длужна о тим видац потвердзенє у хторим назначене роботне место.
• Комисия, хтору з ришеньом формує директор, преверює звладованє програми уводзеня до роботи приправнїка найскорей по єдним року роботи у установи, а найпознєйше у чаше 15 дньох од дня подношеня звиту ментора.

Вимаганє за покладанє испиту за лиценцу зоз провадзацу документацию можеце посилац на адресу:
Република Сербия; Автономна Покраїна Войводина; Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци; 21000 Нови Сад; Булевар Михайла Пупина число 16 – з назначеньом: За покладанє испиту за лиценцу.

Обвисценє о покладаню испиту за лиценцу/предиспиту зоз психолоґиї и педаґоґиї (о чаше, месце, класи, воспитней ґрупи, предмету, односно обласци) ше доручує установи найпознєйше 15 днї пред покладаньом испиту.

Обвисценє о теми годзини - наставней єдинки, активносци, односно есею за кандидата ше кандидатови доручує прейґ установи у хторей єй заняти, по правилу, три днї пред заказаним покладаньом испиту.

Испит за лиценцу составени з часци у писаней форми и усней часци, а почина з отримованьом годзини, виводзеньом активносци, односно приказом есею.
Часц у писаней форми облапя: пририхтованє годзини за наставнїка, пририхтованє виводзеня активносци за воспитача, односно пририхтованє есею за фахового сотруднїка.
Кандидат зоз пририхтованьом годзини або активносци у писаней форми, односно есейом у писаней форми, приступа ґу покладаю испиту. Пририхтованє у писаней форми за наставнїка и за воспитача може буц на двох бокох, а пририхтованє есею за фахового сотруднїка на шейсцох бокох.

На усней часци испиту ше преверює:
1. оспособеносц приправнїка за самостойне витворйованє образовно-воспитней роботи;
2. оспособеносц приправнїка за ришованє конкретней педаґоґийней ситуациї;
3. познаванє предписаньох з обласци образованя и воспитаня.

Трошки за перше покладанє испиту за лиценцу зноши установа у хторей кандидат заняти, а трошки за повторне покладанє часци испиту або испиту у цалосци зноши кандидат.
Приправнїк хторому престанє роботне одношенє у установи у чаше покладаня испиту за лиценцу, ма право предлужиц покладац започати испит у складзе зоз Законом, з тим же теди трошки за покладанє испиту при подношеню нового вимаганя кандидат зноши сам.

Трошки за покладанє испиту за лиценцу у суми 10.000,00 динари (за повторне покладанє: єдней часци испиту – 4.500,00; двох часцох испиту – 6.500,00) ше уплацує на шлїдуюци способ:
• жиро рахунок число: 840-742331843-51;
• модел и поволанка на число: 97 902238025163;
• Приматель: Буджет АП Войводини, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци;
• Наменка уплацованя: Надополнєнє трошкох за покладанє испиту за лиценцу.

Правилнїк о дозволи за роботу наставнїкох, воспитачох и фахових сотруднїкох („Сл. Глашнїк РС”, число 22/05, 51/08 и 88/15).
Испитни питаня – предписаня з обласци образованя и воспитаня
Жридла за пририхтованє познаваня предписаньох з обласци образованя и воспитаня.

Шицки додатни информациї можеце достац од
Бранкици Ковачевич – особи за контакт за орґанизованє испиту за лиценци
(канцелария III/19, телефон: 021/487-45-66);
e-mail: brankica.kovacevic@vojvodina.gov.rs.

Шицки меновнїки хтори у тим тексту похасновани у хлопским роду, а маю и женски род, подрозумюю источашнє и тоти исти меновнїки у женском роду.

06.07.2020